North Atlantic Natural Resources AB

NAN: BORRNINGSUPPDATERING FRÅN STORLIDENGRUVAN

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2003 11:26 CEST

NAN: BORRNINGSUPPDATERING FRÅN STORLIDENGRUVAN

- Rekordhöga zinkhalter uppmätta: 0,8 meter med 47,2% zink

Nickelprojektets område utökat
- Geofysisk undersökning inledd


North Atlantic Natural Resources AB ("NAN") ger en uppdatering avseende underjordsborrningarna i Storlidengruvan. Vidare har bolaget utökat området för nickelprojektet i Västerbotten där geofysiska undersökningar även inletts.

Borrprogrammet i Storlidengruvan
Ett borrprogram under jord slutförs för närvarande i Storlidengruvan. Programmet har till uppgift att med högre noggrannhet definiera malmkroppen i de östra och västra zonerna samt att undersöka möjliga förlängningar av malmen, vilket skulle innebära utökat tonnage. Resultatet från borrprogrammet kommer att användas för att finjustera planen för den malmbrytning som skall ske senare i år samt för att avgöra om det krävs ytterligare borrningar i syfte att bestämma nya utsträckningar av malmen.
Till dags dato har 69 hål borrats om totalt 3.309 meter. Det ursprungliga borrprogrammet omfattade borrning av sammanlagt 3.800 meter. Borrhålen genom gruvan är placerade med tio meters avstånd i 12,5 meter breda sektioner.

Östra zonen
De preliminära borrresultaten bekräftar malmkroppens sammansatta form i östra zonen och antyder att det kan finnas mineralisering med brytbara halter i en förlängning i sydost utanför mineraliseringens nuvarande kända gränser. Koppar- och zinkhalterna ligger i nivå med de som för närvarande bryts i centralzonen, vilka är i genomsnitt 3-4% koppar och 10-12% zink. Potentialen för ytterligare tonnage samt behovet av en utökning av borrprogrammet kommer att utvärderas i slutet av det pågående programmet, vilket beräknas ske under augusti månad.

Västra zonen
Borrningar i den övre västra zonen, utförda för att noggrannare avgränsa malmkroppens gräns, har påträffat rekordhöga halter av zink. Analysresultaten har gett 47,2% zink över 0,8 meters längd inom ett 2,45 meters intervall med i snitt 43% zink.

Nickelprojektet
NAN har vidare ansökts om ytterligare undersökningstillstånd i närheten av nickelfyndigheten Lappvattnet, belägen 25 kilometer söder om Skellefteå. Genom dessa ytterligare undersökningstillstånd uppgår den totala ytan för nickelprojektet 11.000 hektar. De nya områdena omfattar ett dunit-intrusiv i den västra delen av nickelbältet med sulfidmineraliseringar rapporterade av SGU att innehålla upp till 0,4% nickel och 0,018% koppar.
Geofysiska markmätningar har påbörjats i området kring fyndigheterna Lappvattnet och Brännorna i form av tidsdomän-elektromagnetiska mätningar (TEM), avsedda att lokalisera och identifiera utbredningen av den ledande nickel-koppar-sulfidmineraliseringen på djupet inom området. Mätresultaten kommer att användas för att definiera djupet, formen och karaktären av möjliga nya malmkroppar i syfte att testas genom borrning. Lappvattnetfyndigheten har för närvarande en indikerad mineraltillgång om 1,1 miljoner ton med 1,0% nickel (redovisat i pressrelease den 11 april 2003).
Edward F. Posey, NANs verkställande direktör noterar att ?den senaste prisökningen på nickel har nått den högsta nivån på fyra år med 9.200 USD/ton ? en nickelfyndighet med 1% nickel har ett 'in situ' värde motsvarande en zinkfyndighet med 11,5% zink. GFMS Metals Consulting rapporterar (maj 2003) att nickelpriset har rusat i höjden på grund av störningar i marknaden ? och anser att potential finns för ännu högre priser ?.
Ansvarig för det geologiska arbetet på Storlidenborrprogrammet och nickelprojektet är geolog Alain Chevalier, chef för NANs Malåkontor. Alain Chevalier är utsedd till kvalificerad person i enlighet med Svenska Gruvföreningens regler, vilka är desamma som Canadian National Instrument 43-101.
Ansvarig för det geofysiska arbetet på nickelprojektet är geofysiker Ana Brana som är anställd hos NAN samt utsedd till kvalificerad person i enlighet med Svenska Gruvföreningens regler.
De presenterade analysresultaten har analyserats av ALS Chemex i Vancouver, Kanada, med hjälp av konventionella analysmetoder. Kontrollprover infogas för att säkerställa kvalitetskontroll. En 30 grams analys med smältisoformering efter vägning utförs på alla prover för guld och silver. Innan proverna sänds till ALS Chemex krossas och pulvriseras berg- och borrproverna vid NANs prepareringslaboratorium i Uppsala. Laboratoriet installerades 1997 under ledning av ALS Chemex.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Investor Relations, tel. 018-65 60 00

NAN är ett svenskt prospekterings- och gruvföretag med huvudkontor i Uppsala och kontor i Malå i Västerbotten. NAN-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan 1997.

NANs hemsida: www.nanr.se