RISE Research Institutes of Sweden AB

Nätkopplade batterier ger nya möjligheter för solel i lantbruket

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2017 08:54 CEST

Sveriges lantbrukare har de teoretiska möjligheterna att producera ansenliga mängder solenergi, men bara en bråkdel av potentialen nyttjas i realiteten. Med hjälp av nätkopplade batterier kan förutsättningarna stärkas och mer förnybar energi tas tillvara på lantbruken. Vattenfall och RISE ska nu i samverkan med lantbrukarna på en KRAV-gård i Hälsingland undersöka möjligheterna med nätkopplade batterier i lantbruk.

Hur kan ett nätkopplat energilager som installeras på en mjölkgård ge värde för dess användare? Denna frågeställning är utgångspunkten för pilotprojektet, som bygger på en tidigare studie där Vattenfall tillsammans med forskningsinstitutet RISE undersökt potentialen för solenergi inom det svenska lantbruket.

– Idag nyttjas bara en bråkdel av potentialen för solel inom lantbruket, men med bland annat ny och billigare lagringsteknik tror vi att en betydligt större andel solel kan produceras med solceller på tak och mark på gårdarna. Intresset för självförsörjning ökar men den ekonomiska aspekten är avgörande för många lantbrukare och en investering måste gå att räkna hem, säger Niklas Bergman på LRF.

Hittills har utbyggnaden av solel inom lantbruket inte tagit fart på grund av ekonomiska, men även tekniska begränsningar så som svaga elnät på landsbygden och på grund av djuretiska krav som minskar möjligheten till flexibilitet i elanvändningen. I det sammanhanget skulle batterier kunna hjälpa till att stärka systemet och ge plats för ytterligare förnybar energi på landets lantbruk.

Mervärden med batterisystem
– Vattenfall och RISE vill genom pilotimplementeringen i Hälsingland bygga förståelse för hur ett batterisystem implementeras och styrs för att påvisa mervärden, inte bara utifrån tekniska mätningar, utan i nära dialog och samverkan med lantbrukarna på gården. Det stämmer helt överens med vår vision att hjälpa kunderna att hitta klimatsmarta lösningar för både egen elproduktion och elförsörjning, säger Magnus Berg vid Vattenfalls enhet för Forskning och Utveckling.

På tekniksidan går utvecklingen fort bland annat pådriven av en växande elbilsmarknad och sortimentet av nätkopplade batterier blir större med snabbt fallande priser. Det är en liknande trend som sedan länge gällt solceller.

– Visioner om fler batterier för samhällsnytta och ökad andel förnybar elproduktion är bra, och vägen dit underlättas om värden för användaren också är tydliga. Reducerade effekttoppar och eventuell möjlighet att sänka sina säkringsnivåer kan ge lägre elpriser. Den egenproducerade solelen kan lagras för att användas lokalt vid senare tillfälle. Nyttor som i slutändan kan ge positiv effekt på verksamheten, säger Ola Pettersson vid RISE.

Ett års systemtest och studieVattenfall kommer att under hösten att implementera ett 30 kWh-batteri med en styrplattform. Systemet kommer att under ett års tid att testas och utvärderas i relation till olika styrfunktioner, vilket bland annat innefattar effekttoppsreducering och optimering av egenförbrukning av solel.

Energimyndigheten finansierar en socio-teknisk forskningsstudie knuten till pilotprojektet, inom vilken både systemet och lantbrukarna på gården kommer att följas i vardagen. Studien ska kartlägga drivkrafter och hinder bland en större grupp lantbrukare för att spegla den upplevda och förväntade nytta som möjligheten att idag installera ett nätkopplat batteri faktiskt medför. En ökad förståelse och kunskap som ska stötta leverantörer av system och tjänster att utforma sina produkter till att kunna bemöta eller förhålla sig till sina kunders förväntningar.

Projektet pågår under 2017-2018 och delfinansieras av Energimyndigheten. Projektet tar hjälp av en referensgrupp med representanter från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), AgroVäst, Solar Region Skåne och Kraftsamling Smarta Elnät. Under våren 2018 kommer även ett Öppet hus att arrangeras på pilotgården i Hälsingland.

Kontaktpersoner

Magnus Berg, Vattenfall Research and Development, Magnus.Berg@vattenfall.com tel: 070-633 94 44

Ola Pettersson, RISE, Biovetenskap och Material/Jordbruk och Livsmedel

ola.pettersson@ri.se Tel: 010-516 69 47

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

The RISE institutes Innventia, SP, and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner. Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international level and contribute to a sustainable society. Our 2,200 employees support and promote all manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state. www.ri.se