Örebro Läns Landsting

MRSA uppstår och sprids i samhället

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 09:22 CEST

MRSA är stafylokockbakterier som är resistenta mot behandling med våra vanligaste och mest effektiva penicilliner. Dessa bakterier förefaller nu ha etablerat sig hos den "friska befolkningen" utanför sjukhusen. Det visar Carolina Berglund i en avhandling som i dagarna läggs fram vid Hälsoakademin, Örebro Universitet.

Mer än hälften av alla fall av MRSA i Örebro län är samhällsförvärvade, dvs har påträffats hos personer som inte tidigare har varit i kontakt med sjukvården eller med någon känd bärare av MRSA eller nyligen har behandlats med antibiotika.

- Vi ser att MRSA förefaller kunna uppstå spontant ute i samhället. Vi vet emellertid inte hur utbrett problemet är eftersom vi inte identifierar dessa MRSA-bakterier förrän i samband med provtagning, när personen kommer i kontakt med sjukvården, säger Carolina Berglund, molekylär mikrobiolog vid Universitetssjukhuset Örebro.

Stafylokocker utbyter gener

- Samhällsförvärvad MRSA är inte genetiskt besläktad med de MRSA som förekommer på sjukhus och där kan orsaka utbrott, säger hon. Det handlar alltså inte om en spridning av bakterier från sjukhusen ut till samhället.

- MRSA förefaller uppkomma genom att olika arter av stafylokocker träffas och utbyter gener med varandra och samhällsförvärvade MRSA-stafylokocker i Sverige är helt enkelt mer promiskuösa i sitt beteende och har större förmåga att utbyta genetisk material.

Carolina bevisar i sin avhandling att ett sådant genutbyte skedde på nyföddhetsavdelningen på Universitetssjukhuset i Örebro i slutet av 90-talet. Då dök en ny variant av MRSA plötsligt upp och orsakade ett allvarligt utbrott.

- Vi har identifierat både den hudstafylokock som fungerade som donator och den Staphylococcus aureus som tog emot de unika resistensgenerna och kort därefter orsakade det allvarliga MRSA-utbrottet.

Unika resistensmekanismer hos MRSA från Sverige

Hon har tillsammans med en forskargrupp vid Juntendo University i Japan identifierat och beskrivit flera olika unika genkassetter som innehåller de mekanismer som medför att våra svenska bakterier blir resistenta. Detta styrker ytterligare hypotesen att MRSA-bakterier uppkommer spontant genom att de förvärvar dessa resistensmekanismer.

Viktigt att hålla ögonen på samhällsförvärvad MRSA

Upptäckten ger en bättre förståelse för hur MRSA uppkommer, hur resistensmekanismerna fungerar och var de härstammar från.

- Sjukvården kan då ha beredskap för och även förbättra diagnostiken av MRSA. Det är av stor betydelse eftersom nya och effektiva MRSA-bakterier med potential att orsaka svårbehandlade infektioner även kan sprida sig bland den friska befolkningen.

Carolina Berglund lägger fram avhandlingen "Molecular epidemiology of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Epidemiological aspects of MRSA and the dissemination in the community and in hospitals" k. 13.00 den 26 september 2008 i Wilandersalen, M-huset, Universitetssjukhuset Örebro.

För mer information kontakta Carolina Berglund, tel: 019-602 15 20 eller 070-798 91 70, e-post carolina.berglund@orebroll.se

Bild på Carolina Berglund kan hämtas på www.orebroll.se/forskning/bildbank