Länsstyrelsen i Kronobergs län

Naturvårdsbränning i naturreservatet Årshultsmyren i Ljungby kommun

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 13:53 CEST

Imorgon onsdag, förutsatt att undantag från eldningsförbudet medges, kommer Länsstyrelsen genomföra en naturvårdsbränning i naturreservatet Årshultsmyren, ca 5 km söder om Lidhult. Syftet är att gynna den biologiska mångfalden, och möjliggörs genom EU-projektet Life Taiga.  Landshövding Kristina Alsér kommer att delta. 

Bränningen genomförs som en skötselåtgärd i naturreservatet med syfte att skapa livsmiljöer för den mångfald av djur, svampar och växter som är beroende av att det brinner i skogen. Sedan brandbekämpningen blev effektiv i stor skala har dessa arter fått det allt svårare att överleva och många av dem är nu nära utrotning. Många av dessa arter kan försvinna om inte kontrollerade naturvårdsbränningar genomförs.

Bränningen sker då väder och markförhållanden är gynnsamma. För att få önskat resultat och gynna de många växt- och djurarter som är beroende av brand måste det vara torrt i markerna. Lämpliga bränningstillfällen sammanfaller därför ofta med eldningsförbud. Den lokala räddningstjänsten kan medge undantag från det generella eldningsförbudet. Undantag från eldningsförbudet kan medges utifrån att bränningen har ett motiverat syfte för att genomföras under en särskilt torr period. Vidare gäller att lokala väderförhållanden medger att branden har förutsättningar att kontrolleras.

-Säkerheten är naturligtvis viktig och branden sker under kontrollerade former med släckutrustning och utbildad personal. Vi har samrått med räddningstjänsten och allmänheten blir informerad innan bränningen startar. Röken kommer att synas från långt håll och kännas under några dagar, säger Emil Persson naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Kronoberg.

Läs gärna mer på:

Naturvardsverket - en publikation

http://www.lifetaiga.se/

Lansstyrelsen - skötsel av skogen i skyddade naturomraden

Life Taiga

Life Taiga är ett femårigt EU-projekt som pågår under åren 2015-2019. Den biologiska mångfalden ska gynnas genom kontrollerade bränningar i redan skyddade områden i 14 län.

Alla bränningar ska ske i områden som redan är avsatta för naturvård genom EU:s nätverk av värdefulla naturtyper - Natura 2000. Projektet är en del av EU:s och länsstyrelsernas arbete för att bevara utrotningshotade arter och livsmiljöer. Målet är att sammanlagt genomföra ca 120 kontrollerade naturvårdsbränningar under projektperioden 2015-2019, varav 9 i Kronoberg.

För ytterligare information om naturvårdsbränning

Emil Persson, Miljövårdsenheten
Telefon: 010-223 73 60
E-post: Emil.Persson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se