Statistiska centralbyrån, SCB

Näringslivets investeringar, oktoberenkäten: Fortsatt hög nivå för industrins investeringar

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 09:34 CET

Industriföretagen redovisar investeringsplaner för den svenska verksamheten nästa år som uppgår till 60 miljarder kronor, enligt SCB:s enkät i oktober. Planerna innebär att investeringsvolymen kommer att ligga kvar på 2006 års nivå. Investeringarna under 2006 beräknas uppgå till 61 miljarder kronor, en ökning med 5 procent jämfört med 2005.

Industriföretagens investeringsplaner för 2007 som lämnats under hösten tyder på att investeringarna kommer att ligga kvar på samma nivå som 2006. Uppgifterna som redovisats för 2006 innebär en ökning av investeringsvolymen som stannar vid 5 procent jämfört med 2005. De flesta industribranscher redovisar ökande volymer under 2006, i många fall från låga nivåer.

Kraftig ökning inom gruvindustrin
Inom gruvindustrin, som redovisade en kraftig investeringsuppgång 2005, fortsätter investeringarna att öka med cirka 70 procent under 2006. Investeringsplanerna för 2007 tyder på en ytterligare höjning av nivån med cirka 30 procent. Investeringarna inom gruvindustrin når därmed den högsta nivån sedan 1980-talet. Företagen inom maskinindustri redovisar också en investeringsökning på närmare 30 procent under 2006, medan ökningen för metallverk och metallvaruindustri stannar vid cirka 25 procent. Detta innebär att investeringarna inom dessa branscher når de högsta nivåerna sedan slutet av 90-talet. De investeringsplaner som lämnats för företagen inom maskinindustri tyder på en ytterligare ökning 2007, men av mindre omfattning. Inom transportmedelsindustrin fortsätter investeringarna öka knappt 20 procent under 2006 jämfört med år 2005, medan planerna för 2007 tyder på en betydligt lägre investeringsnivå detta år.
Efter de tunga investeringarna inom massa- och pappersvaruindustri under 2005 väntas investeringsvolymen i branschen minska såväl 2006 som 2007, minskningarna beräknas till cirka 30 respektive 20 procent.

Industrins investeringar 1995 - 2007
http://www.scb.se/templates/pressinfo____183148.asp

Utfall 1995 - 2005, planer 2006 och 2007
Miljarder kronor, 2000 års priser

Investeringarna inom energisektorn fortsätter öka
Energisektorns investeringar för år 2006 beräknas uppgå till 24,4 miljarder kronor i löpande priser. Efter flera år av stigande investeringsnivåer innebär planerna en ytterligare ökning med dryga 20 procent jämfört med 2005. De investeringsplaner som lämnats för 2007 uppgår till 30,7 miljarder och tyder på fortsatt kraftiga volymökningar. Den höga nivån är delvis en följd av hårdare krav på leveransgarantier för elförsörjningen och därmed en omfattande upprustning av elnäten.

Varuhandelns investeringar minskar
Varuhandelsföretagen redovisar investeringar för 2006 som beräknas uppgå till 12,2 miljarder kronor, en volymminskning med 5 procent jämfört med 2005. Investeringsplanerna som redovisas för 2007 uppgår till 12,0 miljarder kronor, uppgifter som tyder på en återgång till 2005 års investeringsnivå.
Företagen inom uthyrning, forskning och företagstjänster redovisar investeringar för år 2006 som uppgår till 7,1 miljarder kronor, vilket innebär en mindre ökning med 2 procent jämfört med år 2005. De investeringsplaner som redovisas för år 2007 uppgår till 7,3 miljarder kronor, och tyder på en något ökad investeringsaktivitet även detta år.
Bank- och försäkringsföretagen beräknar investeringarna för år 2006 till 4,3 miljarder kronor, vilket innebär ökning av nivån med 13 procent jämfört med 2005. Investeringsplanerna för 2007, 3,5 miljarder kronor, tyder på en minskning av investeringsvolymen jämfört med år 2006.

Investeringar för byggnadsverksamheten
Byggföretagens investeringar beräknas uppgå till 4,5 miljarder kronor, exklusive vägar och järnvägar, en höjning av investeringsnivån med 8 procent. Investeringsplanerna för 2007 redovisas till 3,3 miljarder kronor, vilket tyder på en lägre investeringsnivå jämfört med innevarande år.

Investeringsnivån inom transport och magasinering minskar
Företagen inom transport, magasinering och kommunikation redovisar investeringar för år 2006 som beräknas uppgå till 20,2 miljarder kronor i löpande priser. Uppgifterna innebär en minskning av investeringsvolymen med 6 procent jämfört med 2005. De planer som lämnats för 2007, totalt 19,2 miljarder kronor, tyder på en oförändrad investeringsvolym jämfört med 2006. Starka investeringsplaner för kollektivtrafiken påverkar nivån positivt 2007, medan investeringarna i post- och telekommunikation väntas minska.

Fortsatt ökande bostadsinvesteringar
Fastighetsföretagens investeringar beräknas för år 2006 uppgå till 47,7 miljarder kronor, en ökning av investeringarna närmare 20 procent jämfört med 2005. Såväl investeringarna i bostäder som övriga byggnader och lokaler ökar under 2006. Ökningen för bostadsinvesteringarna beräknas till 14 procent 2006 och ännu något högre under 2007. För investeringarna i industrilokaler och andra lokaler beräknas ökningen för 2006 till 25 procent, medan planerna tyder på något lägre nivå 2007.
För år 2007 redovisar fastighetsföretagen investeringsplaner som uppgår till 44,8 miljarder, uppgifter som med hänsyn till den normala osäkerheten i uppgifterna, tyder på en oförändrad eller svag uppgång i investeringsnivån jämfört med 2006.

Sammanställning
http://www.scb.se/templates/pressinfo____183148.asp
Miljarder kronor löpande priser 2006 Procentuell förändring 2000 års priser 2006/2005

Verkställda och förväntade investeringar 2005 - 2007. Uppgifter enligt oktoberenkäten 2006. Miljoner kronor, löpande priser
http://www.scb.se/templates/pressinfo____183148.asp


Definitioner och förklaringar

Investeringsenkäten i oktober omfattar företag inom industri, el- och värmeverk, handel, bygg- och anläggningsverksamhet, banker och försäkringsbolag, transport och magasinering, fastighetsförvaltning samt vissa företagstjänster. Samtliga företag med mer än 200 anställda, samt ett urval bland företag med 20 - 199 anställda undersöks. Uppgifter för industriföretag med 10 - 19 anställda skattas av SCB enligt särskild modell. Inom företagstjänster samt bygg- och anläggningsverksamhet undersöks företag med 10 anställda och fler.
Beträffande de fastighetsförvaltande företagen tillfrågas samtliga företag som äger fastigheter till ett taxeringsvärde överstigande 200 miljoner kronor. Övriga företag med fastigheter taxerade till 10 miljoner eller mer undersöks genom urval.
Investeringsenkätens uppgifter avviker från nationalräkenskapernas genom att nationalräkenskaperna använder ett vidare investeringsbegrepp. I detta ingår datorprogram, såväl köpta som egen-producerade, leasing av kapitalföremål, där nationalräkenskaperna eftersträvar en fördelning på användande bransch samt korttidsinventarier. Nationalräkenskaperna kompletterar även investeringsenkätens uppgifter med skattningar för småföretag som ej undersöks i enkäten.
Erfarenhetsmässigt avviker företagens faktiska investeringar från de förväntade på ett delvis systematiskt sätt. SCB utnyttjar detta förhållande då vi på grundval av företagens uppgifter gjort en bedömning av investeringsvolymen 2007.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera hämtas via ovanstående länk.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande som avser februarienkäten publiceras 2007-03-08 kl 9.30.

Avskiljare
SCB, Enheten för investeringar, FoU och IT
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08 - 5069 4812

Gunila Nockhammar
Tfn 08 - 5069 4550
E-post gunila.nockhammar@scb.se
Matti Särngren
Tfn 08 - 5069 4961
E-post matti.sarngren@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.