Åklagarmyndigheten

Nationellt nätverk mot korruption bildat

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2006 10:42 CEST

För närvarande är cirka 50 personer inom statlig eller kommunal
förvaltning delgivna misstanke om brott och ungefär lika många
(exklusive Systembolaget) har åtalats eller dömts. Detta har gjort
att Åklagarmyndighetens riksenhet mot korruption tagit initiativ
till att bilda ett särskilt nätverk mot korruption.

Sverige är ett relativt korruptionsfritt land, vilket också bekräftas av
Riksrevisionens rapport som offentliggjordes den 3 maj 2006.

Det
betyder dock inte att problemet inte existerar. Riksrevisionen pekar
bland annat på en aningslöshet inom svenska myndigheter. Man vill helt
enkelt inte tro att den egna personalen skulle vara mutbar.

– Inte minst därför behövs ett nätverk, men också flera andra åtgärder,
säger överåklagare Christer van der Kwast vid Riksenheten mot
korruption.

Ökad medvetenhet om korruption
Samma dag som Riksrevisionens rapport presenterades, den 3 maj,
samlades också representanter från en rad statliga myndigheter för att
diskutera den svåråtkomliga frågan om korruption. Initiativet kom från
Riksenheten mot korruption och är sannolikt ett av de första i sitt slag i
Europa.

Syftet med nätverket är bland annat att öka medvetenheten
inom myndigheterna om vad som kan vara korruptionsbrott och att
utveckla samarbetsformer för att få en effektivare korruptionsbekämpning.

De myndigheter som deltog var Konkurrensverket,
Finansinspektionen, Sida, Socialstyrelsen, Utrikesdepartementet,
Skatteverket, Exportkreditnämnden, Riksrevisionen samt Sveriges
kommuner och landsting.

Mötet behandlade bland annat frågor om åklagar- och polisresurser för
utredning av korruption, internationella frågor samt dagsläget i Sverige.

Under mötet gav deltagarna också exempel på vad myndigheterna kan
göra i brottsförhindrande och brottsutredande syfte. Frågor om samverkan
och sekretess diskuterades också.

Utbildning för myndigheter
– Sedan ett år tillbaka erbjuder vi en utbildning om korruption, speciellt
riktad till myndigheter. Vi samverkar också direkt med flera andra
myndigheter, bland annat Ekobrottsmyndigheten. Det nybildade
nätverket är ytterligare ett viktigt steg för att både höja medvetenheten
men också öka lagföringen, säger Christer van der Kwast.

Mötet har redan givit resultat i form av förfrågningar från myndigheter
till Riksenheten mot korruption. Ett nytt möte, där fler myndigheter
kommer att bjudas in, är planerat till hösten, liksom en uppföljning till
majmötet.

Box 5553
114 85 Stockholm
08-453 66 00

Mer information:
Överåklagare
Christer van der Kwast
070-623 61 22

Informationsdirektör:
Karin Rosander
08-453 66 52
070-280 69 50