Socialdepartementet

Nationell värdegrund inom äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 09:14 CET- Det är historiskt att en nationell värdegrund för äldreomsorgen nu kan bli verklighet. De äldre ska i större utsträckning få vara med och bestämma om när och hur hemtjänsten ska ges. Dessutom föreslås kommunerna få befogenheten att kompensera äldre som inte fått den omsorg som de har rätt till. Det här är insatser som innebär stor skillnad för den enskilde. Förslagen är viktiga pusselbitar i regeringens ambitioner att skapa en mer värdig äldreomsorg. Det säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson med anledning av den kommande lagrådsremissen Värdigt liv i äldreomsorgen med mera.

I kommande lagrådsremiss föreslår regeringen en rad åtgärder för att utveckla äldreomsorgen och tre lagändringar är aktuella:

1. En bestämmelse i socialtjänstlagen (SoL) om en nationell värdegrund för äldreomsorgen. Värdegrunden innebär att socialtjänstens verksamhet ska inriktas på att den äldre personen får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Värdegrunden ska genomsyra arbetet i äldreomsorgen. En sådan värdegrund i verksamheten kan tydliggöra olika aspekter såsom integritet t.ex. privatliv och kroppslig integritet; självbestämmande, individanpassning och delaktighet; insatser av god kvalitet, gott bemötande samt att den äldre personen ska kunna känna trygghet.

Regeringen har avsatt 90 miljoner kronor för 2010 och därefter årligen 80 miljoner kronor bland annat för att implementera värdegrunden i äldreomsorgen. Det behövs ett bidrag till bland annat kompetensutveckling av främst arbetsledare och biståndshandläggare, men också till ett handlednings- och informationsmaterial. Resurstillskottet ska finansiera utbildning för cirka 5 000 arbetsledare och cirka 2 500 biståndshandläggare över hela landet.

2. En bestämmelse i SoL om att den äldre personen, så långt möjligt, ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Syftet är främst att underlätta äldre personers inflytande över innehållet och utformningen av hemtjänstinsatserna. Men möjligheten att kunna påverka insatsernas utformning bör finnas oavsett om personen bor i ordinärt eller särskilt boende. Genom lagändringen vill regeringen stödja och förstärka en utveckling som redan pågår i olika kommuners hemtjänst. Denna lagändring tillsammans med regeringens övriga valfrihetsreformer kommer kunna underlätta för äldre att få välja och ha reell delaktighet.

3. En lagändring som ger kommunerna befogenhet att lämna kompensation till en enskild person. Förutsättningen för denna befogenhet är att kommunen inte klarat av att ge ett beslut i tid, eller om kommunen inte kunnat ge en enskild person det bistånd som socialnämnden garanterat. Många äldre personer som är i behov av insatser inom äldreomsorgen har av olika skäl svårt att framföra kritik och att hävda sin rätt. För de kommuner som så önskar finns nu ett instrument för att tydliggöra för brukare och övriga medborgare att individens behov ska respekteras. Den föreslagna befogenheten innebär dock inte någon förändring av kommunens ansvar enligt andra bestämmelser.

Lagändringen stärker framförallt möjligheten att upprätta lokala värdighetsgarantier. Värdighetsutredningen föreslog i sitt slutbetänkande att värdighetsgarantier ska utformas lokalt. Regeringen gör samma bedömning: de kvalitetsnivåer som behöver finnas inom äldreomsorgen är i första hand varje kommuns ansvar. Att garantin bör vara lokal bärs också upp av det faktum att garantin bör vara den ansvariga huvudmannens utfästelse gentemot den äldre personen som omfattas av socialtjänstens verksamhet. Regeringen avser att stödja upprättandet av värdighetsgarantier. Under det kommande året kommer regeringen - i samarbete med SKL - därför att ge de statliga stimulansbidragen till äldreomsorgen en mer prestationsbaserad inriktning.Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos Maria Larsson
08-405 50 65
070-509 50 65

Henrik Kjellberg
Politiskt sakkunnig
08-405 10 00