Miljödepartementet

Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 15:09 CET

Regeringen överlämnar i dag ett nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande till riksdagen. Detta skapar förutsättningar för en kraftsamling i arbetet med lönsam energieffektivisering i Sverige. Propositionen är ett led i energiomställningen, att med hjälp av ny teknik, byggande, samhällsplanering och en aktiv energipolitik ställa om och modernisera Sverige för en långsiktigt hållbar utveckling.

Energieffektivisering ger möjligheter att få el och andra energislag till mer konkurrenskraftiga priser. Det underlättar omställningen av energisystemet till mer av förnybara energikällor. Nya marknader och företag inom området kan växa fram. När exempelvis offentlig sektor effektiviserar användningen av energi blir det mer resurser över till vård, skola och omsorg.

I det nationella programmet för energieffektivisering och energismart byggande vill regeringen involvera samtliga samhällssektorer. Både hushåll, företag och offentlig sektor stimuleras till aktiva insatser. Genom frivilliga avtal med hundratals företag inom elintensiv industri, en stimulans omfattande 2 miljarder för offentliga lokaler och lika mycket till konverteringsstöd för de många hushåll som byter ut oljepannan och direktverkande el till mer miljövänlig uppvärmning, har ett flertal åtgärder redan inletts. I dagens proposition till riksdagen tas ytterligare steg, inte minst inom bebyggelsesektorn:

Ett nytt nationellt mål för energieffektivisering i bebyggelsen föreslås. Den totala energianvändningen per uppvärmd yta i bostäder och lokaler bör minska till 20 procent till år 2020 och 50 procent till år 2050. Till år 2020 skall beroendet av fossila bränslen för energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet, samtidigt som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt.

Statliga myndigheter och fastighetsbolag ska vara ett föredöme och leda utvecklingen bl.a. när det gäller energieffektivisering. Vid all statlig upphandling av energirelaterad utrustning bör det alternativ väljas som är mest fördelaktigt med hänsyn tagen till merkostnaden för inköpet och den minskade energianvändningen under produktens livslängd.

Kraven på energihushållning vid nybyggnad bör skärpas. Särskilda hus-hållningskrav ska införas vid nybyggnad av eluppvärmda bostäder och lokaler.

Åtgärder i befintlig bebyggelse är angelägna. Mer än 90 procent av de byggnader som förväntas finnas om 50 år är redan byggda i dag.
För att uppnå goda resultat redan på kort sikt är det därför viktigt att åtgärder vidtas i den befintliga bebyggelsen, speciellt i samband med större ombyggnader. Krav på energieffektivisering bör därför ställas i samband med större byggnadsarbeten i bostäder och lokaler.

I propositionen aviseras också en utredning om individuell mätning och debitering av tappvarmvatten och el i flerbostadshus. En nationell kampanj för att visa tekniska lösningar som bidrar till en ökad energieffektivisering och god inomhusmiljö ska genomföras. Forskning, utveckling och demonstration kring energianvändning i bebyggelsen och energismart byggande ska förstärkas.

I propositionen föreslås en lag om energideklarationer, innebärande ett genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda. Lagens syfte är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö. Byggnader ska deklareras med avseende på energianvändning och inomhusmiljö. Energideklarati-onen ska om det är möjligt ge rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda. Exempel på åtgärder som kan ingå i en energideklaration är tilläggsisolering och energieffektivare fönster, effektivare belysning, styr- och regleringsutrustning och effektivare värmesystem.

Lagen om energideklarationer föreslås träda i kraft den 1 oktober 2006. Övergångsbestämmelser föreslås, som innebär att lokaler med offentlig verksamhet och flerbostadshus ska vara deklarerade senast vid utgången av 2008. Övriga byggnader ska börja deklareras den 1 januari 2009.

Alltsedan 1997 års energipolitiska uppgörelse samarbetar den socialdemokratiska regeringen med centerpartiet och vänsterpartiet i energifrågorna.

Kontakt:
Cecilia Eklund
Pressekreterare hos Mona Sahlin
08-405 38 40
070-566 38 88
cecilia.eklund@sustainable.ministry.se

Anna-Karin Stoltz Ehn
Departementssekreterare
08-405 26 60


Erik Thornström
Departementssekreterare
08-405 22 11

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2005/06:145 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande (http://www.regeringen.se/sb/d/5968/a/60762)