Statistiska centralbyrån, SCB

Nationalräkenskaper andra kvartalet, 2009

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2009 09:44 CEST

Fortsatt negativ BNP-utveckling

Den första preliminära sammanställningen av nationalräkenskaperna för andra kvartalet år 2009 visar en minskning av bruttonationalprodukten (BNP) med 6,2 procent, kalenderkorrigerad och jämförd med motsvarande kvartal 2008.

Säsongrensad och jämförd med första kvartalet 2009 var BNP oförändrad.

SCB gör för andra kvartalet varje år en snabbversion av BNP-beräkningarna som presenteras en månad efter kvartalets utgång. Ordinarie beräkning kommer att publiceras den 11 september. Snabbversionen för andra kvartalet bygger på ett mer begränsat dataunderlag och är mer osäker än en ordinarie beräkningsomgång. Denna gång var skillnaden mellan produktion- och användningssidan större än normalt, vilket gör resultatet mer osäkert.

Procenttalen avser, om inget annat anges, volymförändringar i förhållande till motsvarande period föregående år. För användningssidan används faktiska värden. För BNP, produktionssidan och arbetade timmar används kalender¬korrigerade värden.

Andra kvartalet 2009 innehöll färre arbetsdagar än andra kvartalet 2008 vilket innebär att den kalenderkorrigerade BNP-utvecklingen är 1 procentenhet högre än BNP-utvecklingen i faktiska tal.

Hushållens konsumtionsutgifter minskade med 2,2 procent. Utgifter för inköp av bilar och transporter bidrog starkast till den negativa utvecklingen av hushållskonsumtionen medan utgifter för alkohol och tobak samt hälso- och sjukvård gav positiva bidrag till utvecklingen. Hushållens konsumtionsutgifter gav ett negativt bidrag till BNP-utvecklingen med 1 procentenhet.

De offentliga konsumtionsutgifterna minskade med 0,5 procent. De statliga konsumtionsutgifterna samt utgifterna för primärkommuner och landsting minskade ungefär lika mycket. Den offentliga konsumtionen gav ett negativt bidrag till BNP-utvecklingen med 0,1 procentenheter.

Fasta bruttoinvesteringar minskade kraftigt med 19 procent. Den fortsatt negativa utvecklingen förklaras av låga investeringar i maskiner, transportmedel samt bostäder. Näringslivets investeringar minskade med nästan 25 procent medan offentliga myndigheters investeringar ökade med drygt 13 procent. Fasta bruttoinvesteringar gav ett negativt bidrag med 3,9 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Lagerinvesteringar drog ned BNP-utvecklingen med 1,4 procentenheter.

Exporten och importen minskade med 18 procent respektive 19 procent. Det var återigen handeln med varor som minskade kraftigast detta kvartal, export och import av tjänster visade en svagare nedgång. Exportnettot drog ner BNP-utvecklingen med 0,9 procentenheter.

Produktionen inom näringslivet minskade med 8,3 procent. Varuproduktionen minskade med 16 procent. Tjänsteproduktionen minskade med 3,8 procent. Majoriteten av branscherna minskade både inom varu- och tjänsteproduktionen. Offentliga myndigheters produktion minskade med 1 procent.

Antalet arbetade timmar i hela ekonomin minskade med4 procent och antalet sysselsatta minskade med 2,2 procent. Detta innebar en minskad medelarbetstid även under andra kvartalet. I näringslivet minskade antalet arbetade timmar med 5,3 procent, och näringslivets arbetsproduktivitet fortsatte därmed att falla.


Revideringar

I enlighet med nationalräkenskapernas revideringspolicy har tidigare kvartal inte reviderats i faktiska tal vid detta beräkningstillfälle. I den ordinarie beräkningen av andra kvartalet, som publiceras den 11 september, ses även beräkningarna av första kvartalet över.

För tabell över BNP från produktionssidan, kalenderkorrigerad (1), volymförändring (procent) - GDP production approach, working-day adjusted, change in volume (percent) se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____277383.aspx

För Tabell över BNP, säsongrensad, volymförändring (procent) (1) - GDP, seasonally adjusted, change in volume (percent) se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____277383.aspx

För Diagram över BNP, säsongrensad, volymförändring (procent) (1) - GDP, seasonally adjusted, change in volume (percent) se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____277383.aspx

För Tabell över BNP från användningssidan, försörjningsbalans, volymförändring (procent) samt faktiska värden - GDP: expenditure approach, change in volume (percent) and actual values se  http://www.scb.se/Pages/PressRelease____277383.aspx

För statistik över BNP till marknadspris se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____277383.aspx


För statistik över Hushållens konsumtionsutgifter se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____277383.aspx


För statistik över Offentliga konsumtionsutgifter se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____277383.aspx

Definitioner och förklaringar

Volymförändringar: I texten angivna procenttal avser, om inget annat anges, volymförändringar i förhållande till motsvarande period föregående år. För BNP, produktion och sysselsättning används kalenderkorrigerade värden.

Kalenderkorrigerad (dagkorrigerad): Används för jämförelse mellan samma kvartal eller halvår olika år. Innebär korrigering för effekten av olikheter i antalet arbetsdagar under ett kvartal eller halvår. Helårssiffror redovisas utan kalenderkorrigering.

Säsongrensad: Används för jämförelse mellan två på varandra följande kvartal. Säsongrensning görs för att utjämna återkommande variationer under året.

Faktiska värden: Används vid jämförelse mellan hela kalenderår, samt vid kvartalsjämförelser för användningssidans komponenter mellan samma kvartal olika år.

Fasta priser: BNP och dess komponenter är beräknade i föregående års prisnivå och därefter kedjade till referensår 2000. Denna metod medför att serier med värden i fast pris med referensår 2000 inte är additiva. En summering av till exempel försörjningsbalansens komponenter ger inte värdet på BNP.

Bidrag till BNP-utvecklingen: De uppgifter som redovisas som bidrag till BNP-utvecklingen avser faktiska värden och är inklusive importinnehållet i respektive delaggregat.

Jämförbarhet med primärstatistik: Vid sammanställning av nationalräkenskaper används en mängd primärstatistiska uppgifter. Statistiken har ofta täckning och definitioner som inte helt motsvarar NR-systemets krav, varför tillägg och korrigeringar görs. Om tillgängliga data inte ger en samstämmig bild av den ekonomiska utvecklingen vidtas justeringar i NR. Detta leder till att publicerade uppgifter från primärstatistik och NR ibland kan avvika från varandra. Avvikelser kan också förekomma på grund av att aktualiteten kan vara olika. Se till exempel publikation BNP kvartal 2008:1 för en beskrivning av skillnaderna mellan kalenderkorrigeringen i NR och AKU.

Avstämning: BNP beräknas med hjälp av tillgänglig statistik såväl från användningssidan som från produktionssidan. Dessa beräkningar ger inte exakt samma resultat. För att eliminera differenserna görs därför avstämningsjusteringar.

Publikation

Se publikation BNP-kvartal på SCB:s webbplats www.scb.se/nr0103 under publikationer. De aktuella tabellerna för BNP kvartal från 1993- finns även i ett excelpaket under fliken Tabeller & Diagram på denna sida.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt, avstämningsförfarande samt de mest efterfrågade tabellerna och diagrammen, med mera, finns under länken: www.scb.se/nr0103

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2009-09-11 kl. 09.30.Producent

SCB, Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax08-506 942 96


Förfrågningar

Carola Andersson
Tfn08-506 943 46
E-postnrinfo@scb.se