Nacka kommun

Nacka kommuns ekonomiska resultat bättre än budget

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 16:54 CET

Det preliminära balanskravsresultatet för 2010 blev 93 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget och 22 mkr högre än 2009. Årets resultat (där även reavinster räknas med) uppgick till 125 mkr vilket var lägre än 2009 (157 mkr).

Skatteintäkterna blev 86 mkr högre än budget, vilket förklaras av bättre konjunktur och en större befolkningsökning än prognostiserat. Några nämnder och verksamheter har stora avvikelser mot budget; Social- och äldrenämnden + 54 mkr, Utbildningsnämnden -34 mkr, Fastighetskontoret -37 mkr samt Förskola, Fritid och Skola -23 mkr.

God ekonomisk hushållning bedöms vara OK eftersom resultatet sammantaget för kommunen är positivt samt att båda de finansiella nyckeltalen är uppfyllda. Alla Nacka kommuns övergripande mål bedöms vara minst OK eller bra.

Nettoinvesteringarna har ökat till 626 mkr från 233 mkr 2009. Det beror främst på att det byggts skollokaler och idrotts- och fritidsanläggningar i högre omfattning än tidigare år samt att det dessutom pågår en ombyggnad av Nacka stadshus. Investeringsökningen har lett till en ökning av låneskulden som uppgick till 804 mkr vid årsskiftet, vilket innebär mer än en fördubbling jämfört med 2009.

Sjukfrånvaron fortsätter att minska och uppgick till 4,6 % (5,7 % 2009) vid årets slut.

Hans Nyström, ekonomidirektör, tfn 08-718 92 42, 070-431 92 42, e-post hans.nystrom@nacka.se

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00

---------------------------------------------------------------------------------------------

Besök gärna Nacka kommuns pressrum på internet: http://www.nacka.se/press I pressrummet kan du prenumerera på pressmeddelanden, spara ned genrebilder, hämta allmän information om Nacka kommun m.m.