Statistiska centralbyrån, SCB

Mycket stark sysselsättningsökning

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 10:08 CET

Den sysselsättningsökning som pågått under stor del av 2006 fortsatte i januari 2007. Antalet sysselsatta ökade med 158 000 jämfört med januari 2006. Liksom tidigare skedde ökningen i den privata sektorn. Ökningen gällde både kvinnor och män, men var större för männen. Arbetslösheten fortsatte att minska, både antalet och andelen arbetslösa sjönk. Antalet arbetslösa minskade med 38 000 till 245 000, vilket motsvarar 5,3 procent av arbetskraften.

Regeringen har för avsikt att upphäva regeringsbeslutet från 1986 om definition av begrepp i arbetskraftsundersökning­arna så snart det kan ske. Ett beslut om upphävande har ännu inte fattats. SCB fortsätter att redovisa arbetslösheten som tidigare. Mer information.


Antalet sysselsatta var i januari 4 349 000 personer, ökningen var 158 000 eller 3,7 procent jämfört med januari 2006. Uppgången fördelade sig med 59 000 för kvinnor och 98 000 för män. Både fast anställda och tidsbegränsat anställda ökade för män, men för kvinnor ökade enbart tidsbegränsat anställda. De branscher som ökade var tillverkningsindustrin, handel och kommunikationer och företagstjänster (inkl. finansiell verksamhet). Nystartsjobben uppgick till ca 800 i januari 2007.

Andelen sysselsatta av befolkningen (sysselsättningsintensiteten) har också ökat. Ökningen avsåg både kvinnor och män, för ungdomar 16-24 år dock enbart män. Samtidigt har befolkningen 16-64 år ökat med 60 000 personer i januari 2007 jämfört med för ett år sedan. Drygt hälften av ökningen rörde åldersgruppen 16-24 år.

Av de sysselsatta var 43 000 (±8 000) personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Deltagande i vissa AMS-program räknas i AKU-statistiken som sysselsatta. I januari ökade antalet personer i sådana program med ca 10 000 jämfört med januari 2006. Plusjobben, som kommer att fasas ut, ökade med ca 19 000, medan övriga anställningsstöd minskade med ca 7 800.
Arbetade timmar ökade kraftigt
Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 134,7 (±1,6) miljoner per vecka, en ökning med 3,7 miljoner timmar. Med hänsyn tagen till olikheter i helgdagar, semesteruttag och annan ledighet och arbetstidens förläggning var ökningen av antalet arbetade timmar 4,7 procent.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,4 (±0,3) miljoner av personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.
Arbetslösheten minskade och var 5,3 procent
Antalet arbetslösa var 245 000 personer, en nedgång med 38 000 jämfört med januari 2006. I antal räknat var det en minskning med 24 000 för män, men ingen statistiskt säkerställd förändring för kvinnor. Andelen arbetslösa minskade dock för både kvinnor och män och var 5,3 resp. 5,4 procent av arbetskraften. För unga män 16-24 år minskade andelen arbetslösa och var i januari 13,3 (±2,5) procent av arbetskraften. Ingen statistiskt säkerställd förändring uppmättes för kvinnor 16-24 år, för vilka andelen arbetslösa var 11,0 (±2,5) procent av arbetskraften.
Antalet arbetslösa ungdomar 16-24 år förändrades inte eftersom sysselsättningen för ungdomar ökade i ungefär samma takt som antalet ungdomar i arbetskraften.
Antalet latent arbetssökande minskade
De latent arbetssökande var i januari 182 000 (±16 000) personer, jämfört med 212 000 i januari 2006. Av dessa var 78 000 (±11 000) heltidsstuderande som aktivt sökt och kunnat ta ett arbete, en minskning med 13 000 jämfört med januari 2006. I internationell statistik ingår de i gruppen arbetslösa, medan de i officiell svensk statistik räknas till gruppen utanför arbetskraften. Om dessa heltidsstuderande hade inkluderats i gruppen arbetslösa skulle arbetslösheten ha varit 6,9 (±0,4) procent av arbetskraften i åldern 16-64 år. Av de heltidsstuderande som sökt arbete var 35 000 i åldern 16-19 år och 15 000 i åldern 20-24 år. För samtliga heltidsstuderande som sökt arbete var den önskade genomsnittliga veckoarbetstiden 23,3 (±2,1) timmar. Mer information.
Antalet undersysselsatta ökade
Undersysselsatta är sysselsatta personer som vill öka sin arbetstid och kan göra det inom 14 dagar. I januari 2007 var 295 000 (± 20 000) undersysselsatta, en ökning med 25 000 jämfört med januari 2006. Ökningen gällde män. Antalet undersysselsatta kvinnor är dock betydligt fler än antalet undersysselsatta män och var 190 000 (± 16 000) resp. 105 000 (± 12 000). De undersysselsatta kvinnorna arbetade i genomsnitt 24,1 (±0,9) timmar per vecka och ville öka sin arbetstid med 13,4 (±0,8) timmar. De undersysselsatta männen arbetade i genomsnitt 28,8 (±1,5) timmar per vecka och ville öka sin arbetstid med 13,8 (±1,1) timmar.

Mer information och tabeller finns på http://www.scb.se/templates/pressinfo____192493.asp


Se även information på SCB:s webbplats, länk: AKU-definitioner och förklaringar.
AKU-tabeller finns avgiftsfritt på www.scb.se/aku.

Ny AKU: EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning
I och med AKU april 2005 (31 maj) infördes helt ny EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning. Detta medför att AKU-data från och med april 2005 inte är helt jämförbara med tidigare publicerade data. From april 2006 är resultaten direkt jämförbara med motsvarande månad för ett år sedan. Information om EU-harmoniserad AKU.

Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som är åtkomliga avgiftsfritt via SCB:s webbplats.

AMS-statistik
Arbetslösa, i program, lediga platser m.m.Mer om ...


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.


Nästa publiceringstillfälle


Pressmeddelandet avseende Arbetskraftsundersökningen i februari publiceras 2007-03-15 kl. 09:30.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 948 12
Förfrågningar
Gunborg Johansson
Tfn 08-506 949 24, AKU-mobil: 070-307 48 50
E-post gunborg.johansson@scb.se
Gunilla Widlund
Tfn 08- 506 946 51
E-post gunilla.widlund@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.