Arbetsgivarverket

Nästan var fjärde nyanställd i staten hade utländsk bakgrund år 2014

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2015 09:23 CEST

År 2014 hade cirka 24 procent eller närmare 7 000 personer av de nyanställda i staten, utländsk bakgrund. Detta är en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med år 2013 och bidrar till att andelen med utländsk bakgrund i staten totalt ökar med 0,7 procentenheter. Totalt har nu närmare 17 procent eller cirka 40 300 statsanställda utländsk bakgrund.

Andelen anställda med utländsk bakgrund[1] i staten fortsätter att öka. Andelen anställda med utländsk bakgrund ökas till följd av nyrekryteringar till staten.

Bland de nyanställda i staten[2] är andelen med utländsk bakgrund högre än i staten som helhet, och dessutom högre än andelen individer med utländsk bakgrund bland förvärvsarbetande på hela den svenska arbetsmarknaden. Andelen är också lika stor som i befolkningen totalt sett, i åldrarna 20-64 år.

År 2014 hade cirka 17 procent eller 40 300 personer av de anställda i staten utländsk bakgrund. Jämfört med år 2004 innebär detta en ökning med drygt sex procentenheter.

Högre andel bland nyanställda

Anledningen till att andelen varje år ökar är att andelen med utländsk bakgrund är högre bland de som nyanställs än bland de som slutar. Utvecklingen bland nyanställda förtjänar särskild uppmärksamhet. Det är den som visar på i vilken utsträckning arbetsgivarna idag rekryterar anställda med utländsk bakgrund, och det är detta agerande från de statliga arbetsgivarna som på sikt påverkar andelen i hela gruppen statsanställda. År 2014 hade 24,2 procent av samtliga nyanställda i staten utländsk bakgrund.

Tabell 1 nedan visar en jämförelse mellan andelen som har utländsk bakgrund i befolkningen i arbetsför ålder, bland samtliga förvärvsarbetande, bland samtliga statsanställda och bland nyanställda i staten. Andelen med utländsk bakgrund bland nyanställda ligger på en historiskt hög nivå.

Tabell 1Andel med utländsk bakgrund 2004-2014, procent

2004200620082010201220132014
Staten 1)10,411,112,013,315,216,116,8
Nyanställda i staten 2)15,216,618,420,423,923,124,2
Förvärvsarbetande 20-64 år 3)13,614,415,616,517,818,5i.u.
Befolkningen 20-64 år 4)17,818,820,321,823,023,724,5

1) Avser personer med månadsavlönad anställning hos obligatoriska och frivilliga medlemmar i Arbetsgivarverket. Timavlönade m.fl. ingår inte.

2) Avser personer som inte var anställda i staten föregående år samt personer som bytt anställningsmyndighet sedan föregående år. Fram till 2005 beräknades detta endast för personer med en anställningsomfattning överstigande 40 procent.

3) Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). I RAMS ingår egna företagare och personer vars arbetstidsomfattning är minst en timme per vecka. RAMS för år 2014 finns ännu inte tillgänglig.

4) Källa: SCB:s befolkningsstatistik.

Utländsk bakgrund olika vanligt i olika verksamheter inom staten

Andelen anställda med utländsk bakgrund varierar mellan olika delar av statsförvaltningen, då verksamhetens karaktär har betydelse. Den högsta andelen anställda med utländsk bakgrund, 28,3 procent, finns inom verksamhetsinriktningen Utbildning[3]. Universitetens och högskolornas verksamhet karaktäriseras av internationellt samarbete inom både forskning och utbildning. För att stärka sambanden mellan forskargrupper och knyta den bästa kompetensen till det egna universitetet sker rekryteringar ofta internationellt. Av de nyanställda inom verksamhetsinriktningen Utbildning hade över 40 procent utländsk bakgrund 2014. En tredjedel av alla nyanställda anställs inom denna verksamhetsinriktning.

Verksamhetsinriktningen Socialt skydd inklusive hälso- och sjukvård har den näst högsta andelen anställda med utländsk bakgrund, 18,6 procent. Myndigheter inom denna verksamhetsinriktning har ofta kärnverksamheter som har direktkontakt med allmänheten. Utländsk bakgrund kan i sig innebära att individer har specifik kompetens som är extra viktig i kontakter med allmänheten exempelvis språkkunskaper. Detta kan vara en förklaring till en relativt sett hög andel anställda med utländsk bakgrund inom denna verksamhetsinriktning.

Minst andel anställda med utländsk bakgrund finns inom verksamhetsinriktningarna Försvar, Näringslivsfrågor m.m.[4] respektive Samhällsskydd och rättsskipning. En förklaring kan vara att merparten av anställningarna inom dessa verksamhetsinriktningar kräver svenskt medborgarskap.

Födda utanför EU ökar mest bland de med utländsk bakgrund

Av de 16,8 procent i staten som har utländsk bakgrund är 13,9 procentenheter utrikesfödda. Bland utrikesfödda har de som kommer från länder utanför EU och Norden ökat mest under de senaste åren, se figur 1.

Figur 1Anställda med utländsk bakgrund efter födelseregion, procent av samtliga anställda

Vanligare med utländsk bakgrund bland unga än bland äldre

Även en förändrad åldersstruktur över tiden påverkar andelen med utländsk bakgrund. Andelen med utländsk bakgrund i befolkningen är större bland yngre. Nyanställda i staten är generellt sett yngre än samtliga anställda, både totalt och bland de med utländsk bakgrund i genomsnitt. Andelen äldre är också lägre bland anställda med utländsk bakgrund.

En av de faktorer som gett en ökad andel anställda med utländsk bakgrund är att de årskullar där andelen med utländsk bakgrund är lägst (både bland statsanställda och i befolkningen) har gått i pension, och ersatts av yngre där andelen med utländsk bakgrund är högre. Den utvecklingen förväntas fortsätta, särskilt eftersom den största delen av de nyanställda är mellan 25-34 år gamla och det är i den åldersgruppen i befolkningen som andelen med utländsk bakgrund är störst.

Fler kvinnor än män med utländsk bakgrund

Sedan 2008 arbetar något fler kvinnor än män i staten. Könsfördelningen varierar dock kraftigt mellan olika verksamhetsinriktningar i staten. Till exempel är inom Försvar närmare fyra av fem män, medan nästan sju av tio är kvinnor inom Socialt skydd m.m. Antalet kvinnor är större än antalet män även bland dem som har utländsk bakgrund. De mest mansdominerade verksamhetsinriktningarna har de totalt sett lägsta andelarna anställda med utländsk bakgrund.

Andelen med utländsk bakgrund har sedan 2006 varit större bland nyanställda män än nyanställda kvinnor. Antalet nyanställda kvinnor med utländsk bakgrund var år 2014 marginellt fler än männen. En anledning till att andelen nyanställda män med utländsk bakgrund ändå är större, är att andelen med utländsk bakgrund är högre bland män inom de verksamhetsinriktningar som har totalt sett flest nyanställda. År 2014 var andelen med utländsk bakgrund i gruppen nyanställda män 24,7 procent mot 23,7 procent av kvinnorna. Andelen kvinnor med utländsk bakgrund totalt i staten var 17,0 procent och andelen män var 16,6 procent år 2014.

[1] En person med utländsk bakgrund definieras som en individ som antingen är utrikes född eller är född i Sverige och där båda föräldrarna är utrikes födda.

[2]Avser personer som inte var anställda i staten föregående år samt personer som bytt anställningsmyndighet sedan föregående år.

[3] Arbetsgivarverket redovisar uppgifter om utländsk bakgrund inom staten enligt en klassificering av offentlig sektor, Cofog, som syftar till att redovisa offentlig sektor efter funktion eller ändamål. Ändamålen benämns här verksamhetsinriktningar.

[4]Näringslivsfrågor m.m. inkluderar miljöskydd samt bostadsförsörjning och samhällsutveckling.

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Vi utvecklar och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 245 000 statligt anställda.