Socialdepartementet

Nationell utvecklingsplan för äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 10:25 CET


- Vi gör nu en massiv satsning på att utveckla äldreomsorgen, säger vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson. Det är min generations ansvar att ge de äldre en trygg och bra vård och omsorg. Vi socialdemokrater satsar nu nya miljarder på de sjuka gamla. Det är viktigare än skattesänkningar.

- Det är inte minst viktigt att notera att en utvecklingsplan för äldreomsorgen också är en viktig jämställdhetspolitisk insats, säger Ingrid Burman, vänsterpartiet. Majoriteten inom äldreomsorgen är kvinnor - som brukare, personal och anhörigvårdare.

Den generella välfärden är viktig för trygghet och utveckling. Sveriges ekonomi gör idag stora framsteg och har goda framtidsutsikter. Vi har starka statsfinanser. Kommuner och landsting redovisar överskott. Våra gemensamma resurser växer. Vi vill använda detta bland annat till att satsa på äldreomsorgen.

Att utveckla äldreomsorgen blir ett av de viktigaste reformområdena och en av framtidens stora utmaningar. Alla ska känna sig säkra på att få vård och omsorg den dagen man behöver det. Att satsa på äldreomsorgen är viktigare än moderaternas skattesänkningar. Den som har jobbat och slitit i hela sitt liv har rätt att känna sig trygg inför sitt åldrande.

Antalet äldre kommer att öka kraftigt om tio till femton år och det leder då till ökat vårdbehov. Därför vill vi att de samlade resurserna till våra äldre successivt ska öka till en nivåhöjning med 10 miljarder kronor. Ansvaret för denna satsning vilar gemensamt på staten, kommunerna och landstingen. Den nationella utvecklingsplanen för äldreomsorgen är en tio-årig satsning på att utveckla sektorn.

Samtidigt som antalet äldre växer, håller vi oss allt friskare högt upp i åldrarna. Det är en fantastisk framgång för välfärdssamhället. Den generella välfärden har bidragit till en höjning av medellivslängden med drygt tjugo friska och aktiva år jämfört med tidigare generationer.

Propositionen bygger på en överenskommelse mellan den socialdemokratiska regeringen och Vänsterpartiet. Regeringen planerar att regelbundet återkomma till riksdagen med fler förslag om god äldreomsorg för kvinnor och män.

Förslagen berör sex olika områden, dvs. hela vården och omsorgen om våra äldre: 1. Bättre vård och omsorg om de mest sjuka 2. Trygghet i boendet 3. Den sociala omsorgen 4. Nationell likvärdighet och lokal utveckling 5. Förebyggande arbete 6. Personalen

1. Bättre vård och omsorg om de mest sjuka
För de mest sjuka, dvs. demenssjuka och äldre människor med flera sjukdomar görs kraftfulla, riktade satsningar på bl.a. stärkt hemsjukvård och läkarmedverkan.

Kommunerna får ansvaret för hemsjukvården av äldre. Riktad satsning på hemsjukvård, särskilt boende, rehab m.m.

Riktad satsning på landstingens vårdkedja för multisjuka äldre.

Stärkt läkarmedverkan i hemsjukvården och i de särskilda boendena. Regelbundna läkemedelsgenomgångar för våra äldre. Särskilda satsningar för att höja kompetensen och kvaliteten i demensvården.


I korthet:
- Riktad satsning på den kommunala sjukvården för äldre, i hem och särskilt boende
- Riktad satsning på landstingens vårdkedja för multisjuka äldre.
- Kommunerna ska bli ansvariga för hemsjukvården.
- Stärkt läkarmedverkan i hemsjukvård och i de särskilda boendena.
- Läkemedelsgenomgångar.
- Särskild satsning på kvalitetshöjning inom demensvården.

2. Trygghet i boendet
De allra flesta äldre vill bo kvar hemma i sin invanda miljö så länge det är möjligt. Men när det inte längre går, så ska man känna trygghet i att få en plats i ett särskilt boende.

Vi föreslår stimulanser till byggandet av fler platser i särskilda boenden och gemenskapslokaler för äldre i anslutning till dessa. Men många av våra äldre efterfrågar i första hand ett mer anpassat boende där man enkelt kan ta sig ut och ha närhet till gemenskapslokaler. Regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet föreslår insatser för att bygga fler seniorbostäder och för att bostadsbeståndet anpassas för äldre. Par-bo-garantin införs. En boendedelegation tillsätts av och för äldre med uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre.

I korthet:

- Statligt stimulansbidrag för fler platser i särskilda boenden och gemenskapslokaler för äldre i anslutning till dessa.
- Kommunerna skyldiga att verkställa sina egna beslut inom rimlig tid.
- Par-bo-garanti.
- Seniorboendelegation.

3. Den sociala omsorgen
Som äldre upplever man att de sociala cirklarna krymper och det kan vara svårare att upprätthålla kontakter och intressen. Därför stärker vi kraftigt, i tidigare förslag, stödet till frivilliga insatser av och för äldre. Väntjänster får stöd. Mat och nutrition har stor betydelse för hälsan, och matens betydelse inom äldreomsorgen lyfts genom insatser kring information och kunskapsspridning. Många av våra äldre har annat modersmål än svenska och därför behövs långsiktiga satsningar på att utveckla äldreomsorg för äldre med annan språklig bakgrund. Ett nationellt styrdokument för äldreomsorgen utreds och ska ligga till grund för äldreomsorgens innehåll och kvalitet i framtiden.

I korthet:
- Nationellt styrdokument för att utveckla innehåll och kvalitet - "äldreomsorgens pedagogiska program".
- Riktad satsning på omsorg för äldre med annan språklig och kulturell bakgrund.
- Stöd till frivilliga insatser av och för äldre.
- Matens betydelse stärks inom äldreomsorgen.

4. Nationell likvärdighet och lokal utveckling
Vi föreslår insatser för att stärka äldreforskningen, bland annat kring demens och även yngre dementa. Kvalitetsregister för vård och omsorg om äldre ska utarbetas för att förstärka en god äldreomsorg. Utredning tillsätts om äldreomsorgslag med målsättning att undvika onödig dubbeldokumentation. Stärkt rättssäkerhet med sanktionsmöjligheter för särskilt boende för äldre.

I korthet:
- Ökade resurser till äldreforskningen.
- Nationellt kompetenscentrum för vård och omsorg om äldre, bl.a. demenssjukdomar och anhörigfrågor.
- Kvalitetsregister för vården och omsorgen om äldre.
- Nationell brukarundersökning.
- Äldreomsorgslag utreds.

5. Förebyggande arbete
Fallolyckor bland äldre orsakar varje år stort lidande. En lagändring ger kommunerna laglig möjlighet att ge servicetjänster åt äldre utan biståndsprövning. Resurser riktas till förebyggande hembesök. Anhörigvårdare får stöd, anhörigcentraler, utbildning och avlastning.

I korthet:
- Förstärkt stöd till anhöriga som vårdar närstående.
- Servicetjänster åt äldre utan biståndsprövning.
- Förebyggande hembesök.
- Statsbidrag för bl.a. teknikutveckling.

6. Personalen
Omsorgspersonalens arbete har blivit än mer komplext och omfattande, bl.a. för att de ofta tar hand om multisjuka äldre, demenssjuka och äldre med annat modersmål än svenska. Äldreomsorgspersonalen behöver ges bättre möjligheter till verksamhetsnära kompetensutveckling. En kvalitetshöjning av äldreomsorgen är redan påbörjad i och med den miljardsatsning på Kompetensstegen som inleddes förra året. Kompetensutveckling av personalen fortsätter. Ett nationellt kompetenssystem ska utvecklas och en lagstadgad lägsta kompetensnivå ska utredas.

I korthet:
- Fortsatta insatser för kompetensutveckling - kompetensstegen och utbildningsvikariaten.
- Ett nationellt kompetenssystem ska utvecklas.
- Lagstadgad lägsta kompetensnivå ska utredas.


Webbutsändning:
Se presskonferensen i direktsändning med start onsdagen den 22 mars klockan 10.00. http://www.regeringen.se/sb/d/6453/a/60561

Kontakt:
Ingemar Olsson
Pressekreterare hos Ylva Johansson
08-405 33 72
070-302 08 22
registrator@social.ministry.se