Valet

Näringslivet jobbar aktivt för nykterhet medan samhället sover

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2011 12:25 CEST

Alkohol- och narkotikamissbruk kostar samhället ca 150 miljarder kronor per år. Vad gör samhället för att minska kostnaderna? Inte tillräckligt mycket är lätt att konstatera. En satsning på fler vårdplatser för behandling skulle till exempel vara samhällsekonomiskt lönsamt. Det räcker dock inte. Behandlingen måste ha effekt, vilket den ofta inte har. Faktum är att det privata näringslivet är bäst på att aktivt hjälpa medarbetare som har missbruksproblem.

Redan 2001 kom en rapport från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) som fastslog att ”man gör så gott man kan men det fungerar inte så bra”. I rapporten fastslogs också att de behandlingsformer som är effektiva mot missbruk har det gemensamt, att de är strukturerade, att det finns ett ordentligt behandlingsprogram samt att behandlaren är utbildad och får handledning. Som ett exempel tog SBU fram 12-stegsbehandling (exempelvis Minnesota-modellen).

Näringslivet är ett gott exempel

De flesta patienter kommer till oss på Valet (öppenvårdsklinik specialiserat på alkohol- och drogbehandling) via näringslivet. Idag kommer ca 85% av våra patienter från näringslivet, vilket ger en klar bild av situationen. Företagen tar ett stort ansvar idag med att utbilda chefer, arbetsledare och fackliga representanter hos oss till exempel. På grund av den kunskap företagen skaffar sig, ställer de krav på långsiktig rehabilitering för sina anställda. 

Det berör en och en halv miljon personer

Under 2011 vill vi på VALET lyfta fram missbruksproblemen under temat Nykter 2011. Det talas och skrivs alldeles för lite om vilka metoder som är effektiva för att bryta ett beroende. Med tanke på att det finns ca 300 000 alkoholmissbrukare i Sverige och i medeltal runt varje missbrukande person finns det ca fem anhöriga som påverkas negativt av missbruket. Vi talar alltså om ca 1 500 000 personer som också far illa.

 Föregår med gott exempel

Flera göteborgsföretag; Svenska Mässan, Stena Line, SAAB och Pågen för att nämna några, har utbildat sina chefer hos Valet och jobbar aktivt med dessa frågor. Svenska Mässan t ex har en högst levande alkoholpolicy, som gås genom med alla som börjar jobba på Svenska Mässan och följs kontinuerligt upp vid minsta möjliga misstanke om missbruk. Har en medarbetare problem, är det företagets HR-enhet och personens arbetsledare som finns som stöd och hjälp. De agerar direkt och erbjuder hjälp samtidigt som företaget ställer starka krav på individen. Personen skickas till Valet för ett bedömningssamtal och därefter ges möjlighet till behandling.

Bosse Johansson, behandlings- och utbildningsansvarig på VALET i Göteborg, 031-42 49 40

Fakta

• Missbrukets kostnader för samhället är 150 miljarder kronor per år. Det är kostnader för produktionsbortfall, sjukskrivningar, förtidspensioneringar, olycksfall och kriminalitet.

• Inom den psykiatriska vården har hälften av patienterna alkoholproblem. En tredjedel av alla trafikdödade och hälften av alla drunknade är alkoholpåverkade. I var fjärde sjukhussäng ligger en patient med alkoholrelaterade sjukdomsorsaker. En femtedel av alla som söker akutvård är alkoholpåverkade. Alkoholmissbrukare har en överdödlighet på hela tre till tio gånger jämfört med genomsnittsbefolkningen och dödsfallen beror framför allt på alkoholpsykos, alkoholförgiftning och skrumplever. Förutom de fysiska följderna sätter missbruket också tydliga spår i vårt sociala liv. Vi ödelägger vänskap och äktenskap, förstör våra barns uppväxt och riskerar att missa arbete och bostad.

• LVM-vården (Lagen om vård av missbrukare) ger socialtjänsten möjlighet att skicka missbrukaren till behandling. Det handlar om tvångsplacering på ett s k LVM-hem där klienten kan stanna i max 6 månader. Under 2009 var de 13 till antal med sammanlagt 348 vårdplatser, vilket matchar dåligt med antalet behövande. 

• Efter LVM-hemmet ska vården övergå till vård i annan, frivillig form utanför institutionen. Det är

Landstingen och kommunerna samarbetar när det gäller vård och behandling av personer som har ett missbruk eller ett beroende. Landstinget ansvarar för den medicinska vården. Kommunerna har det yttersta ansvaret för att du ska få det stöd och den hjälp du behöver, exempelvis när det gäller boende och icke-medicinsk behandling. Det är här ekonomin kommer in. På grund av besparingar blir vårdplatserna färre liksom remitteringarna till öppenvården.