Svenskt Näringsliv

Näringslivsorganisationer kritiska till ny insolvenslag

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 15:04 CET

Svenskt Näringsliv, Bankföreningen, Företagarna och Företagarförbundet är kritiska till stora delar av det lagförslag om ett samlat insolvensförfarande som idag presenteras. Förslaget är inte empiriskt underbyggt och för dåligt utrett för att kunna läggas till grund för lagstiftning.

- Det är svårt att se helheten samt vilka konsekvenser förslaget får, säger Anne Wigart, Marie Holmberg Lüning, Charlott Aston Brovall och Elisabeth Gustafsson Lövgren som deltagit som experter i utredningen för de nämnda organisationernas räkning.

2007 års Insolvensutredning lämnar i dag sitt förslag till ny insolvenslag till regeringen. Utredaren Jan Ertsborn har haft i uppdrag att bland annat se över hur lagen om företagsrekonstruktion kan förbättras och samordnas med konkursförfarandet.

Förslaget innebär ett omfattande byte av begrepp. Etablerade begrepp som till exempel konkurs och företagsrekonstruktion ersätts av det nya begreppet insolvensförfarande. Konsekvenserna av terminologibytet för exempelvis blanketter, rättsfallstolkning och bedömning av praxis är grovt underskattade i utredarens konsekvensutredning, anser de fyra experterna.

– Förslaget om ägarklausuler i en rekonstruktionsplan innebär att ändringar i gäldenärsbolagets ägande ska kunna genomdrivas mot aktieägarens vilja. Förslaget är framlagt så sent att det inte varit möjligt att analysera det tillräckligt.

De fyra experterna ifrågasätter om förslaget är förenligt med EG-rätten och med egendomsskyddet i Europakonventionen och i regeringsformen. Om det genomförs finns stor risk att många avhåller sig från att ansöka om företagsrekonstruktion.

Delar av förslaget är dock bra, anser experterna. Det gäller exempelvis det separata ackordsförfarande som utredaren föreslår och som kan bli ett bra verktyg för rekonstruktion av inte minst små och medelstora företag.

Det gäller också förslaget att förbudet mot att i konkurs återvinna skatter och avgifter avskaffas. De fyra experterna stödjer detta förslag, men enligt deras uppfattning förutsätter det att även företrädaransvaret enligt skattebetalningslagen avskaffas. I annat fall riskerar ännu fler företagare än i dag att bli personligt ansvariga för betalningen av företagets skatteskulder.

– Vår sammantagna bedömning är tyvärr att utredaren har bedrivit utredningen på ett sätt som vi inte kan ställa oss bakom. I vissa fall har vi till exempel inte fått tillräcklig möjlighet att analysera och diskutera viktiga frågeställningar. Situationen är olycklig, särskilt med hänsyn till den insolvensrättsliga lagstiftningens betydelse och behovet av förändringar av den.

- Vår förhoppning är därför att förslaget inte läggs till grund för lagstiftning nu utan i stället skyndsamt läggs till grund för en fortsatt utredning av frågan, avslutar Anne Wigart, Marie Holmberg Lüning, Charlott Aston Brovall och Elisabeth Gustafsson Lövgren.

De fyra experternas gemensamma särskilda yttrande bifogas som pdf-fil.

För ytterligare information kontakta:

Marie Holmberg Lüning, Bankföreningen, 070 - 763 63 32
Anne Wigart, Svenskt Näringsliv, 070- 568 80 66
Charlott Aston Brovall, SHR, som i utredningen företrätt Företagarna, 08 - 762 74 11
Elisabeth Gustafsson Lövgren, Ackordscentralen, som i utredningen företrätt Företagarförbundet, 0730 - 32 69 68

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och drygt 54 000 företag
med 1,5 miljoner anställda. I vårt gemensamma framtidsprogram "Fördel Sverige"
beskriver vi hur Sverige kan få många nya och växande företag som ger jobb och välstånd åt alla.
Se www.svensktnaringsliv.se