Länsstyrelsen Västerbotten

Naturreservatet Örefjärden-Snöanskärgården bildat

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 13:17 CEST

Länsstyrelsen har fattat beslut om ett nytt marint naturreservat i havsområdet kring Örefjärden, Snöanskärgården och Järnäshalvön. Området tillhör länets finaste kustmiljöer och inkluderar en spännande blandning av höga naturvärden, kulturhistoriska värden och värden för friluftslivet.

Länsstyrelserna har inom miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård i uppdrag att öka det långsiktiga skyddet av kust och havsmiljöer i Sverige. De finaste och mest skyddsvärda områdena i Sverige ska bevaras. Örefjärden – Snöanskärgården är ett sådant område. Regeringen ser detta arbete som en viktig del i att förbättra tillståndet i havsmiljön.

– Naturreservatet har potential att bli en viktig resurs för den lokala utvecklingen i området. Det vill säga entreprenörer, närboende och intressegrupper kan dra nytta av naturreservatet, säger Birgitta Heijer, vikarierande landshövding.

– De inventeringar som föregått beslutet har visat att det finns mycket höga naturvärden i området, i havet både och på land. Här finns bland annat flertalet marina arter som har sin nordligaste utbredning i området, till exempel blåmussla och smaltång och många hotade kustfågelarter häckar i området. På land hittar man fina landhöjningsskogar och flerhundraårig tall, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör vid Länsstyrelsen.

Ökad tillgänglighet

Naturreservatets huvudsakliga syfte är att bevara kust- och skärgårdslandskapet som en opåverkad helhetsmiljö med dess värdefulla natur- och kulturmiljö.

– Allmänheten kommer i praktiken att märka av reservatet genom förbättrad tillgänglighet. Det är framförallt en storskalig exploatering som vi vill undvika, säger Johnny Berglund, ansvarig reservatshandläggare vid Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen kommer att medverka till att göra området mer tillgängligt. Det handlar till exempel om att skapa parkeringar, stigar, och informationstavlor i området. Det finns också planer på att skapa så kallade naturhamnar i området Örefjärden-Snöanskärgården, och den kulturmässigt intressanta ön Snöan kommer att få en gästbrygga.

Redan år 2006 fick Länsstyrelsen i uppdrag att identifiera de finaste kust- och havsområdena i länet och utifrån den kunskapen bilda minst ett marint naturreservat. Arbetet startade med olika inventeringar, utredningar och informationsmöten.

– Länsstyrelsen har reserverat pengar till privatpersoner och samfälligheter i Örefjärden -Snöanskärgården för att kunna lösa ersättningsfrågorna under 2013, kommenterar Johnny Berglund.

Samtliga dokument i ärendet finns på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats.

För mer information kontakta:
Birgitta Heijer
Vik landshövding Västerbottens län
090-10 7301
070-5933529
birgitta.heijer.lansstyrelsen.se

Björn Jonsson
Naturvårdsdirektör
Naturvårdsenheten
090-10 73 34
070-647 45 95
bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se

Johnny Berglund
Reservatshandläggare
090 -10 82 13
070-6483793
johnny.berglund@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
090-10 73 10
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

För högupplösta bilder kontakta:
Lilian Johansson
Webbredaktör
090-10 73 70
lilian.johansson@lansstyrelsen.se

 

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.