Statistiska centralbyrån, SCB

Nationalräkenskaper: Revideringar med anledning av AKU:s uppdatering

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 10:27 CET

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) har uppdaterats för åren 2010-2012 med anledning av en förbättrad beräkningsmetod. I den kommande publiceringen den 1 mars av BNP-beräkningar avseende 4:e kvartalet 2012 revideras därför nationalräkenskapernas uppgifter avseende antal arbetade timmar, antal sysselsatta och produktivitet för dessa år.

AKU är en viktig källa för nationalräkenskapssystemet när det gäller att beräkna arbetsinsatsen i ekonomin. AKU används också som ett underlag för beräkning av delar av den offentliga produktionen och produktionen inom hushållens icke vinstdrivande organisationer. Konsekvenserna för dessa beräkningar förväntas vara små  och föranleder ingen extraordinär revidering av BNP-beräkningarna i samband med publiceringen av 4:e kvartalet 2012. Enligt gällande revideringspolicy tas i samband med publiceringen av 4:e kvartalet normalt hänsyn till revideringsbehov som avser kvartal 1-3 samma år.

För ytterligare information om de uppdaterade arbetskraftsundersökningarna hänvisas till dagens AKU-publicering.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Producen:

SCB, Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 942 96

Förfrågningar:
Mats Haglund
Tfn 08–506 945 05
E-post fornamn.efternamn@scb.se