Sveriges Kommuner och Landsting

Nationellt IT-samarbete för en bättre vård

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 11:34 CET

Debattartikel 2006-03-10

Med bättre IT-användning kan svensk hälso- och sjukvård utvecklas. Trots Sveriges högteknologiska vård är det svårt – ibland omöjligt – att med hjälp av IT utbyta information mellan olika vårdgivare om en enskild patient. Organisatoriska hinder får inte ligga i vägen för en bra IT-struktur i vården. Därför presenterar vi idag en gemensam nationell IT-strategi för vård och omsorg.

Hälso- och sjukvården är en av de mest kunskapsintensiva branscherna i Sverige. Högteknologisk apparatur och avancerad IT har varit och är en av förutsättningarna för den enastående medicinska utveckling som skett i vården under de senaste 15 åren.

Ändå finns det brister. Administrativa gränser har byggt hinder för samordning, vilket medför ineffektiva system och en sämre service för patienten. Dagens lagstiftning möter inte alltid de krav som verksamheten har på att utbyta relevant vårdinformation elektroniskt.

På många håll har akuten inte tillgång till patientens journaler från primärvården. Kommunen och landstinget som ska samarbeta om en äldre vårdkrävande person kan inte dela på informationen med hjälp av samverkande datasystem. Om en person plötsligt behöver vård i ett annat landsting saknar vårdpersonalen en samlad och lättåtkomlig information från patientens hemlandsting.

Därför tar vi nu ett viktigt steg för en nationellt samordnad IT-utveckling för vården. Vi som är företrädare för hälso- och sjukvården på nationell, landstings- och kommunal nivå har kommit överens om hur vi ska arbeta vidare tillsammans. Den IT-strategi som vi presenterar idag visar på en tydlig gemensam viljeinriktning och är brett förankrad hos övriga aktörer inom sektorn: IT-användningen i vården måste samordnas och användas mer effektivt.

Det handlar om att öka och förbättra patientsäkerheten, använda personalens tid och kompetens på bästa sätt och att öka sjukvårdens tillgänglighet och service för medborgarna.

Strategin innehåller flera byggstenar, som alla syftar till att förbättra för medborgare, patienter och vårdpersonal:

*
Informationen behöver följa patienten.Information om en patient måste finnas tillgänglig för behörig vårdpersonal oavsett var och när informationen har registrerats. Detta är avgörande för att kunna ge god vård och omsorg - för att garantera patientsäkerheten.
Ett exempel är läkemedel. En patient ordineras ofta läkemedel av olika läkare. Det finns därför ett stort behov av att få tillgång till samlad information om patientens samlade läkemedelsanvändning för att undvika felmedicinering.
När informationen delas blir det också enklare att följa upp vårdens kvalitet och resultat. Sammanställningar av vårdens resultat är viktigt för att kunna jämföra vårdgivare. Patienterna får bättre insyn och kan lättare värdera olika vårdgivare. Vårdenheter kan jämföra sig med andra. Beslutsfattare får bättre underlag.

*
Användarvänliga IT-stöd. För att IT-systemen verkligen ska fungera som ett stöd för vården måste de vara lätta att använda för vårdpersonalen. Huvudmännen och IT-leverantörerna behöver därför utöka sitt samarbete för att skapa ett bättre utbud av IT-verktyg som stödjer samverkan såväl inom landet som med vårdgivare i andra länder.

*
Lättillgänglig information för patienter. Alla som bor i Sverige ska ha enkel och säker tillgång till vården, oavsett var och när behovet uppstår. Med hjälp av IT ska det bli lättare att ta del av hälsorelaterad information, att kunna kommunicera med vården på olika sätt och när det behövs ta kontakt med sin vårdgivare. Informerade patienter kan vara mer delaktiga. Delaktiga patienter är en viktig del av den moderna vården.
Redan i dag finns mycket information om hälso- och sjukvård tillgänglig på olika webbplatser. Men den är varken heltäckande eller lättillgänglig. Därför måste informationen ses över, samordnas och målgruppsanpassas.
Vår vision är en gemensam ingång, eller portal, där medborgare och patienter lätt kan hitta samlad kvalitetssäkrad vårdinformation. Där ska var och en kunna hitta information om olika sjukdomar, råd egenvård, om olika mottagningars öppettider samt den personliga patientinformationen som laboratoriesvar, blodgrupp, läkemedel etc.

För att ovanstående tre områden ska kunna genomföras krävs insatser för att skapa goda grundförutsättningar för den fortsatta utvecklingen:

*
Revidera lagar och regler. Dagens lagar och regler för IT-användning har inte utvecklats i samma takt som medborgarnas och verksamheternas behov. Men eftersom det handlar om hälso- och sjukvård, handlar det också om känslig personlig information. Den personliga integriteten får inte hotas. Vi måste därför revidera lagar och regler så att de både värnar ett starkt integritetsskydd och ändå kan ta tillvara teknikens möjligheter.

*
Gemensam informationsstruktur. För att informationen ska kunna följa patienten inom vårdens olika delar måste den vara så entydig att den bara kan tolkas på ett sätt. Informationen måste därför definieras och sorteras på ett enhetligt sätt. Socialstyrelsen arbetar redan med att förbereda en enhetlig informationsstruktur för vården.

*
Gemensam teknisk infrastruktur. Även om alla vårdgivare ansvarar för sin egen tekniska infrastruktur, behöver de kunna kommunicera mellan varandra. Därför behöver vi vidareutveckla den nationella tekniska infrastrukturen med gemensamt kommunikationsnät för elektronisk kommunikation över organisatoriska och geografiska gränser samt gemensamma säkerhetslösningar.

*

IT-utvecklingen inom vården har redan kommit mycket långt, och det pågår sedan länge ett intensivt utvecklingsarbete för att ta fram nya IT-stöd och förbättra de som finns. Några exempel:

- En så kallad nationell patientöversikt håller på att utvecklas. Den innehåller utdrag av patientdata som behörig vårdpersonal kan få tillgång till oavsett var i landet vården ges; exempelvis patientens senaste vårdkontakter och labbsvar.

- Redan idag finns elektroniska journaler inom nästan hela primärvården och i allt större skala också på sjukhusen. På några håll pågår också försök med att ge patienten tillgång till sin egen journal på nätet. På grund av lagstiftningen går dock detta inte att göra i stor skala idag. Patientdatautredningen undersöker nu hur lagstiftningen kan ändras så att det blir möjligt i framtiden, med ett fortsatt starkt skydd för patientens integritet.

- Gemensam sjukvårdsinformation på nätet, www.sjukvardsradgivningen.se. Gemensam sjukvårdsrådgivning per telefon håller nu på att byggas ut.

- Sjunet är sjukvårdens eget kommunikationsnät och där är alla landsting, drygt 40 kommuner och ett antal privata vårdgivare med. Det är en den digitala vägen för en rad tjänster, bland annat skickas e-recept där, digitala röntgenbilder etc.

Den nationella IT-strategin är den första etappen på ett långsiktigt arbete för ökad nationell samverkan och samordning i dessa frågor.

Nu börjar nästa etapp. Då ska strategin förverkligas. Frågorna måste diskuteras och förankras i kommuner och landsting. Detta är helt avgörande eftersom det är hos kommunerna och landstingen som mycket av arbetet ska ske. Även andra aktörer inom vården måste arbeta med dessa frågor. Därefter ska det nationella arbetet planeras och organiseras.

Svensk vård är bra. Den kan bli bättre om vi på bästa sätt använder de verktyg som IT ger oss.Ylva Johansson
Vård- och äldreomsorgsminister

Lars Isaksson
Ordförande Landstingsförbundet

Ilmar Reepalu
Ordförande Svenska KommunförbundetPublicerad i Dagens Nyheter 2006-03-10