Statistiska centralbyrån, SCB

Något fler försörjdes med sociala ersättningar och bidrag år 2002

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 10:07 CEST

År 2002 ökade antalet helårspersoner som försörjdes med offentliga ersättningar och bidrag för första gången sedan 1996. Antalet helårspersoner uppgick år 2002 till 1 035 958.
Regeringen har givit SCB i uppdrag att årligen redovisa statistik över antalet personer i åldrarna 20-64 som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag, såsom sjukpenning, förtidspension, ersättning vid arbetslöshet och socialbidrag.

Varje ersättningssystem mäts i helårspersoner, så kallade helårsekvivalenter. Detta för att skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar. Med helårsekvivalenter menas det antal individer som skulle kunna ha försörjts under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent. För att kunna se utvecklingen av personer som försörjs med sociala ersättningar och bidrag har beräkningar gjorts från 1990-2002.

Antalet helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 fördelat på de olika ersättningssystemen, 1990-2002

År 1990 uppgick antalet helårsekvivalenter med sjukpenning till 211 493. Därefter sjönk antalet fram till 1998, då helårsekvivalenter med sjukpenning återigen började stiga. År 2002 uppgick antalet till 270 010, vilket är den högsta notering sedan SCB började mäta helårsekvivalenter med sociala ersättningar och bidrag (år 1990). Ökningen av helårsekvivalenter med sjukpenning avtog dock något år 2002.

Förtidspension utgör den största andelen av antalet helårsekvivalenter. År 1990-1994 ökade antalet, 1995 och 1996 syntes en svag minskning men från och med 1997 ökade antalet helårsekvivalenter med förtidspension. År 2001 och 2002 var ökningen kraftigare än tidigare.

Antal helårsekvivalenter med ersättning för arbetslöshet ökade starkt under åren 1990-1994 för att sedan ligga kvar på en relativt jämn nivå fram till år 1996. Efter 1996 började antalet att minska. År 2002 fanns det 160 380 helårsekvivalenter med ersättning för arbetslöshet. Mellan 2001 och 2002 minskade antalet helårsekvivalenter med knappt 8 000, vilket är den svagaste minskningen sedan 1996.

Arbetsmarknadsåtgärder ökade år 2002 för första gången sedan 1996 och uppgick till 112 798. Ökningen var dock liten och antalet helårsekvivalenter låg på ungefär samma nivå som år 2000 och 2001.

Socialbidrag ökade från 1990 till 1997 (med undantag för 1995). År 1998 bröts trenden och antalet helårsekvivalenter med socialbidrag var mindre än året innan. Denna minskning fortsatte och antalet helårsekvivalenter med socialbidrag var 5 035 färre år 2002 än 2001.

Det totala antalet helårsekvivalenter ökade år 2002 för första gången sedan 1996. Ökningen mellan 2001 och 2002 var 32 100 helårsekvivalenter. Sjukpenning och förtidspension fortsatte att öka samtidigt som minskningarna i arbetslöshet och socialbidrag avtog och arbetsmarknadsåtgärder till och med ökade. Sammantaget ledde det till en ökning av det totala antalet helårsekvivalenter.

För tabell och diagram, se bifogad fil