Riksdagen

Näringsutskottet godkänner statens köp av ABB:s aktier i Svensk Exportkredit

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2003 13:26 CEST

Majoriteten i näringsutskott ger sitt stöd till regeringens förslag om att staten ska köpa ABB:s aktier i AB Svensk Exportkredit (SEK). Köpet finansieras genom en riktad utdelning på 1 240 miljoner kronor från SEK till ABB. Affären innebär att staten blir ensam ägare i bolaget. I dag äger staten 65 procent av aktierna och ABB 35 procent. Riksdagen kommer att debattera ärendet och fatta beslut i dag torsdag.

Bakgrunden till regeringens förslag är att ABB önskar sälja sina aktier i Svensk Exportkredit. SEK ger medel- och långfristiga lån för exportaffärer och investeringar samt administrerar det svenska systemet för statsstödda exportkrediter till fast ränta och statens biståndskreditsystem.

Näringsutskottet skriver, med anledning av sitt godkännande av affären, att det övergripande målet är att SEK även i fortsättningen på ett effektivt sätt kan bidra till det svenska näringslivets utveckling och konkurrenskraft på exportmarknaderna.

Genom den riktade utdelningen kommer det egna kapitalet i Svensk Exportkredit att minska. Staten kommer därför att som ensam ägare vara återhållsam med aktieutdelningar de närmaste åren, enligt regeringen. Regeringen ska dessutom kunna ställa ut garantier till SEK på högst 600 miljoner kronor med en löptid på 30 år, enligt ett regeringsförslag som näringsutskottet stödjer.

Om en seriös och lämplig partner till staten i framtiden vill bli delägare i SEK bör staten vara öppen för att diskutera en sådan lösning, anser ett enhälligt utskott.

Reservationer

Folkpartiet skriver i en reservation att affären strider mot budgetlagens anda och vill att regeringen återkommer med ett förslag som inte underminerar budgetprocessen.

Moderaterna menar att det finns brister i regeringens budgetpolitik men godkänner affären med hänvisning till att värderingen av ABB:s ägarandel är rimlig, att SEK:s ställning tryggas och att statens och skattebetalarnas intressen blir tillgodosedda.

Kristdemokraterna godkänner affären under protest. Kd påpekar att tiden varit knapp för analys och övervägande av alternativa lösningar.

De borgerliga partierna kritiserar i en gemensam reservation regeringen för bristande beslutsunderlag. Tidsbrist i samband med statens förhandling med ABB är inte ett fullgott skäl eftersom situationen kunde ha förutsetts långt tidigare, anser de.

Debatt och beslut: Torsdagen den 12 juni

För mer information: Ring Susanne Gaje, föredragande i näringsutskottet, på telefonnummer 08-786 42 57

Läs mer: Näringsutskottets betänkande 2002/02:NU14, proposition 2002/03:142

Ingeborg Granlund
Informationssekreterare, tfn 08-786 57 38/ 020-349 000