Socialdepartementet

Nationellt IT-samarbete för en bättre vård

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 13:23 CET

Idag presenteras en nationell IT-strategi för vård och omsorg. Strategin anger en tydlig viljeinriktning: IT-användningen i vården måste samordnas för att vården ska bli ännu bättre för patienterna och resurserna användas mer effektivt. Bakom strategin ligger ett samarbete mellan företrädare för hälso- och sjukvården på nationell, landstings- och kommunal nivå.

- Det stora är att stat, kommuner och landsting är överens om vad och hur vi ska samordna IT-användningen inom svensk hälso- och sjukvård, säger vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson.

- Det görs redan väldiga IT-investeringar inom vård och omsorg, men en svaghet är att de inte samordnas. Den stora vinsten för patientsäkerhet, effektivitet och tillgänglighet är att samordna informationen för personal, medborgare och patienter, och det möjliggörs med en gemensam IT-strategi.

- Det är med ett tydligt patientfokus som vi arbetar med IT-frågorna säger Lars Isaksson, ordförande i Landstingsförbundet.

- En nationell strategi ger ökad kraft i arbetet med att ytterligare förbättra kvaliteten och säkerheten i vården, inte minst när det gäller hanteringen av läkemedel. Den moderna patienten är rörlig, både i sitt dagliga liv och i sina vårdval. Patientsäkerheten kräver att olika vårdgivare kan utbyta information med varandra.

- Det finns människor som är beroende av hjälp och stöd från såväl kommuner som landsting, säger Ilmar Reepalu, ordförande i Svenska Kommunförbundet.

- Det är viktigt för dem att den personal som ska ge detta stöd har tillgång till ett gemensamt informationssystem. För personer som är långvarigt - eller kanske livslångt - beroende av vård är detta särskilt angeläget.

IT-strategin handlar om att öka och förbättra patientsäkerheten, använda personalens tid och kompetens på bästa sätt och att öka sjukvårdens tillgänglighet och service för medborgarna.

Strategin innehåller flera byggstenar:

- Informationen behöver följa patienten. Det är nödvändigt för patientsäkerheten att informationen finns tillgänglig för behörig vårdpersonal oavsett var och när den registrerats.
- Användarvänliga IT-stöd. Systemen måste vara lätta att använda för personalen.
- Lättillgänglig information för patienterna. Med hjälp av IT ska det bli lättare för var och en att ta del av hälsorelaterad information, att kunna kommunicera med vården på olika sätt och när det behövs ta kontakt med sin vårdgivare.

För att detta kunna genomföras krävs att:
- Lagar och regler revideras så att de fortsätter att värna ett starkt integritetsskydd, men ändå kan ta tillvara teknikens möjligheter.
- Gemensam informationsstruktur. För att informationen ska kunna följa patienten inom vårdens olika delar måste den vara så entydig att den bara kan tolkas på ett sätt.
- Gemensam teknisk infrastruktur. Olika vårdgivare behöver kunna kommunicera med varandra utan att hindras av organisatoriska eller geografiska gränser. Ett gemensamt kommunikationsnät måste utvecklas.

Frågorna ska nu diskuteras och förankras i kommuner och landsting. Detta är helt avgörande eftersom det är hos kommunerna och landstingen som mycket av arbetet ska ske. Även andra aktörer inom vården måste arbeta med dessa frågor. Därefter ska det nationella arbetet planeras och organiseras.

Dessa organisationer står bakom strategin:
Socialdepartementet
Sveriges Kommuner och Landsting
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Apoteket AB
Carelink


Kontakt:
Ingemar Olsson
Pressekreterare
08-405 33 72
070-302 08 22
registrator@social.ministry.se

Kent Waltersson
Statssekreterare
Socialdepartementet
(via Ingemar Olsson)

Håkan Sörman
VD
Sveriges Kommuner och Landsting
0730-837802

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Artikel: "Nya lagar ger effektivare IT-användning i sjukvården" (http://www.regeringen.se/sb/d/6261/a/59668)