Energikontoret Östra Götaland

Musslor kan rena Östersjön och skapa nya arbetstillfällen

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 14:29 CEST

Enligt en rapport från Världsnaturfonden (WWF) klarar inte länderna kring Östersjön de miljömål de själva har satt upp för att rädda havsmiljön.

Nu visar beräkningar gjorda av Länsstyrelsen i Östergötland att cirka 5 500 hektar musselodling längs Östersjöns kust skulle kunna resultera i att Sverige uppfyller sina åtaganden avseende kväve- och fosforutsläpp. Blåmusslor lever av att filtrera växtplankton från vattnet, och binder därigenom kväve och fosfor. På så sätt bidrar de till att minska övergödningen när de skördas. (Länsstyrelsen Östergötland 2012:8).

EU-projektet Baltic EcoMussel bjuder in till en slutkonferens i Riga, där bland annat möjligheterna att odla musslor i Östersjön presenteras.
- Musselodlingar renar vattnet från kväve och fosfor, skapar nya arbetstillfällen i de kustnära områdena samtidigt som foderindustrin får en ny miljövänlig råvara till fisk- och fjäderfäfoder, säger Carl Hamilton, projektledare för Baltic EcoMussel.

Enligt Sveriges åtagande i BSAP (Baltic Sea action plan) ska kvävebelastningen minska med 8100 ton/år och fosforbelastningen med 290 ton/år från Sverige till Egentliga Östersjön (Naturvårdsverket rapport 58309). Musselodling är enligt Miljömålsrådets bedömning den mest lönsamma metoden för att minska belastningen av näringsämnen i vatten (Miljödepartementet, 2009).

Länk till INBJUDAN - konferens i Riga, Lettland.

För mer information om Baltic EcoMussel och musselodling i Östersjön:
Carl Hamilton, projektledare
Tel: 0702 -26 79 11
E-post: carl.hamilton@energiost.se
Webb: www.balticecomussel.eu
Webb: www.energiost.se

Energikontoret Östra Götaland utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi.