Socialdepartementet

Nationell strategi för insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 13:28 CET

Socialdepartementet
Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Ambition och ansvar. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder (SOU 2006:100).

Nationell psykiatrisamordning överlämnar ovanstående slutbetänkande till regeringen den 27 november.

- Det är allas gemensamma ansvar att vi ökar samhällets ambitionsnivå när det gäller insatser vid psykisk ohälsa och möjligheterna för en person med psykiskt funktionshinder att leva ett gott liv. Inom psykiatriområdet behövs breda politiska lösningar och långsiktiga gemensamma strategier som kan bära över mandatperioder och organisationsförändringar, framhåller Anders Milton, nationell psykiatrisamordnare.

Genomgående tema i betänkandet är tillgänglighet, samordning, professionalitet och brukarmedverkan.

Psykiatrisamordningen anser att en ökad tillgänglighet kan uppnås bland annat genom utbyggnad av den öppna vården, genom fler alternativa vårdformer samt via kommunernas insatser för boendestöd och sysselsättning. För att stärka rehabiliteringsinsatserna och öka möjligheterna för personer med psykiskt funktionshinder att få arbete föreslås bland annat att en aktivitetsgaranti införs samt att 2000 trygghetsanställningar öronmärks för personer med psykiskt funktionshinder.

Genom ändringar i hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen föreslås i betänkandet att kommuner och landsting skall träffa en överenskommelse om sitt samarbete kring personer med psykiskt funktionshinder samt att huvudmännen, gemensamt vid behov, skall upprätta individuella planer för att den enskilde ska få sina behov av socialtjänst och hälso- och sjukvård tillgodosedda.

Precis som övrig hälso- och sjukvård bör vård och omsorg till psykiskt funktionshindrade utföras med evidensbaserade metoder. Här krävs en ökad satsning och förslag lämnas om statligt bidrag om 100 miljoner till forskning samt 100 miljoner till utvecklingssatsningar.

Bostad och stöd i vardagen; arbete eller meningsfull sysselsättning; gemenskap och delaktighet i samhället samt goda vård- och stödinsatser är fyra områden som måste tillförsäkras personer med psykiskt funktionshinder.

- Det behövs en övergripande plan för psykiska hälsa och mer detaljerade mål och strategier för samhällets insatser till personer med psykiska funktionshinder som kan antas av riksdagen och som skulle skapa en långsiktig utveckling betonar Ing-Marie Wieselgren, huvudsekreterare vid Nationell psykiatrisamordning.

För att öka möjligheterna till en kvalitetshöjning och ett mer likvärdigt omhändertagande i olika delar av landet föreslår Psykiatrisamordningen att staten bidrar med 800 miljoner kronor per år. Bidraget skall vara riktat och gå till kommuner och landsting som uppfyller vissa villkor, som att samarbetsformer med brukarna finns och att överenskommelser har slutits mellan landsting och kommuner. Ett ytterligare villkor är att uppgifter om insatsernas omfattning, innehåll och resultat redovisas på ett sätt som gör att verksamheten kan följas upp på nationell nivå.

Nationell psykiatrisamordning överlämnade den 2 november till regeringen delbetänkandet Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare (SOU 2006:91) med förslag som syftar till att förbättra de psykiskt störda lagöverträdarnas hälsa och så långt möjligt minska risken för att de återfaller i brott. I betänkandet föreslår bl.a. Psykiatrisamordningen att landstingens ansvar för psykiatrisk bedömning och behandling av häktade och dömda inom kriminalvården förtydligas. Detsamma gäller kommunernas ansvar för patienter som är på permission från psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

Psykiatrisamordningen framhåller att förslagen ställer delvis nya krav på personalen. Förutom nyrekrytering behövs fortbildning och en attitydförändring inom delar av vårdområdet. Ett sådant arbete kommer att ta tid och kosta pengar. Psykiatrisamordningen anser att staten bör svara för en del av kostnaderna för utvecklingsarbetet.

- För att åstadkomma den nödvändiga utveckling som krävs inom rättspsykiatrin bör staten gå in med en medfinansiering. Staten bör skjuta till 300 miljoner kronor per år för utveckling och kvalitetshöjning, säger Anders Milton.Kontakt:
Anders Milton
08-405 41 63
070-526 46 02


Ing-Marie Wieselgren
08-405 57 86
0703-14 76 23


Gunnar Holmberg
08-405 20 04
0708-24 21 19

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2006:100 Ambition och ansvar. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder (http://www.regeringen.se/sb/d/6150/a/73178)