Statistiska centralbyrån, SCB

Nationalräkenskaper, 2011: Effekter på BNP av korrigerad Industriproduktionsindex

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2012 09:44 CET

Industriproduktionsindex, IPI, är ett underlag till de kvartalsvisa BNP-beräkningarna men det är inte uppenbart i vilken utsträckning som felet i IPI under 2011 inverkat på de publicerade BNP-resultaten för respektive kvartal.

Mer information om felet i industriproduktionsindex

BNP (bruttonationalprodukten) beräknas primärt på två olika sätt. BNP från produktionssidan beräknas som summan av förädlingsvärdet inom respektive näringsgren och offentliga myndigheter. BNP från användningssidan beräknas som summan av all användning för konsumtion, investering och export minus import. Dessa båda beräkningar leder till mer eller mindre olika resultat och avstämningar behöver göras av produktions- och/eller användningssidan för att ett slutligt BNP-resultat ska erhållas.

Förutsättningarna i avstämningarna för respektive kvartal under 2011 har varit olika vilket påverkar hur felet i IPI kan bedömas ha påverkat de slutliga BNP-estimaten.  Det är sannolikt att det slutliga estimatet för första kvartalet inte påverkats nämnvärt av felet. För det andra kvartalet är det däremot sannolikt att felet bidragit till ett högre utfall med närmare 0,2 procentenheter mätt i årstakt. För de två sista kvartalen var avstämningsläget sådant att det är oklart i vilken mån felet haft effekt på estimaten.

SCB avser att de närmaste dagarna analysera om felet bör föranleda en korrigering. Vid nästa ordinarie publicering, den 30 maj, redovisas BNP för första kvartalet 2012 samt reviderade beräkningar för samtlig kvartal 2011. Vår bedömning är att felet inte ändrar den allmänna bilden av den ekonomiska utvecklingen under 2011. Givet den osäkerhet som finns i statistiken är det tveksamt om en tidigare korrigering är motiverad.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-05-30 kl. 09.30.Producent

SCB, Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 942 96

Förfrågningar

Mats Haglund
Tfn 08-506 949 45 05
E-post mats.haglund@scb.se

Andreas Lennmalm
Tfn 08-506 940 54
E-post andreas.lennmalm@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.