Arbetsmarknadsdepartementet

Nationell handlingsplan för arbetsmiljöpolitiken

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 11:53 CEST

2010-09-23

Regeringen har i dag tagit beslut om en nationell handlingsplan för arbetsmiljöpolitiken 2010-2015.
Handlingsplanens syfte är att utgöra en grund för arbetsmiljöpolitiken och att åtgärder ska preciseras efter hand. Regeringen har redan i dag tagit beslut om en sådan åtgärd. Arbetsmiljöverket ges i uppdrag att ta fram ett IT-baserat verktyg för riskbedömningar. Detta verktyg ska leda till att förenkla, effektivisera och spara kostnader för arbetsgivarna samtidigt som ambitionsnivån höjs när det gäller riskbedömningarna.

- Det svenska arbetsmiljöarbetet har hittills varit framgångsrikt och bidragit till att riskerna i arbetslivet minskat. För att främja en ökad medvetenhet och kunskap om arbetsmiljöfrågor i hela samhället måste insatser göras för ett ökat aktivt engagemang. Sverige har i och med detta beslut nu en samlad nationell strategi inom arbetsmiljöområdet, något som tidigare saknats, säger arbetsmarknadsminister Tobias Billström.

- Arbetsmiljöförutsättningar ska också beaktas som en viktig komponent i arbetet med att minska utanförskapet. Insatser behöver göras för att främja arbetsplatsens förutsättningar att ta emot och behålla de som kommer från någon form av utanförskap, säger arbetsmarknadsminister Tobias Billström med anledning av regeringens beslut.

Den nu framtagna nationella handlingsplanen utgår ifrån detta och innebär inte någon tvär omkastning av hur arbetsmiljöarbetet bör bedrivas.

Regeringen menar ändå att det finns anledning till ett nytänkande inom arbetsmiljöområdet. Att delta i arbetslivet handlar främst om möjligheter. En bra arbetsmiljö kan bidra till att skapa hälsa och välbefinnande och en dålig arbetsmiljö kan skapa ohälsa. Det är två sidor av samma mynt. Den nationella handlingsplanen behandlar båda dessa aspekter. Även arbetsmiljöns betydelse för att minska utanförskapet lyfts fram.

Det är inte bara för individen en bra arbetsmiljö är positiv utan också för verksamheten. En arbetsplats där de anställda mår bra skapar bättre produkter och tjänster. Att ses som en attraktiv arbetsgivare med bra arbetsmiljö påverkar även hur verksamheten uppfattas av kunder och affärspartners. Regeringen menar att detta är betydelsefulla drivkrafter för att arbetsgivare ska arbeta för en god arbetsmiljö.

När den nationella handlingsplanen blir offentlig under vecka 39 kommer den att publiceras på regeringens webbplats. Bifogad bilaga ”En arbetsmiljöpolitik för arbete” innehåller en sammanfattning av den nationella handlingsplanen.
Markus Friberg
Pressekreterare
070-261 30 84

Eleonor Johansson
Pressassistent
08-405 32 84
076-112 31 39