AFA Försäkring

Munkfors kommun friskare i rekordfart

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 13:14 CET

Sjuktalen i Munkfors kommun minskar betydligt snabbare än beräknat. Redan efter tre års arbete är kommunen nere i 15 sjukdagar per anställd och år. Det är en bra bit under det uppsatta femårsmålet. Sedan 2002 har kommunen deltagit i AFA Försäkrings arbetsmiljöprogram Sunt liv. Resultat: En minskning av sjukfrånvaron med 60 procent.

Det lönar sig att arbeta långsiktigt med arbetsmiljö och hälsa. Munkfors kommun har lyckats minska sjukfrånvaron med hela 60 procent på tre år. Målet var att halvera sjuktalen på fem år; från 37,7 till 18,7 dagar per anställd och år. Snabbt har man nått mycket längre. Utvecklingen av hälso- och arbetsmiljön har skett i samarbete med AFA Försäkring och programmet Sunt liv.

Färre långtidssjukskrivna
De långa sjukskrivningarna har minskat markant; från 37 till 14 stycken på tre år. Vissa långtidssjukskrivna har fått nya arbetsuppgifter eller rehabilitering och därefter kommit tillbaks till arbetet, andra har slutat sina anställningar eller förtidspensionerats.

År 2005 uppvisar kvinnorna färre sjukdagar än männen. Kvinnorna är också generellt friskare än männen med en ”frisknärvaro” på 60 procent jämfört med männens knappa 50 procent. Bland kvinnorna har sjukfrånvaron minskat hos alla grupper över 30 år. Den största minskningen syns i gruppen kvinnor 50-59 år. I gruppen män över 60 år har sjukfrånvaron minskat med nästan 82 dagar sedan 2002.

Snabba åtgärder avgörande
Idag arbetar kommunen mycket snabbare med att få tillbaka sjukskrivna i arbete. Varje månad går man till exempel igenom sjukstatistiken, analyserar problemen och sätter in åtgärder direkt. En viktig strategi har varit att, vid behov, omplacera personal till nya arbetsuppgifter, något som de har reagerat mycket positivt på.

- Snabbheten är avgörande för det goda resultatet. Detta har vi lärt oss av samarbetet med AFA Försäkring. Deras modell för att arbeta systematiskt med hälsa och arbetsmiljö har förenklat vårt arbete avsevärt, säger Gun Bull, projektledare i Munkfors kommun.

Nya mål och åtgärdspaket
Men Munkfors slår sig inte till ro, trots det goda resultatet. Satsningen på friskare personal fortsätter. Nu upprättas en ny projektbeskrivning och nya mål slås fast. Det ena målet är att ytterligare minska sjuktalen, det andra är fem åtgärdsförslag som är ett resultat från kommunens arbete med fokusgrupper. Grupperna identifierar hälsa, kartlägger och förstärker friskfaktorer samt kartlägger orsaker till ohälsa. Kommunen kommer även att starta livsstilsgrupper tillsammans med Friskvården i Värmland.

- Vi bedriver friskvård för att det är lönsamt. Det är inte en förmån utan en självklarhet för personalen, säger Hector Vallejos, kommunalråd i Munkfors kommun.

Låga kostnader
Enligt reglerna om medfinansiering av sjukkostnaderna hade Munkfors kommun en budget om 600 000 kronor för 2005. Bara 260 000 gick åt.

Munkfors kommun gick med i Sunt liv, AFA Försäkrings arbetsmiljöprogram för kommuner och landsting, 2002. I kommunen heter projektet Friskusmunken. Munkfors är en av Sveriges minsta kommuner med bara 400 anställda.

För ytterligare information kontakta
Gun Bull, projektledare Munkfors kommun, 0563-54 10 17, 070-630 20 56
Hector Vallejos, kommunalråd Munkfors kommun, 0563-54 10 12, 070-664 04 58
Torbjörn Jansson, AFA Försäkring, Arbete och Hälsa, 08-696 48 95, 070-93 95 85

AFA Försäkring administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Försäkringarna ger stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Fler än tre miljoner människor omfattas av minst en av dessa försäkringar. En viktig del av verksamheten är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljö och folkhälsa. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afa.se

Sunt liv är ett program för bättre arbetsmiljö och hälsa inom kommuner, landsting, regioner, kommunalförbund och kommunala företag. Programmet har tagits fram av AFA Försäkring i samarbete med Karolinska Institutet på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal, OFR och SACO. www.suntliv.nu