Byggherrarna

Mycket kvar att göra för att öka bostadsbyggandet

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2012 10:19 CEST

Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting pekade i måndagens AvD Opinion ut ett antal punkter som kan bidra till att öka bostadsbyggandet. Byggherrarna tycker att han missat en av de viktigaste förutsättningarna – kommunernas agerande avseende exploatering. Förhandlingar sker ofta utan insyn, markpriser trissas upp och kommunala åtaganden läggs på byggherren.

Föreningen Byggherrarna har tidigare genomfört en undersökning bland sina medlemar avseende Plan och Bygglagen. Undersökningen visade att fler än sex av tio tillfrågade byggherrar inte tror att kommunerna har tillräckliga resurser för att effektivt hantera bygglovsärenden enligt nya PBL. Denna resursbrist tycks vara ett utbrett problem i kommunerna, något som bekräftas av våra medlemmar som nyligen bidragit till att ge sin syn på bostadsbyggandet.

Våra medlemar vittnar om hur exploateringskontorens förhandlingar vid genomförandeavtalen, markanvisningar och exploateringsavtal sker utan insyn om hur de själva hamnar i en gisslansituation där de tvingas skriva under exploateringsavtalen för att få igenom detaljplanen. Det finns exploateringskontor som trissat upp markpriserna så högt så att det inte längre går att få någon lönsamhet för bostadsproduktion.

Våra medlemmar upplever att kommunerna inte är tillräckligt förberedda eller har resurser för att möta behovet av efterfrågade detaljplaner från villiga byggherrar. Handläggningen av detaljplanerna tar lång tid och planerna överklagas. Detaljplanearbetet grundas på marknadens efterfrågan istället för att vara en del av en process för en långsiktig utveckling av regionen.

Det är idag inte ovanligt, men anmärkningsvärt, att byggherren kan få lösa evakuering av verksamhet, stå för marksanering, vägar, förskolor med mera, åtaganden som tidigare var skattefinansierade. Detta ökar kostnaderna för bostäderna och i mindre attraktiva lägen blir det självklart hämmande för bostadsbyggandet.

Byggherrarnas medlemmar ser också problem på andra områden, så som till exempel oförutsägbarheten i bostadspolitiken där det bland annat råder en osäkerhet om den politiska viljan gällande hyresrätter. Även den låga samordningen av samhällsbyggnadsfrågorna är en försvårande faktor där bland annat regional samordning saknas och den differentierade köpkaraften inte visas hänsyn i regelverk.

Ovan är bara ett axplock av de faktorer som påverkar bostadsbyggandet negativt. Nedan följer Byggherrarnas egna sex punkter som förslag på åtgärder för att stimulera bostadsbyggandet.

Mer långsiktig och förutsägbar planläggning och genomförandeavtal
Detta gör förutsättningarna tydligare och samtidig som det ger möjlighet att minska produktionskostnaderna och bygga upp en rationell produktion med återandvändbara koncept.

Regional samordning för att lösa bostadsbristen i tillväxtregionerna
Ett överkommunalt organ kan ställa krav på kommunerna att planlägga mark för bostäder och infrastruktur. Detta motverkar att planläggning av mark påverkas av skiftande majoriteter i politiken eller rent av enskilda kommunpolitiker. 

Uppmärksamma förutsättningarna för konsumenter med låg köpkraft
Detta kan bland annat ske genom differentierade markpriser för olika typer av boende inom ett och samma område.

Riktlinjer för dispens eller differentierade byggregler tas fram
Exempel på sådan differentiering är avsteg från bullerkraven utomhus och tillgänglighetskraven för korttidsboende såsom studentbostäder. Det bör vara möjligt att utgå från förarbetena till lagarna och ta fram riktlinjer för dispenserna.

Större likvärdighet mellan upplåtelseformerna
Ge möjlighet att göra ränteavdrag även för hyresrätter.

Skapa förutsättningar för rationell produktion
Byggherren måste kunna få fokusera på kundens behov, sätta mål, samverka med leverantörerna och arbeta långsiktigt och hållbart för att skapa värden för brukaren. Det är viktigt att vi får möjlighet att arbeta rationellt och vi vill använda BIM i produktionsprocessen. Bra kommunikation mellan alla inblandade är nyckelordet för att lyckas bra!

Byggherrarna vill inte att frustrationen över bristen på bostäder i tillväxtregionerna går så långt att det leder till ytterligare en miljonprogramsatsning präglat av snabb produktion av nya bostäder som huvudmål. Vi vill verka för ett gott samhällsbyggande med goda bostäder som kunderna efterfrågar men vill göra det på en mer långsiktig och förutsägbar bas. Vi hoppas att även kommunerna vill göra det samma!

Byggherrarna är en intresseförening för professionella byggherrar. Vi arbetar för att stärka och utveckla byggherrerollen.