Länsstyrelsen i Kronobergs län

Naturvårdsbränning i naturreservaten Storasjöområdet och Singelstorps fly i Uppvidinge kommun

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2016 12:16 CEST

Länsstyrelsen kommer idag att genomföra en naturvårdsbränning i naturreservatet Storasjöområdet, väster om Sandsjön mellan Lenhovda och Kosta. Om allting faller ut som planerat genomför vi ytterligare en naturvårdsbränning på fredag i naturreservatet Singelstorps fly, öster om Lenhovda. Syftet är att gynna den biologiska mångfalden, och möjliggörs genom EU-projektet Life Taiga.

Bränningarna genomförs som en skötselåtgärd i naturreservaten med syfte att skapa livsmiljöer för den mångfald av djur, svampar och växter som är beroende av att det brinner i skogen. Sedan brandbekämpningen blev effektiv i stor skala har dessa arter fått det allt svårare att överleva och många av dem är nu nära utrotning. Många av dessa arter kan försvinna om inte kontrollerade naturvårdsbränningar genomförs.

Bränningen sker då väder och markförhållanden är gynnsamma. För att få önskat resultat och gynna de många växt- och djurarter som är beroende av brand måste det vara torrt i markerna. Lämpliga bränningstillfällen sammanfaller därför ofta med eldningsförbud. Den lokala räddningstjänsten kan medge undantag från det generella eldningsförbudet. Undantag från eldningsförbudet kan medges utifrån att bränningen har ett motiverat syfte för att genomföras under en särskilt torr period. Vidare gäller att lokala väderförhållanden medger att branden har förutsättningar att kontrolleras.

- Säkerheten är naturligtvis viktig och branden sker under kontrollerade former med släckutrustning och utbildad personal. Vi har samrått med räddningstjänsten och allmänheten blir informerad innan bränningen startar. Röken kommer att synas från långt håll och kännas under några dagar, säger Emil Persson naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Kronoberg.

I en överenskommelse som gjorts för naturvårdsbränningar inom Kalmar län har vissa gränsvärden för luftfuktighet och vindhastighet satts upp för att kunna medge undantag från eldningsförbud. Dessa gränsvärden tillämpas även av räddningstjänsten Östra Kronoberg.

Läs gärna mer på:

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-8370-0.pdf?pid=4055

http://www.lifetaiga.se/

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/sa-har-skots-skyddad-natur/Pages/skotsel-av-skogen-i-skyddade-naturomraden.aspx

Life Taiga

Life Taiga är ett femårigt EU-projekt som pågår under åren 2015-2019. Den biologiska mångfalden ska gynnas genom kontrollerade bränningar i redan skyddade områden i 14 län.

Alla bränningar ska ske i områden som redan är avsatta för naturvård genom EU:s nätverk av värdefulla naturtyper - Natura 2000. Projektet är en del av EU:s och länsstyrelsernas arbete för att bevara utrotningshotade arter och livsmiljöer. Målet är att sammanlagt genomföra ca 120 kontrollerade naturvårdsbränningar under projektperioden 2015-2019, varav 9 i Kronoberg.

För ytterligare informationNaturvårdsbränning:

Emil Persson, Miljövårdsenheten
Telefon: 010-223 73 60
E-post: Emil.Persson@lansstyrelsen.se

Eldningsförbud:

Gunnar Karlsson, 010-223 72 83

Undantag från eldningsförbud:

Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se