Statistiska centralbyrån, SCB

Nationalräkenskaper, andra kvartalet 2013 snabbversion: BNP ökade med 0,6 procent

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2013 09:46 CEST

Den första preliminära sammanställningen av nationalräkenskaperna för andra kvartalet visade en ökning av bruttonationalprodukten (BNP) med 0,6 procent, kalenderkorrigerad och jämförd med motsvarande kvartal 2012. Hushållens konsumtion samt lagerinvesteringar gav de största positiva bidragen till utvecklingen. Säsongrensad och jämförd med första kvartalet 2013 minskade BNP med 0,1 procent.

Procenttalen avser volymförändringar i förhållande till motsvarande period föregående år, om inget annat anges. För användningssidan används faktiska värden. För BNP, produktionssidan och arbetade timmar används kalenderkorrigerade värden.

Andra kvartalet 2013 innehöll en arbetsdag mer än andra kvartalet 2012. Det innebär att den kalenderkorrigerade BNP-utvecklingen blev 0,5 procentenheter lägre än BNP-utvecklingen i faktiska tal som var 1,1 procent.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 1,8 procent och bidrog med 0,8 procentenheter till BNP-tillväxten. Det största bidraget kom från utgifter för övriga varor och tjänster. Den delpost som gav störst negativ inverkan på hushållskonsumtionen var transporter.

Offentliga konsumtionsutgifter ökade med 1,8 procent. Statens, primärkommunernas och landstingens konsumtion ökade med 2,7, 1,3 respektive 1,7 procent. Offentliga konsumtionsutgifter gav ett positivt bidrag med 0,5 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Fasta bruttoinvesteringar minskade med 2,7 procent. Transportmedel påverkade investeringsnedgången mest. I näringslivet minskade investeringarna totalt med 3,4 procent. Nedgången var bred och samtliga kapitaltyper utom bostäder minskade. Bostäder visade en uppgång för första gången sedan 2011. Offentliga myndigheters investeringar ökade med 1,2 procent. Sammantaget drog fasta bruttoinvesteringar ned BNP-utvecklingen med 0,5 procentenheter.

Lagerinvesteringarna bidrog 0,6 procentenheter till BNP-utvecklingen. Normalt sett i en årscykel minskar lagren under andra kvartalet. Detta kvartal steg dock lagren och det var främst handelslagren som gav störst BNP-påverkan.

Exporten och importen minskade med 3,2 respektive 2,8 procent. Varuexporten minskade med 4,9 procent medan tjänsteexporten ökade med 0,7 procent. På importsidan sjönk varuimporten med 4,0 procent medan tjänsteimporten ökade med 0,5 procent. Exportnettot höll tillbaka BNP-tillväxten med 0,3 procentenheter.

Produktionen inom näringslivet ökade med 0,4 procent. De varuproducerande branscherna minskade med 1,9 procent medan de tjänsteproducerande branscherna ökade med 1,7 procent. De tjänsteproducerande branscherna visade överlag positiva utvecklingstal. Produktionen inom personliga och kulturella tjänster ökade mest. Offentliga myndigheters produktion gick upp med 0,5 procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,8 procent och antalet arbetade timmar steg med 0,5 procent vilket innebar en minskad medelarbetstid. I näringslivet ökade antalet arbetade timmar med 0,4 procent och inom offentliga myndigheter steg antalet arbetade timmar med 0,9 procent. Säsongrensat och jämfört med första kvartalet 2013 gick antalet arbetade timmar i ekonomin upp med 0,5 procent.

Arbetsproduktiviteten inom näringslivet var oförändrad i årstakt medan den minskade med 1,0 procent säsongrensad. Motsvarande säsongrensade siffror för varuproduktionen var en nedgång med 3,5 procent medan för tjänsteproduktionen gick den upp med 0,3 procent.

Revideringar
I enlighet med nationalräkenskapernas revideringspolicy har inga revideringar av tidigare kvartal gjorts vid detta beräkningstillfälle. Kalenderkorrigerade och säsongrensade värden uppdateras dock vid varje kvartalsberäkning för hela perioden från och med 1993. Den ordinarie beräkningen av andra kvartalet kommer att publiceras den 13 september 2013. I samband med publiceringen i september kommer nationalräkenskapsdata baserat på detaljerade årsberäkningar att publiceras för år 2011 med uppdateringar för efterföljande perioder.

Fördjupning

Se presentationsmaterial från presskonferensen på SCB:s webbplats http://www.scb.se/nr0103från kl 14.00 den 30:e juli 2013.

Tabell 1: BNP från produktionssidan, kalenderkorrigerad (1), volymförändring (procent) - GDP production approach, working-day adjusted, change in volume (percent)
Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____360459.aspx

Tabell 2: BNP, säsongrensad, volymförändring (procent) (1) - GDP, seasonally adjusted, change in volume (percent)
Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____360459.aspx

Diagram 1: BNP, säsongrensad, volymförändring (procent) (1) - GDP, seasonally adjusted, change in volume (percent)

(1) Volymförändringen avser en jämförelse med närmast föregående period.

Tabell 3: BNP från användningssidan, försörjningsbalans, volymförändring (procent) samt faktiska värden - GDP: expenditure approach, change in volume (percent) and actual values.
Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____360459.aspx

Definitioner och förklaringar
Volymförändringar
: I texten angivna procenttal avser, om inget annat anges, volymförändringar i förhållande till motsvarande period föregående år. För BNP, produktion och sysselsättning används kalenderkorrigerade värden.

Kalenderkorrigerad (dagkorrigerad): Används för jämförelse mellan samma kvartal eller halvår olika år. Innebär korrigering för effekten av olikheter i antalet arbetsdagar under ett kvartal eller halvår. Helårssiffror redovisas utan kalenderkorrigering.

Säsongrensad: Används för jämförelse mellan två på varandra följande kvartal. Säsongrensning görs för att utjämna återkommande variationer under året.

Faktiska värden: Används vid jämförelse mellan hela kalenderår, samt vid kvartalsjämförelser för användningssidans komponenter mellan samma kvartal olika år.

Fasta priser: BNP och dess komponenter är beräknade i föregående års prisnivå och därefter kedjade till ett referensår. I samband med beräkningen av första kvartalet byts referensår till närmast föregående helår, det vill säga att nu används år 2012. Denna metod medför att serier med värden i fast pris med referensår inte är additiva för åren före referensåret. En summering av till exempel försörjningsbalansens komponenter ger inte värdet på BNP. Värdena för de två senaste aktuella åren är däremot additiva. Se gärna artikeln ”Kedjning med Annual overlap” under Temaartiklar och kommentarerwww.scb.se/nr0103 för mer information om kedjeindexmetoder.

Bidrag till BNP-utvecklingen: De uppgifter som redovisas som bidrag till BNP-utvecklingen avser faktiska värden och är inklusive importinnehållet i respektive delaggregat.

Jämförbarhet med primärstatistik: Vid sammanställning av nationalräkenskaper används en mängd primärstatistiska uppgifter. Statistiken har ofta täckning och definitioner som inte helt motsvarar NR-systemets krav, varför tillägg och korrigeringar görs. Om tillgängliga data inte ger en samstämmig bild av den ekonomiska utvecklingen vidtas justeringar i NR. Detta leder till att publicerade uppgifter från primärstatistik och NR ibland kan avvika från varandra. Avvikelser kan också förekomma på grund av att aktualiteten kan vara olika. Se till exempel publikation BNP kvartal 2008:1 för en beskrivning av skillnaderna mellan kalenderkorrigeringen i  NR och AKU.

Avstämning: BNP beräknas med hjälp av tillgänglig statistik såväl från användningssidan som från produktionssidan. Dessa beräkningar ger inte exakt samma resultat. För att eliminera differenserna görs därför avstämningsjusteringar.

Sparkvot: Sparkvoten definieras som sparande i förhållande till disponibel inkomst. Sparandet, och därmed sparkvoten, kan beräknas inklusive eller exklusive sparandet i tjänste- och premiepensioner.

Publikation
De aktuella tabellerna från 1993- finns  i Excel på www.scb.se/nr0103samt i de statistiska databaserna.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-09-13 kl. 09.30.

Producent
SCB, Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 942 96

Förfrågningar
Emil Aho
Tfn 08-506 947 64
E-post nrinfo@scb.se

Marcus van der Poll
Tfn 08-506 947 62
E-post nrinfo@scb.se