Länsstyrelsen i Södermanlands län

Nästan en miljon till insatser mot s k hedersrelaterat våld

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 16:57 CET

Femton projekt i länet får del av regeringens insatser för ungdomar som riskerar att utsättas för s k hedersrelaterat våld. Länsstyrelsen har beslutat om bidrag till projekt, som skall genomföras under 2007 i Eskilstuna, Flen, Katrineholm och Nyköping. Sammanlagt fördelas i denna omgång 947 000 kronor av den miljon, som länsstyrelsen disponerar enligt regeringsbeslut.

- Intresset för det förebyggande arbetet mot s k hedersrelaterat våld är fortsatt stort i Södermanland, säger Ann-Kristin Grundström, enhetschef för Länsstyrelsens Välfärdsenhet och fortsätter:

- De 16 projektansökningarna representerar en mångfald av olika inriktningar av både generellt attitydpåverkande insatser och insatser riktade till olika målgrupper. De riktade insatserna fokuserar både pojkar och flickor och män men även föräldrautbildning.

- Även arbetet med handlingsplaner, metodutveckling, fortsatt nätverksbyggande och kompetensutveckling ingår bland ansökningarna. Vi har fått prioritera dels genom att avslå en ansökan dels genom att bevilja endast en del av de medel som ansökningarna innehåller (totalt över 2 miljoner kronor).

Följande projekt har beviljats medel:

Eskilstuna kommun fortsätter arbetet med konkret handlingsplan och utveckling av befintligt nätverk inom kommunen. Kompetensutveckling för socialsekreterare som handlägger familjehemsplaceringar för hedersutsatta ungdomar samt vidareutbildning av kommunens medlare vid familjekonflikter ingår också i planerade insatser. Kommunen får i denna omgång 100 000 kronor som projektstöd av länsstyrelsen och kommer även att satsa egna medel.

Kurdiska föreningen i Eskilstuna ska arbeta med attitydpåverkande insatser främst riktade mot män inom nätverket ”BAVAN” – projektstöd 50 000 kronor.

Lagersbergs Fritidscenter, Eskilstuna ger utbildning och handledning för personal som ska arbeta med attitydpåverkande insatser riktat till besökande ungdomar och föräldrar samt med tjej- och killgrupper – projektstöd 50 000 kronor.

Stiftelsen Kvinnoforum kommer att anordna en konferens kring ”Eskilstunamodellen” – som består av fungerande nätverk och upparbetad kompetens samt medvetenhet om hedersrelaterat våld och förtryck - projektstöd 50 000 kronor.

Kvinnojouren MOA vill utveckla stödet i det skyddade boendet för de hedersvåldsutsatta unga kvinnorna som jouren kommer i kontakt med – projektstöd 50 000 kr.

Länsföreningen för Kvinnojourerna i Södermanlands län vill genom utbildningsinsatser för anställda och Frivilligarbetarna öka kunskapen kring hedersrelaterat våld – projektstöd 50 000 kronor.

Kommunala förvaltningar i Flen fortsätter samverkan bl a kring metodutveckling, nätverks- och kompetensutveckling, föräldrautbildning. De tre förvaltningarnas handlingsplaner skall redovisas och förankras med hjälp av forumteater – projektstöd 100 000 kronor.

Katrineholm, Individ och familjeförvaltningen vill utveckla metoder för att arbeta med invandrarfamiljer. Man kommer att arbeta med nätverksledare och föräldrautbildning - 100 000 kronor.

Sensus studieförbund Katrineholm och en rad samarbetspartners fortsätter arbetet på Duveholmsgymnasiet med Forumteater metoden för ungdomar och startar även tjejgruppsverksamhet och ett nätverk för unga invandrartjejer – projektstöd 70 000 kronor.

Kvinnojouren Miranda i Katrineholm –Vingåker ska komplettera verksamheten vid ett gymnasium och en grundskola med samtalsgrupper för en grupp killar som redan är föremål för insatser från skola, socialförvaltning och polis. Inriktning ska vara normer och värderingar i den svenska kulturen med fokus på jämställdhet. I projektet ingår att med stöd av ansvariga från Fryshusets Sharaffs hjältar utveckla kompletterande metoder - projektstöd 60 000 kronor.

Arnögruppen Paraplyet, Nyköping fortsätter sitt projekt knutet till fritidsgården Herrhagen. Under 2007 ska verksamheten med etnisk mångfald som kännemärke satsa på attitydpåverkande arbete bland tjejer som riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och även involvera deras mödrar - projektstöd 100 000 kronor.

ABF Sörmland, sektion Nyköping ansvarar för två projekt. Dels ett studie- och filmprojekt för skolan och vuxenutbildningen – projektstöd 65 000 kronor, dels ett informations- och integrationsprojekt bl a om könsstympning. Det sist nämnda projektet skall genomföras i samarbete med Afarhjälpen i Nyköping – projektstöd 25 000 kronor.

ABF Eskilstuna m fl ska inom Violaprojektet bedriva uppsökande arbete bland unga och vuxna kvinnor samt skapa mötesplatser och erbjuda studiecirklar och föreläsningar om jämställdhet och hedersrelaterat våld – projektstöd 65 000 kronor.

LO-Eskilstuna/Strängnäs ska inom sitt pågående jämställdhetsarbete kompetensutveckla företagsledare, fackliga företrädare och medlemmar inom området hedersrelaterat våld – projektstöd 12 000 kronor.

Ansökningar som inte beviljats stöd:

Verdandi Brandkärr Nyköping.

Nya möjligheter under 2007

Sannolikt kommer regeringen att fördela ytterligare projektmedel till länsstyrelserna under 2007. En ny ansökningsomgång kommer i så fall att genomföras under hösten.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 23 juni 2004 att bevilja Länsstyrelsen i Södermanlands län 1 miljon kronor för att lämna stöd till projekt som avser förebyggande arbete mot s k hedersrelaterat våld. Ytterligare 2 miljoner kronor för samma ändamål tillfördes Länsstyrelsen genom regeringsbeslut den 7 juli 2005 och den 1 juli 2006.

Totalt omfattar regeringens satsning 180 miljoner kronor för åren 2003 - 2007.

Enligt riktlinjerna får stöd lämnas till projekt som avser förebyggande insatser i form av arbete med konkreta handlingsplaner, samordning på lokal eller regional nivå, metodutveckling rörande arbete med familjer, stimulera bildande av nätverk, attitydpåverkande insatser bland grupper med hederstänkande eller utbildningsinsatser för personal som i tjänsten eller ideellt berörs av hedersrelaterat våld. Stöd får lämnas till projekt som drivs av en myndighet, en kommun, en organisation/stiftelse eller gemensamt av dessa.

Under våren 2005 publicerade Länsstyrelsen i Södermanlands län en handbok – Förtryck och våld i hederns namn. Denna handbok syftar främst till att vara ett användbart verktyg för den personal inom socialtjänsten och skolan och andra yrkesgrupper, som kommer i kontakt med hedersrelaterade problem. Handboken presenterades vid ett länsseminarium i Flen och har rönt stort intresse runt om i Sverige. Handboken kommer att redigeras och nyutgåva kommer under 2007.

Kontaktpersoner:
Ann Sandberg 0155 - 26 41 95
Ann-Kristin Grundström 0155 - 26 41 15 070 - 357 51 72