Landsbygdsdepartementet

Nationell politik för kust- och insjöfisket

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 15:13 CET

Nya mål för den nationella fiskepolitiken och ett antal offensiva åtgärder för att stärka kust- och insjöfisket. Det är huvudinnehållet i den proposition som regeringen idag överlämnar till riksdagen.

Propositionen har arbetats fram i samarbete mellan den socialdemokratiska regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Enligt förslaget ska kust- och insjöfisket på ett aktivt sätt bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling.

– Nu satsar vi offensivt på det lokala och regionala fisket. Det kommer att på sikt ge ökad sysselsättning. Förutsättningar förbättras också för att bibehålla lokal service och möjligheter till en värdefull fritid. Vi vill också stärka vattenbruket och turistnäringen, säger
jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.

I propositionen föreslås fyra nya mål för den nationella fiskepolitiken.

· En ekologisk hållbar förvaltning som ska bidra till att återskapa och
bevara den biologiska mångfalden och utveckling av ett livskraftigt
fiske.· Kust- och insjöfisket samt vattenbruket och fritidsfisket ska
ingå som en del i den regionala utvecklingen.· Fiskerinäringens,
miljöorganisationers och andra berörda intressenters inflytande och ställning i förvaltningen av fiskeresurserna ska
stärkas.· Konsumenternas krav på säkra livsmedel, näringsriktig kost
samt hållbara produktionsmetoder ska beaktas.

Minst fem pilotprojekt med lokal och regional samförvaltning ska enligt förslaget genomföras. Detta för att stärka fiskenäringens, miljö- och fiskevårdens, forskningens och andra intressenters deltagande i förvaltningen av fiskbestånden. Två av dessa ska vara i insjövatten.

Syftet är att skapa en samsyn mellan olika intressenter för att på det sättet skapa större legitimitet för lagar och regleringar.

I propositionen beskrivs att det behövs ytterligare resurser för fiskevården. En utredning ska därför ta fram nya modeller för finansiering. En möjlighet som ska prövas är att genom en branschöverenskommelse om en mindre avgift på fiskeredskap skapa en fond för fiskevård.

I förslaget pekas på att fiskodling, det s.k. vattenbruket, växer i betydelse för den globala livsmedelsförsörjningen. Ett miljöanpassat vattenbruk kan spela en viktig roll för att tillgodose konsumenternas efterfrågan på fisk. Åtgärder som föreslås är bland andra att tillståndsgivningen moderniseras så att tillstånd grundas på närsaltutsläpp och inte på mängden odlad fisk.

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89

Joakim Kellner
Politiskt sakkunnig
08-405 40 81
070-694 85 94

Anna Larsson
Departementssekreterare
08-405 12 41