Statistiska centralbyrån, SCB

Något färre försörjdes med sociala ersättningar och bidrag förra året

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 09:43 CEST

Se release inkl statistik här: http://www.scb.se/templates/pressinfo____211368.asp

För andra året i rad minskade antalet helårspersoner som försörjs med sociala ersättningar och bidrag. Antalet helårspersoner var 1 022 168 år 2006 vilket är en minskning med drygt 3 procent jämfört med året innan. Samtliga ersättningssystem noterade minskningar eller var oförändrade utom arbetsmarknadsåtgärder, som ökade med drygt 13 procent.

SCB redovisar årligen statistik över antalet helårspersoner i åldrarna 20-64 som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag, såsom sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension), ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd.

Varje ersättningssystem mäts i helårspersoner, så kallade helårsekvivalenter. Detta för att skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar. Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.

Antalet helårsekvivalenter som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag steg med nästan 60 procent mellan åren 1990 och 1994. Därefter har antalet helårsekvivalenter huvudsakligen minskat förutom under åren 2001-2004 då antalet åter steg något. Trots minskningen under de senaste åren är antalet år 2006 klart störr än i början av 1990-talet.

Antal helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag¹, 1990-2006

I diagrammet nedan kan man se att ersättningen för arbetslöshet och arbetsmarknadsåtgärder har haft mycket stor påverkan på variationen av antalet helårsekvivalenter. Sjuk- och aktivitetsersättning har stigit svagt under hela perioden. Efter år 1997 började antalet helårsekvivalenter med ekonomiskt bistånd att minska efter att ha haft en stigande trend tidigare. Åren 2004 och 2005 bröts dock den nedåtgående trenden och antalet med ekonomiskt bistånd ökade något. Sjukpenningen har haft ungefär motsatt mönster och började stiga efter 1997. År 2003 började dock sjukpenningen att minska, samtidigt började antalet med sjuk- och aktivitetsersättning att stiga.

Antal helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 fördelat på de olika ersättningssystemen, 1990-2006

Sedan 1998 har förändringarna av antalet helårsekvivalenter totalt sett varit relativt små, men inom de olika ersättningssystemen har antalet förändrats kraftigare.

Det totala antalet helårsekvivalenter minskade år 2006 med 35 553 till 1 022 168, vilket motsvarar en minskning med drygt 3 procent från år 2005. Samtliga ersättningsformer minskade eller var oförändrade mellan år 2005 och 2006, med undantag av arbetsmarknadsåtgärder som ökade med drygt 13 procent.

År 2006 utgjorde befolkningen i arbetsför ålder (20-64 år) 59 procent av den totala befolkningen. Helårsekvivalenternas andel av den arbetsföra befolkningen var 14,8 procent år 1990. År 1994 var andelen som högst med 22,7 procent. År 2006 var andelen helårsekvivalenter av befolkningen i arbetsför ålder 19,1 procent, vilket var något lägre än året innan.

Förfrågningar
Annica Wallerå
Tfn 019-17 62 38
E-post annica.wallera@scb.se
Leif Johansson
Tfn 019-17 65 41
E-post leif.johansson@scb.se