Landstinget Kronoberg

Mycket är bra, men ekonomin helsvart

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 19:00 CEST

Det så kallade åtgärdsprogram för att reducera kostnaderna som landstingsstyrelsen beslutat om har lyckats ganska väl, om än inte fullt ut. Av en planerad reducering med 125 miljoner beräknas 87 klaras av under 2004. Produktionen har ökat i år jämfört med förra året inom flera viktiga områden, särskilt gäller det de opererande specialiteterna. Kostnaderna för jämförbara insatser är i år lägre än förra året. Det akuta omhändertagandet fungerar väl. Införandet av nytt IT-stöd i vården pågår för fullt, och kommer att ge betydande effekt framöver.

Det finns många saker som är positiva i den delårsrapport per augusti som landstingsstyrelsen fick ta del av på måndagen. Men ändå – en sak lägger sordin på stämningen – det ekonomiska utfallet. Resultatet för årets första åtta månader visar på ett underskott om 53 miljoner kronor, och prognosen för helåret indikerar hela 145 miljoner.

- Det är självfallet mycket allvarligt med ett så stort underskott som vi nu tvingas räkna med, säger landstingsstyrelsens ordförande Sven-Åke Gustavsson. En stor del av underskottet, cirka 60 miljoner, kan vi emellertid inte hänföra till våra prestationer. Det är det sämre skatteutfallet och reducerade statsbidrag som ligger bakom detta. Men vår egen verksamhet svarar för resterande 80 miljoner av underskottet, och detta ser vi ytterst allvarligt på.

Sven-Åke Gustavsson säger sig vara relativt nöjd med resultatet av de åtgärder som beslutats tidigare, men konstaterar ändå att fler åtgärder måste göras.

- I stort sett är det inom våra två lasarett och inom vissa gemensamma verksamhetsområden som underskotten finns, säger Sven-Åke Gustavsson, övriga driftenheter har i stort balans i sina resultaträkningar. Jag vet att vissa åtgärder tagit längre tid än vad ledningen bedömde att genomföra och därför kommer att ge effekt först nästa år. Av det åtgärdsprogram som styrelsen beslutade om förra året har en mindre andel ännu inte planerats och än mindre genomförts. Detta program måste fullföljas. Landstingsdirektören får nu styrelsens uppdrag att till styrelsemötet i november redovisa en plan för hur ytterligare kostnadssänkningar motsvarande denna volym kan genomföras. Vidare får han uppdraget att planera, genomföra och följa upp ett antal ytterligare saker i syfte att reducera kostnaderna. När vi ser resultatet av detta arbete får vi ta ställning till om ytterligare åtgärder måste till.

Av delårsrapporten framgår det att kostnaderna för köpt vård, det gäller både högspecialiserad vård och vanlig utomlänsvård, är högre än budgeterat. Vidare står det klart att en planerad reducering av läkemedelskostnaderna inte kan uppnås och att kostnaderna för vård av asylsökande samt kostnader för frikort blivit betydligt högre än vad som beräknades vid budgettillfället.

Till det positiva hör att produktionen faktiskt ökat under året inom flera områden och mest tydligt när det gäller antalet operationer, som ökat med cirka 9 procent – till lägre faktisk kostnad än förra året.
Ändrad förvaltningspolicy

Sedan 1996 har landstinget satt av pengar för att kunna möte framtida pensionsförpliktelser. Värdet av de samlade medlen var efter augusti månad 430 miljoner kronor.

Riktlinjer för hur medlen ska förvaltas fastställdes i början av år 2004. Under den tid som gått sedan dess har ekonomiavdelningen, som sköter de löpande placeringarna, upptäckt vissa brister i policyn. Strikt efterlevnad omöjliggör placering i vissa fonder, vilket reducerar möjligheterna att uppfylla det avkastningskrav som är fastställt.

Placeringsrådet, där såväl den politiska ledningen som de anställdas organisationer medverkar, har lagt fram ett förslag till smärre revideringar. Dessa ger ökade placeringsmöjligheter, samtidigt som de grundläggande värderingar som styr placeringsreglerna alltjämt uppfylls.

Landstingsstyrelsen beslutade vid dagens möte att godkänna den reviderade förvaltningspolicyn.
Interna kontrollen

Landstingets revisorer har traditionellt gjort en revision av intern kontroll och räkenskaper för 2003. I den rapport som revisorerna avlämnat finns ett antal förslag till åtgärder och allmänna synpunkter som diskuterades vid dagens möte.

Landstingsstyrelsen säger i sitt svar till revisorerna att vissa av de synpunkter som framförs redan är förändrade eller att arbete för att förändra i den riktning revisorerna pekar på är på gång. I vissa fall hänger möjligheten att genomföra förändringarna ihop med införande av nytt IT-stöd eller organisatoriska förändringar, varför genomförandet inte kan ske omedelbart.

Ett par punkter i revisionsrapporten förtjänar särskild uppmärksamhet. En sådan punkt gäller budgeten, som revisorerna menar alltför mycket ses som en finansieringsform och inte som styrmedel. Landstingsstyrelsen noterar på denna punkt att ekonomiavdelningen genomför aktiviteter för att få en ändrad syn på budgeten i den riktning som revisorerna pekar. En annan punkt där kritik framförs rör årsredovisningen, som enligt revisorerna måste planeras bättre och göras mer tillgänglig för läsaren allmänheten. En tredje och kanske den viktigaste punkten rör också årsredovisningen, där det enligt revisorerna måste framgå mycket tydligare än vad som är fallet vilka åtgärder som kommer att vidtas för att nå den lagstadgade ekonomiska balansen.
Gott betyg till upphandlingsavdelningen

Revisionsfirman Ernst & Young har på landstingsrevisorernas uppdrag granskat hur upphandlingen av det nya PA-systemet genomfördes.

Upphandlingsavdelningen får allmänt ett mycket gott betyg för sitt arbete. Men en revision ska ju peka på förbättringsmöjligheter, och sådana finns. En databas där alla upphandlingar och avtal finns förtecknade bör omgående anskaffas, säger revisorerna. Vidare noterar de att införandet av det nya PA-systemet inte till fullo uppskattas av alla chefer, och att detta möjligen kunde ha undvikits och alla olika behov hade fångats upp under specifikationsarbetet.

Landstingsstyrelsen tog vid dagens möte endast emot rapporten och ska lämna sitt yttrande om densamma på nyåret.
Satsning på kortare väntetider

Väntetiderna till bland annat starroperationer och utprovning av hörapparater är för långa. Därför har landstingsstyrelsens ordförande Sven-Åke Gustavsson tagit initiativ till en särskild satsning på att korta just dessa väntetider.

Trots det allmänt besvärliga ekonomiska läget har han lagt fram ett förslag om att satsa totalt 2 250 000 kronor på dessa båda diagnoser. Medlen till detta tas ur de s.k. tillgänglighetspengarna, som är avsedda för just liknande särskilda åtgärder.

Styrelsen samtyckte till förslaget.
Principiellt ja till Sidéum

Landshövding Lars-Åke Lagrell har tillfrågat bland annat landstinget om intresset för att medverka i bildandet av Sidéum, en sammanslutning som ska vara regionens samlande kraft när det gäller nätverksbildande, kluster och innovationssystem. Sidéum ska också vara en aktör i ökad samverkan mellan universitetet och näringslivet. Verksamheten beräknas omsätta 8 Mkr av offentliga och privata medel årligen, och målet är at med dessa medel kunna skapa verksamheter som omsluter 40 miljoner.

Landstingsstyrelsen ställde sig positiv till medverkan och gav länsutvecklingsstyrelsen uppdraget att vara landstingets företrädare i de förhandlingar som ska föregå bildandet.
Utveckling av cancervården

Landstingsstyrelsen sa jag till ett förslag från Södra samverkansregionen om att bilda ett gemensamt kompetenscentrum, Sydvästen, för utveckling av cancervård. Landstingets ”inträdesbiljett” i detta samarbetsorgan kommer att utgöra drygt 100 000 kronor.
Policyförslag behandlades

Landstingsstyrelsen diskuterade vid dagens möte två förslag till policyer; för Arbetsmiljö respektive för Informationssäkerhet.

Arbetsmiljöpolicyn är en omarbetning av en tidigare gällande policy, där den nya policyn har anpassats till dagens lagstiftning och andra förhållanden. Styrelsen önskade dock ett par kompletteringar, varför förslaget återremitterades.

När det gäller informationssäkerhet så är detta en ny policy, som blivit alltmer angelägen att ta fram efterhand som mer och mer av patient- och annan information blir tillgänglig via datorer.

Ytterligare information:

Landstingsråd Sven-Åke Gustavsson, tel 0470-58 85 83, 0709-
Landstingsråd Paul Johansson, tel 0470-58 85 81, 0709-84 43 97
Landstingsråd Suzanne Frank, tel 0470-58 85 82, 0709-84 45 82
Landstingsled. Erling Persson, tel 0470- 58 85 83, 0709 – 84 47 81
Landstingsled. Patrik Svensson, 0470-410 87, 070-326 10 12