Statistiska centralbyrån, SCB

Nationalräkenskaperna andra kvartalet 2008: Sveriges BNP ökade med 0,6 procent andra kvartalet 2008

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 09:36 CEST

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade andra kvartalet 2008 med 0,6 procent, kalenderkorrigerad, jämfört med motsvarande kvartal 2007. Säsongrensad och jämförd med första kvartalet 2008 var BNP oförändrad.

Procenttalen avser, om inget annat anges, volymförändringar i förhållande till motsvarande period föregående år. För användningssidan används faktiska tal, eftersom ingen kalenderkorrigering görs. För BNP, produktionssidan och sysselsättningen används kalenderkorrigerade värden.

Andra kvartalet 2008 innehöll fler arbetsdagar än andra kvartalet 2007, vilket innebär att BNP-tillväxten kalenderkorrigerad är 2 procentenheter lägre än den faktiska BNP-ökningen. Påskhelgen, som inföll under andra kvartalet 2007, inföll i år under första kvartalet. I år sammanföll dessutom Kristi himmelfärds dag och första maj, vilket innebar att kvartalet innehöll ytterligare en helgdag mindre än andra kvartalet 2007. Den stora kalendereffekten gör att de kalenderkorrigerade uppgifterna blir mer osäkra.

En halvårsvis jämförelse visar att BNP ökade med 1,3 procent jämfört med första halvåret 2007.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 2,2 procent. Konsumtionen av hemelektronik samt inköp av kläder gav stora bidrag till utvecklingen. Även svenskars konsumtion utomlands bidrog till ökningen. I likhet med första kvartalet var det främst minskade inköp av fordon som höll tillbaka tillväxten. Hushållens konsumtionsutgifter bidrog med 1,0 procentenheter till BNP-utvecklingen.

De offentliga konsumtionsutgifterna ökade med 1,4 procent. Kommunernas konsumtion ökade med 2,5 procent. I likhet med första kvartalet så minskade de statliga konsumtionsutgifterna, denna gång med 1,3 procent. Den offentliga konsumtionen bidrog med 0,4 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Fasta bruttoinvesteringar steg med 4,2 procent, vilket är den lägsta ökningstakten sedan början på 2004. Den svaga utvecklingen förklaras bland annat av låga maskin- och bostadsinvesteringar. De sistnämnda minskade för första gången sedan 1998. Investeringar i övriga byggnader och anläggningar var det som bidrog mest till tillväxten.

Näringslivets investeringar ökade med 2,5 procent, vilket är en låg utveckling jämfört med de senaste åren. Offentliga myndigheters investeringar utvecklades däremot ovanligt starkt och steg med drygt 15 procent. Tillväxten förklaras av en stark utveckling av såväl statens som primärkommunernas och landstingens investeringar. Det var främst stora investeringar i byggnader och anläggningar som bidrog till tillväxten. Fasta bruttoinvesteringar bidrog totalt med 0,8 procentenheter till BNP-ökningen.

Lagerinvesteringar bidrog med 0,9 procentenheter till BNP-utvecklingen.Detta bidrag beror till största del på förändringenav handelns lager.

Exporten ökade med 5,4 procent och importen med 7,6 procent. Det var främst utrikeshandeln med varor som ökade medan tjänstehandeln utvecklades betydligt svagare. Exportnettot gav detta kvartal ett negativt bidrag till BNP-utvecklingen på 0,5 procentenheter.

Produktionen inom näringslivet ökade med 1,1 procent. Varuproduktionen ökade med 0,1 procent och tjänsteproduktionen med 1,6 procent. Bland varuproducenterna var det byggindustrin samt maskinindustrin som gav de största bidragen till utvecklingen. Flera branscher, bland andra kemisk industri och industrin för trävaror, höll tillbaka tillväxten. Av de tjänsteproducerande branscherna var det främst parti- och detaljhandeln och företagsservicefirmor som bidrog till uppgången. Offentliga myndigheters produktion minskade med 1,6 procent.

Antalet arbetade timmar i hela ekonomin ökade med 2,4 procent och antalet sysselsatta med 1,3 procent. Medelarbetstiden fortsatte därmed att stiga. I näringslivet ökade antalet arbetade timmar med 3,8 procent vilket innebär en fortsatt negativ utveckling av näringslivets arbetsproduktivitet.

Revideringar
Jämfört med snabbversionen av andra kvartalet som publicerades den första augusti är BNP-utvecklingen i faktiska tal oförändrad. Revideringar har däremot skett på flera av försörjningsbalansens komponenter varav de största berör utrikeshandeln med tjänster, som reviderats ned på både import- och exportsidan, samt de kommunala konsumtionsutgifterna som reviderats upp. Revideringarna är främst en följd av att ett mer fullständigt underlag har kunnat användas jämfört med snabbversionen i augusti. Den kalenderkorrigerade BNP-utvecklingen har reviderats ned med 0,1 procentenhet.

Ny information har medfört vissa revideringar av första kvartalet 2008. BNP-utvecklingen i faktiska tal är oförändrad men däremot har revideringar gjorts av i huvudsak importen och offentliga konsumtionsutgifter. Den kalenderkorrigerade BNP-utvecklingen har reviderats ned med 0,1 procentenhet. Mer information om revideringarna finns i"Kommentarer till kvartalsberäkningarna" i publikationen BNP kvartal 2008:2 eller under Temaartiklar och kommentarerwww.scb.se/nr0103

Fördjupning
Publikationen BNP kvartal 2008:2 innehåller även sex fördjupningsartiklar. I denna publicering sker fördjupning i bland annat följande ämnen:
•Kraftig kalendereffekt för BNP
•Offentliga sektorn höll uppe investeringarna
Dokumentet finns under Temaartiklar och kommentarerhttp://www.scb.se/nr0103

Tabell 1 Kalenderkorrigerad BNP (1) från produktionssidan, volymförändring (procent)

Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____246416.asp

Tabell 2 Säsongrensad BNP, procentuell förändring (1)

Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____246416.asp

Diagram 1 Säsongrensad BNP, procentuell förändring

Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____246416.asp

Tabell 3 Försörjningsbalans, volymförändring (procent) samt faktiska värden, Mnkr, löpande priser

Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____246416.asp

Definitioner och förklaringar

Volymförändringar: I texten angivna procenttal avser, om inget annat anges, volymförändringar i förhållande till motsvarande period föregående år. För BNP, produktion och sysselsättning används kalenderkorrigerade värden.

Kalenderkorrigerad (dagkorrigerad): Används för jämförelse mellan samma kvartal eller halvår olika år. Innebär korrigering för effekten av olikheter i antalet arbetsdagar under ett kvartal eller halvår. Helårssiffror redovisas utan kalenderkorrigering.

Säsongrensad: Används för jämförelse mellan två på varandra följande kvartal. Säsongrensning görs för att utjämna återkommande variationer under året.

Faktisk: Används vid jämförelse mellan hela kalenderår, samt vid kvartalsjämförelser för användningssidans komponenter mellan samma kvartal olika år.

Fasta priser: BNP och dess komponenter är beräknade i föregående års prisnivå och därefter kedjade till referensår 2000. Denna metod medför att serier med värden i fast pris med referensår 2000 inte är additiva. En summering av till exempel försörjningsbalansens komponenter ger inte värdet på BNP.

Bidrag till BNP-utvecklingen: De uppgifter som redovisas som bidrag till BNP-utvecklingen avser faktiska värden och är inklusive importinnehållet i respektive delaggregat. För importjusterade bidrag till BNP-utvecklingen, se "Kommentarer till kvartalsberäkningarna" som finns i publikationen BNP kvartal 2008:2 eller under Temaartiklar och kommentarerwww.scb.se/nr0103

Jämförbarhet med primärstatistik: Vid sammanställning av nationalräkenskaper används en mängd primärstatistiska uppgifter. Statistiken har ofta täckning och definitioner som inte helt motsvarar NR-systemets krav, varför tillägg och korrigeringar görs. Om tillgängliga data inte ger en samstämmig bild av den ekonomiska utvecklingen vidtas justeringar i NR. Detta leder till att publicerade uppgifter från primärstatistik och NR ibland kan avvika från varandra. Avvikelser kan också förekomma på grund av att aktualiteten kan vara olika. Se till exempel publikation BNP kvartal 2008:1 för en beskrivning av skillnaderna mellan kalenderkorrigeringen i NR och AKU.

Avstämning: BNP beräknas med hjälp av tillgänglig statistik såväl från användningssidan som från produktionssidan. Dessa beräkningar ger inte exakt samma resultat. För att eliminera differenserna görs därför avstämningsjusteringar.

Publikation

Se publikation BNP-kvartal på SCB:s webbplats www.scb.se/nr0103 under publikationer.De aktuella tabellerna för BNP kvartal från 1993- finns även i ett excelpaket på denna sida.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt, avstämningsförfarande samt de mest efterfrågade tabellerna och diagrammen, med mera, finns under länken: http://www.scb.se/nr0103

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2008-11-28 kl. 09.30

Producent
SCB, Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 942 96

Förfrågningar
Jessica Engdahl
Tfn 08-506 941 17
E-post nrinfo@scb.se
Thomas Helgeson
Tfn 08-506 944 34
E-post nrinfo@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.