Svenskt Friluftsliv

Närmare 100 miljarder kronor per år på friluftsaktiviteter - visar ny studie om det svenska friluftslivet

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 15:00 CEST

Svenskarna spenderade närmare 100 Mdr kr på friluftsaktiviteter år 2009, varav 72 Mdr kr i Sverige. Utgifterna läggs på enkla vardagsnära aktiviteter och avser boende följt av utrustning, transporter och livsmedel. Det visar en ny undersökning om svenskarnas ekonomiska utgifter för friluftsliv, värdering av friluftsliv samt friluftslivets effekter på ekonomi och arbetstillfällen från paraplyorganisationen Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket.

Studien visar vidare att friluftslivets förädlingsvärde i den svenska ekonomin uppgår till drygt 34 Mdr kronor och bidrar till 75 600 arbetstillfällen.

- Vi behöver fakta kring friluftslivets betydelse, inte minst i ekonomiska termer. Friluftslivets stora bredd är också dess akilleshäl. Det berör många aktörer – ideella, privata och offentliga – och en företeelse som finns i människors vardag, på helger och ledigheter har svårt att göra tydliga avtryck i samhällsdebatten och få en rimlig prioritering i ekonomi och planering, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

- Syftet med studien har varit att ta fram ny kunskap kring friluftslivets ekonomiska värden. Kunskap som dels kan användas för att ställa friluftslivet i relation till annan verksamhet i samhället, dels belysa hur friluftslivet bidrar till samhällsekonomin, så att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas i Sverige, säger professor Peter Fredman som är huvudförfattare till rapporten.

Rapporten - Ekonomiska värden i svenskt friluftsliv - bygger på en studie (enkätundersökning) över svenskarnas ekonomiska utgifter och värdering av deltagande i friluftsaktiviteter.

Studien visar även att:

- Det är vanligast med ekonomiska utgifter för enkla vardagsnära aktiviteter
- Under 2009 spenderade svenskarna 96 580 miljoner kronor på friluftsaktiviteter, varav 72 332 miljoner kronor i Sverige
- Mest utgifter har man för boende följt av utrustning, transporter och livsmedel
- Män har i genomsnitt högre utgifter för friluftsaktiviteter jämfört med kvinnor
- Förädlingsvärdet i den svenska ekonomin till följd av svenskarnas konsumtion kopplat till friluftsliv uppgår till 34 300 miljoner kronor
- Friluftslivet effekter på sysselsättningen i Sverige motsvarar 75 600 arbetstillfällen
- Den totala betalningsviljan, utöver det vi redan spenderar, uppgår till 33 400 miljoner kronor
- Det är dubbelt så vanligt att vi deltar i friluftsaktiviteter ordnade av ideella organisationer jämfört med privata arrangörer – men de flesta utövar friluftsliv i egenorganiserade former

Studien har genomförts på uppdrag av Svenskt Friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket, forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring samt professuren i naturturism vid Etour (som finansieras av Sveaskog). Ansvarig för projektet och huvudförfattare till rapporten är professor Peter Fredman vid Mittuniversitetet och turismforskningsinstitutet Etour.

Tidigare studier av friluftslivet i Sverige visar att nio av tio svenskar ofta är ute i naturen under längre ledigheter. Hälften av alla vuxna svenskar uppger att hälsotillståndet skulle påverkas negativt utan möjligheter till friluftsliv. Forskning visar även på friluftslivets betydelse för naturförståelse, social inkludering, samhörighet och regional utveckling i form av naturturism.

Någon heltäckande mätning av friluftslivet ekonomiska värden på nationell nivå har inte tidigare gjorts i Sverige. I en tidigare genomförd kunskapsöversikt av friluftslivets ekonomiska värden (Fredman m.fl., 2008) konstateras bl.a. att den samlade bilden av friluftslivets ekonomiska värden är fragmenterad och ofullständig, och det saknas data kring naturturismens ekonomiska värden. Denna studie är genomförd för en mer heltäckande och fullständig bild av värdet av det svenska friluftslivet.

Den fullständiga rapporten finns att tillgå på Svenskt Friluftslivs hemsida www.svensktfriluftsliv.se


För ytterligare information:

Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, tel 070-433 51 47
Peter Fredman, professor Mittuniversitetet och turismforskningsinstitutet Etour, 070-667 08 06

Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)

Svenskt Friluftsliv är talesman för det svenska friluftslivet och friluftsorganisationerna i
Sverige. Svenskt Friluftsliv arbetar för att bevara och utveckla förutsättningarna för ett aktivt
friluftsliv och värna allemansrätten. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva
ett aktivt friluftsliv – idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 22 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korpen, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Scoutrådet och Svenska Turistföreningen, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Skridskoförbundet.