Miljöpartiet de gröna

MP TILL VAL PÅ NYA JOBB OCH ÖKAD LIVSKVALITET

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 13:08 CEST

Miljöpartiet föreslår i sitt valmanifest en politik för fler jobb och stärkt företagande och satsningar på en grön omställning och kultur. Livskvaliteten ska ökas genom arbetstidsförkortning och stärkta medborgerliga rättigheter. Barnen ska stå i fokus och mp föreslår ett handslag för jämställda löner


- Miljöpartiet går till val på en politik för nya företag och entreprenörskap. Vi vill förbättra trygghetssystemen och göra det lättare att spara till företagande, säger Peter Eriksson.

- Vi vill flytta resurser från AMS till fasta jobb i stat, kommuner och landsting. En grön omställning av samhället ger både en minskad sårbarhet och nya jobb inom miljöteknik, transporter och energi. Miljöpartiet vill också göra en kultursatsning efter valet, säger Peter Eriksson.

- Vi vill öka livskvaliteten genom en arbetstidsförkortning till 35 timmar. Vi vill också stärka medborgarnas rättigheter gentemot samhällets utlovade service, säger Maria Wetterstrand.

- Mp vill skapa en bättre närmiljö, utöka föräldraförsäkringen och göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Vi vill att staten tar initiativ till ett handslag mellan facken och arbetsgivarna för jämställda löner, säger Maria Wetterstrand.

Valmanifestet finns nedan samt på vår hemsida www.mp.se

FÖR VIDARE INFORMATION:
Maria Wetterstrand, 073-701 45 45
Peter Eriksson, 070-52 48 776
Mattias Bengtsson, pressekreterare, 0736-27 53 83

Partistyrelsens proposition 1A.1 Valmanifest 2006 till kongressen i Borås

Grönare Sverige!
- för ökad livskvalitet

Miljöpartiet de Gröna går till val på en politik för fler jobb, fler företag, nya livschanser och ett långsiktigt miljöansvar. Vår politik kombinerar en grön omställning med fler arbetstillfällen. Vi vill ge människor möjligheten att leva i ett Sverige där jämställdhet mellan könen råder och där lika rättigheter för alla är en självklarhet. Flyktingpolitiken ska göras human och politiken på den globala arenan ska inriktas på nollsvält och hållbar utveckling.

Förslagen i vårt valmanifest grundar sig i en trefaldig solidaritet: solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, solidaritet med kommande generationer och en solidaritet med världens alla människor.


1. Barns bästa
Alla barn har rätt till ett liv i respekt och utan diskriminering. Varje barn måste bli sedd och få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi vill göra FN:s barnkonvention till svensk lag.

2. Stoppa klimatkatastrofen
Vi vill att Sveriges beroende av olja och andra fossila bränslen ska brytas inom 15 år. Transportbehovet måste minskas, gods flyttas till järnväg och hus byggas energisnålt. Vi vill satsa på inhemska, miljöbättre drivmedel och förnybar energi.

3. Fler nya företag och jobb
Vi vill förbättra de sociala försäkringarna för den som startar företag. Stödet till kreditgarantiföreningar och kooperativt företagande ska byggas ut. Vi vill särskilt stödja kvinnors företagande. Alla ska kunna spara avdragsgillt för att starta företag.

4. 40 000 nya jobb i offentlig sektor
Det finns behov och utrymme för fler anställda i offentlig sektor. Vi vill ta pengar från arbetsmarknadsåtgärder till att anställa cirka 40 000 personer. Vi ser särskilda behov inom kulturen, skolan, äldreomsorgen och inom förskoleverksamheten.

5. Lika lön oavsett kön
Såväl inom offentlig som privat sektor måste arbetsgivare ta sitt ansvar för jämställda löner. Staten ska ta initiativ till ett handslag med de fackliga organisationerna och arbetsgivarna för att få bort könsrelaterade löneskillnader under nästa mandatperiod.

6. Bättre villkor för småföretag
För att underlätta för soloföretagare att anställa vill vi sänka arbetsgivaravgifterna för den första anställda till 10 procentenheter. Tillgången till riskkapital ska förbättras.

7. Ett friår mitt i livet
Vi vill att friåret ska vara kvar och utvecklas. Friåret leder till högre livskvalité och en rörligare arbetsmarknad. Det är en möjlighet till en paus mitt i arbetslivet samtidigt som det hjälper arbetslösa att få in en fot på arbetsmarknaden.

8. Bättre och tryggare arbetsliv
Vi vill sänka den lagstadgade normalarbetstiden till 35 timmar i veckan. Rätten att själva styra om man vill arbeta hel- eller deltid ska stärkas. Kollektivavtalen ska försvaras bland annat för att motverka lönedumpning. Arbetsmiljöarbetet måste stärkas för att motverka ohälsa.

9. Bättre kollektivtrafik
Tåg- och busstrafiken ska förbättras i hela landet. Vi vill särskilt satsa på den spårburna trafiken i och kring storstadsområdena istället för att bygga dyra motorvägar och kringfartsleder. Vi förespråkar trängselavgifter i Stockholm, Göteborg och Malmö för att minska köerna, förbättra miljön och kollektivtrafiken.

10. En grönare närmiljö
Vi vill skapa inbjudande och levande närmiljöer, där barnen får ta plats. Fler lätttillgängliga platser för att utöva idrott och kultur behövs, särskilt för ungdomar. Vi väljer levande stadskärnor och stadsdelscentrum med tillgång till service framför stormarknader långt utanför staden.

11. Mer ekologisk mat
Vi vill ha sänkt moms på ekologisk mat och ställa om det svenska lantbruket till ekologisk produktion. Vi vill öka upphandlingen av närproducerade färska råvaror och underlätta för lokala matmarknader. Svenska åkrar och butikshyllor ska vara fria från genmodifierade grödor.

12. Fler miljöbilar
Vi vill skärpa kraven på bilindustrin att tillverka effektiva och bränslesnåla bilar. 2010 bör alla nya bilar som säljs i hela EU kunna gå på något förnybart drivmedel. Vi vill stödja att befintliga bensinbilar ställs om till att köra på miljöbränslen.

13. Miljöteknik för förnybar energi
Smarta, effektiva energilösningar ska främjas. Vindkraften ska byggas ut kraftigt med målet 20 TWh år 2015. Vi vill ha solfångare på vart fjärde tak år 2020. Fastighetsskatten ska gynna miljöinvesteringar i boendet. Kärnkraften ska avvecklas. Brytning av uran ska inte tillåtas i Sverige.

14. Rädda livet i Östersjön
Torsken och andra fiskarter i Östersjön ska fredas från fiske om populationerna ligger under säkra nivåer. Krafttag krävs mot det illegala fisket och mot häleriet av illegalt fångad torsk. Ett effektivt och modernt kretsloppsjordbruk ska främjas runt hela Östersjön så att övergödningen minskar.

15. Biologisk mångfald
Mänsklig verksamhet ska ske med hänsyn till naturen så att mångfalden av arter bevaras och utvecklas. Sverige ska hysa långsiktigt livskraftiga stammar av de fyra stora rovdjuren; varg, lo, björn och järv. Artrika ängs- och hagmarker ska värnas. Strandskyddet får inte urholkas.

16. Kvinnofrid
Alla som utsätts för våld eller hot om våld i nära relationer ska ha rätt till skyddat boende. Rättsväsendets bemötande måste vara kunnigt och respektfullt. Barn som bevittnat våld i hemmet ska betraktas som brottsoffer. Män dömda för misshandel ska tvingas genomgå behandling. Även våld i samkönade relationer måste uppmärksammas. Mer resurser krävs för att motverka prostitution och människohandel.

17. All kärlek är bra kärlek
En könsneutral äktenskapslagstiftning ska införas. Hatbrott mot homosexuella, bisexuella och transpersoner ska bekämpas genom skärpt lagstiftning och bättre uppföljning. Läromedel som innehåller fördomar ska rensas ut. Sverige ska arbeta i FN för att stoppa diskriminering av människor på grund av sexuell läggning eller könsidentitet.

18. En jämställd och förlängd föräldrapenning
Vi vill förlänga föräldrapenningen till 18 månader. Av de 18 månaderna vill vi reservera en tredjedel till vardera föräldern. Båda föräldrarna ska samtidigt kunna vara hemma med barnet första månaden.

19. Äldres rätt till inflytande och trygghet
Fadderverksamhet där gammal guidar ung behöver utvecklas. Äldre ska få större inflytande över omsorgens utformning och ensamheten måste brytas. Fler äldrekooperativ och andra boendealternativ behövs. Garantipensionen ska höjas med minst 1000 kronor om året och demenssjukvården ges ökade resurser.

20. Råd med tandvård
Vi vill införa en ny generell tandvårdsförsäkring som leder till lägre kostnader för patienterna och en bättre tandhälsa. Det förebyggande och hälsofrämjande perspektivet förstärks. Vi vill höja åldersgränsen för fri tandvård från 20 till 25 år.

21. Stärk kampen mot rasism och diskriminering
Alla former av diskriminering ska motverkas. Vi vill höja skadestånden till enskilda som diskrimineras av företag eller myndigheter. Vi vill stärka och utöka lokala antidiskrimineringsbyråer. Statliga kreditgarantier ska ges till företagare i socialt utsatta områden.

22. En human flyktingpolitik
Vi vill ha en generös flyktingpolitik där alla människor behandlas med respekt. Barnets bästa ska sättas främst i all bedömning av flyktingar. Den som på grund av myndigheternas hantering väntat längre än ett år på ett slutgiltigt besked på sin asylansökan ska automatiskt få uppehållstillstånd.

23. Bättre villkor för studenter
Vi vill höja studiemedlen genom att öka bidragsdelen med 1000 kronor per månad. Möjligheten att studera på högskola och universitet högre upp i åldrarna ska förbättras.

24. En kreativ och fri skola
Vi vill ta bort timplanen och ge de kommunala skolorna samma frihet som friskolorna. De kvalificerade yrkesutbildningarna och lärlingsplatserna ska byggas ut.

25. Närvård för bättre hälsa
Vi vill satsa på hälsofrämjande och förebyggande vård. Vården ska bli mer jämställd, vara nära medborgarna och präglas av bred medicinsk och psykosocial kompetens. Särskilda satsningar för att minska den psykiska ohälsan behövs. Alternativ- och komplementärmedicin ska integreras i hälso- och sjukvården.

26. Självständig alkoholpolitik
Införselkvoter på alkohol ska återinföras och likaså förbudet mot alkoholreklam.

27. Kultur för alla
En miljard kronor ska satsas på att göra kulturen tillgänglig för fler och förbättra arbetsvillkoren för kulturarbetarna. Barn ska få uppleva mer kultur i skolan. Amatörkulturen ska stärkas genom riktade satsningar. En lagstiftning mot ägarkoncentrationen i media ska införas.

28. Deltagande demokrati
Medborgarna ska ha fler möjligheter att påverka de politiska besluten. Medborgare ska kunna lägga egna förslag i alla kommuner och medborgerlig initiativrätt för folkomröstningar ska införas. Rösträttsåldern ska sänkas till 16 år.

29. Stärk folkets rättigheter
Vi vill ge medborgarna stärkta rättigheter i förhållande till offentliga tjänster som sjukvård, skola, universitet, barnomsorg och äldreomsorg. Vi vill även arbeta med medborgarkontrakt i den offentliga servicen, så att utlovade servicenivåer blir en rättighet som kan utkrävas ansvar för, med rätt till kompensation för utebliven service.

30. Nej till EUs grundlag
Makten ska decentraliseras så att besluten kommer närmare medborgarna. Ett samhälle måste byggas upp underifrån. Vi motsätter oss därför att en grundlag för EU antas. Vi strävar fortsatt efter en annan form av europeiskt samarbete än en europeisk union.

31. En fredligare värld
Vi vill att det svenska militära försvaret halveras och resurser förs till andra samhällsområden. Sverige ska arbeta inom FN för att förebygga och hantera konflikter. En civil europeisk fredskår ska inrättas. Den internationella förmågan att bygga upp fungerande samhällen efter konflikter ska stärkas. Vi vill påbörja en avveckling av vapenexporten.

32. En rättvisare värld
Vi vill ha en rättvis handel i världen. Fattiga länders skulder ska skrivas av. En skatt på valutatransaktioner, internationella flygresor och vapenhandel ska införas, och användas till att bekämpa extrem fattigdom och hunger. Vi vill ha ett globalt mål om nollsvält. Biståndet ska främja hållbar utveckling.

33. Ursprungsfolks rättigheter
Vi vill att Sverige under kommande mandatperiod ska ratificera ILO- 169 om ursprungsfolks rättigheter.

34. Djurs rättigheter
Satsningarna på att kvalitetssäkra och godkänna testmetoder utan djurförsök ska fördubblas, så att djurförsök kan ersättas. Djurtransporterna ska minimeras genom skärpta regler och fler småskaliga slakterier. En märkning för livsmedel fria från animaliska ingredienser ska stödjas.


Kontakt: Maria Wetterstrand, 073-701 45 45
Peter Eriksson, 070-52 48 776
Mattias Bengtsson, pressekreterare, 0736-27 53 83