Näringsdepartementet

Myndigheter ges i uppdrag att samverka för ökad tillväxt och sysselsättning

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 08:50 CEST

Regeringen har uppdragit åt en rad myndigheter med ansvar för infrastruktur, transport-, IT- och bostadspolitik samt regional utveckling att samverka kring arbetet med regionförstoring.

I transportpolitiska propositionen, "Moderna transporter" (regeringens proposition 2005/06:160), lyfter regeringen fram behovet av samordnade åtgärder. Det behövs bland annat för att regionförstoring bättre ska kunna bidra till ökad rörlighet och hållbar nationell och regional tillväxt. Uppdraget är ett led i regeringens arbete med att stärka den nationella sektorssamordningen för att höja effektiviteten i nationella, regionala och lokala insatser med betydelse för tillväxt och sysselsättning.

- Det här är ett bra exempel på hur våra myndigheter kan bidra till att skapa förutsättningar för ökad konkurrenskraft och högre tillväxt i Sveriges regioner genom en närmare samverkan, säger infrastrukturminister Ulrica Messing.

Myndigheterna som omfattas av uppdraget är: Statens Institut för kommunikationsanalys (SIKA), Vägverket, Banverket, Rikstrafiken, Sjöfartsverket, Luftfartsstyrelsen, Luftfartsverket, Post- och Telestyrelsen (PTS), Boverket och Verket för näringslivsutveckling (Nutek).

SIKA ska koordinera uppdraget i samråd med Verket för förvaltningsutveckling (Verva). Uppdraget ska avrapporteras i sin helhet senast den 2 februari 2007.


Kontakt:
Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare hos Ulrica Messing
08-405 36 31
070-592 45 46

Hedi Bel Habib
Departementssekreterare
08-405 35 62
070-240 83 76

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2005/06:160 Moderna transporter (http://www.regeringen.se/sb/d/5913/a/60777)