Granskningsnämnden för radio och TV

Närradiostation riskerar avgift för otillbörligt gynnande

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2003 08:41 CEST

Närradiosändningarna i Radio Bohuslän, 100,5 MHz granskades av Granskningsnämnden under två dagar. Sändningarna fälldes för otillbörligt gynnande och felaktigt sponsringsmeddelande.

I en trailer som sändes vid ett flertal tillfällen sades att man kunde vinna biobiljetter i ett program på tisdagsmorgnarna. I denna trailer nämndes en lokal biograf tre gånger. Radio Bohuslän sände också vid två tillfällen en intervju med en företrädare för en lokal elaffär. I en trailer för ett kommande program uppgavs att programmet presenterades i samarbete med en lokal CD-affär.

Granskningsnämnden fann att trailern där en lokal biograf nämndes flera gånger samt de två intervjuerna med affärsföreträdaren innebar ett kommersiellt gynnande som inte tillräckligt kunde motiveras av något informations- eller underhållningsintresse. Trailern som innehöll ett sponsringsmeddelande kan enligt nämnden inte betraktas som ett eget program som kan sponsras. Genom att lämna sponsringsmeddelandet i trailern bröt tillståndshavaren därför mot sponsringsreglerna.

Mot bakgrund av att Granskningsnämnden tidigare fällt tillståndshavaren för brott mot bestämmelsen om otillbörligt gynnande och då uppmanat föreningen att följa bestämmelsen beslutade nämnden denna gång att ansöka hos länsrätten om påförande av särskild avgift.

Beslutet var enhälligt.

Bakgrund:
Enligt bestämmelsen om otillbörligt gynnande i 6 kap. 4 § radio- och TV-lagen (1996:844) får program som inte är reklam inte på ett otillbörligt sätt gynna kommersiella intressen. Enligt Granskningsnämndens praxis är ett gynnande av ett kommersiellt intresse otillbörligt i de fall det inte kan motiveras av något informations- eller underhållningsintresse. När det gäller vinstpresentationer i radio har nämnden i sin praxis godtagit att det i samband med tävlingen någon enstaka gång och i neutrala ordalag omnämns vad vinsten består av och vilket företag den kommer från.

Om ett program som inte är en annons helt eller delvis har bekostats av någon annan än den som bedriver sändningsverksamheten eller som framställer audiovisuella verk (sponsrat program), skall enligt 7 kap. 8 § första stycket radio- och TV-lagen på lämpligt sätt i början och slutet av programmet eller vid ettdera tillfället anges vem eller vilka bidragsgivarna är. Vid bedömningen av om en sändning utgör ett program bör enligt nämndens praxis omständigheter som bl.a. särskilt namn eller egen vinjett, särskild programledare, eget tema, särskild sändningstid och längd beaktas.

Handläggare: Anna Månsson, telefon 08-606 79 77