Miljöstyrningsrådet

Nationella riktlinjer för miljöanpassat byggande

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 16:49 CEST

Kretsloppsrådet och Miljöstyrningsrådet har påbörjat ett samarbete om att ta fram ett program med nationella riktlinjer för miljöanpassat byggande. Programmet beskriver bygg- och fastighetssektorns tolkning av Miljöbalkens krav. I programmet ska en lägsta miljönivå sättas som talar om vilka krav olika aktörer ska kunna ställa på varandra och vad konsumenter kan förvänta sig vad gäller miljöanpassning. Programmet ska också hjälpa kommuner som ska skriva exploateringsavtal, som med hjälp av miljöprogrammet slipper ta fram egna strategier. Centralt i programmet blir förslag till miljökrav som kan ställas vid upphandling inför nybyggnad av bostäder. Dessa kommer att remissbehandlas via Miljöstyrningsrådets upphandlingsarbete.

-Att bygga på ett hållbart sätt är en prioriterad fråga i de flesta kommuner, säger Kretsloppsrådets ordförande Ulrika Francke. Detta innebär att man i samband med nybyggnad måste ställa långt gående miljökrav. Byggplanering, produktion och förvaltning måste miljöanpassas. Energieffektiv drift med låga koldioxidutsläpp ska prioriteras, för att byggnaden ska ge minimal hälso- och miljöpåverkan.

I det nationella miljöprogram för byggsektorn som nu tas fram av Kretsloppsrådet och Miljöstyrningsrådet ska byggsektorns egna riktlinjer ligga till grund för miljökrav på nya byggnader och vid nyexploatering. Riktlinjerna bygger på det "Program för Miljöanpassat byggande vid nybyggnad" som Stockholms stad har utvecklat i samarbete med företrädare för byggbranschen. Dessutom kommer programmet att föreslå miljökrav på olika nivåer som kan ställas vid upphandling av nybyggnad av bostäder. Miljökraven kan användas av kommuner som vill hållbarhetsanpassa sitt byggande och fungerar också som riktlinje för leverantörer som vill miljöanpassa sin verksamhet.

- Vårt arbete sker i en dialog mellan sektorns aktörer, ett flertal kommuner samt ett antal högskolor i landet, säger Miljöstyrningsrådets VD Sven-Olof Ryding. När arbetet är klart kommer programmet att fungera som nationella riktlinjer för kommuner som vill ställa miljökrav vid nybyggnad.

En första utgåva av nationella riktlinjer avses publiceras under december 2008 och i denna kommer nybyggnad av bostäder att behandlas. Projektet inkluderar alla delar i byggprocessen från planering till förvaltning.

Sven-Olof Ryding
VD, Miljöstyrningsrådet

Ulrika Francke
Ordförande, Kretsloppsrådet

För mer information om projektet, kontakta:

Matilde Unge
Huvudsekreterare
Miljöstyrningsrådet
08-700 66 95

Johnny Kellner
Ordf och projektansvarig
Veidekke Bostad
08-635 61 04

Per Liliehorn
Huvudsekreterare
Kretsloppsrådet
08-24 84 10