Statistiska centralbyrån, SCB

Något minskad orderingång

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2012 11:08 CEST

Orderingången till den svenska industrin minskade med 0,2 procent i säsongrensade tal i juni jämfört med maj. Vid en jämförelse mellan juni och motsvarande månad föregående år, minskade orderingången med 1,9 procent i kalenderkorrigerade tal.

Det var en blandad utveckling bland industrins delbranscher i juni jämfört med maj. Elektronikvaruindustrin och annan transportmedelsindustri utvecklades starkt, medan övrig maskinindustri utvecklades svagt. Under den senaste tremånadersperioden (april-juni) ökade den totala orderingången med 0,8 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Från hemmamarknaden ökade orderingången med 2,0 procent i juni jämfört med maj. Under den senaste tremånadersperioden ökade orderingången med 0,5 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången från exportmarknaden minskade med 1,8 procent i juni jämfört med maj. Under den senaste tremånadersperioden ökade orderingången med 1,1 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

På årsbasis fortsatte den totala orderingången att minska. I juni sjönk den med 1,9 procent jämfört med samma månad föregående år. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 2,0 procent och för exportmarknaden en minskning med 4,6 procent.

Uppgifterna för juni månad är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i totala orderingången i maj jämfört med april reviderats ned med 0,1 procentenheter till en uppgång på 4,4 procent. Förändringen av orderingången i maj jämfört samma månad året innan har reviderats ned med 0,2 procentenheter till en nedgång på 3,5 procent.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
Se här

Industrins leveranser ökade något

Industrins totala leveranser ökade med 0,1 procent i juni jämfört med maj. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 0,1 procent medan för exportmarknaden var leveranserna oförändrade.

På årsbasis minskade de totala leveranserna med 1,3 procent. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en nedgång på 3,4 procent medan för exportmarknaden var leveranserna oförändrade.

Uppgifterna för juni månad är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i industrins totala leveranser i maj jämfört med april inte reviderats utan ligger kvar på en ökning med 2,7 procent. Förändringen i industrins totala leveranser i maj jämfört med samma månad året innan har reviderats ned med 0,1 procentenheter till en nedgång på 4,9 procent.

 

Definitioner och förklaringar

Procentuella förändringar

I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används kalenderkorrigerade volymuppgifter. Omräkning av leverans- och orderuppgifter till fasta priser görs med hjälp av branschvisa producentprisindex, PPI.

Revideringar

När leverans- och orderstatistiken för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt med undantag för referensmånaderna juni och juli då materialet revideras sex respektive sju månader. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. De säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 2000 och framåt.

Säsongrensning

Tillvägagångssätt
Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Vid säsongrensningen av industrins leveranser och order säsongrensas varje serie individuellt med hjälp av programmet Tramo-Seats. Tramo-Seats infördes som säsongrensningsverktyg för leveranser och order vid publiceringen avseende data för januari 2011. Innan dess hade industrins leveranser och order säsongrensats med programmet X-11-Arima som inte längre uppfyller kvalitetskrav för en modern säsongrensning.

Tramo-Seats är en av de två programvarorna som Eurostat huvudsakligen rekommenderar för säsongrensning av officiell statistik. Ett viktigt moment i metoden är att identifiera en modell för den faktiska tidsserien för alla branscher. Dessa modeller används bland annat för prognoser av faktiska serier två år framåt och prognoserna utnyttjas vid säsongrensningen. Då prognoserna är helt beroende av modellvalet kan detta orsaka mer eller mindre omfattande revideringar i säsongrensade data. För att minska effekten av revideringar i säsongrensade data har SCB valt att följa Eurostats rekommendation att använda fasta modeller under ett års period. Enligt samma rekommendation bör säsongrensningen, inklusive valet av modell, ses över en gång per år. Denna rekommendation tillämpar SCB i samband med säsongrensning av nationalräkenskaperna, industriproduktionsindex, industrins kapacitetsutnyttjande m.fl.

Modellöversyn
En modellöversyn genomfördes i samband med publiceringen i april 2012 avseende data för februari 2012 på grund av korrigeringen av originalserier som gjordes vid publiceringen i mars 2012.

Nästa modellöversyn planeras till publiceringen avseende januari 2013.


Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/short_term_business_statistics/introduction

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-09-10 kl. 09.30.

 

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar

Cecilia Westin
Tfn 08-506 945 48
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Henrik Petterson
Tfn 08-506 945 57
E-post fornamn.efternamn@scb.se