Sveaskog

Naturvårdsverket bör ge besked om nya reservat innan årsskiftet

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2003 11:29 CET

Naturvårdsverket måste snarast ge besked om vad som ska bli reservat av
de 440.000 hektar produktiv skog som nu utpekas som skyddsvärda. I
väntan på ett beslut om vilka av dessa marker som ska bli reservat kan
skogarna inte brukas. Det kostar jobb, intäkter och tillväxt.

Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att inventera naturvärden
på all statlig skog samt på all urskog i landet. I arbetet har verket
tagit hjälp av länsstyrelserna. I den rapportering som nu sker pekar
länsstyrelserna ut 440.000 hektar skyddsvärd skog huvudsakligen i
Norrbottens län.

- Om Naturvårdsverket beslutar att bilda reservat på all denna mark, går
man långt över vad riksdagen har beslutat i miljömålet Levande skogar.

- Det finns värdefull natur på en del områden som länsstyrelserna pekar
ut. Men stora arealer är vanlig produktionsskog. De har länsstyrelserna
tagit med som vidlyftiga buffertzoner runt värdefulla naturområden,
säger Sveaskogs styrelseordförande Bo Dockered.

Senast vid årsskiftet ska Naturvårdsverkets uppdrag rapporteras till
regeringen. Fram till dess kan de skogar som utredningen berör inte
brukas.

- För Sveaskog och övriga skogsägare som berörs är det därför viktigt
att snarast få besked om var och hur Naturvårdsverket avser att inrätta
reservat. Vi förväntar oss också att Naturvårdsverket ska presentera
en strategi för det fortsatta arbetet med reservat. En sådan strategi
måste baseras på en bristanalys, säger Bo Dockered.

För mer information kontakta:
Bo Dockered, styrelseordförande Sveaskog, tel. 070-674 01 19
Leif Öster, informationschef Sveaskog, tel. 08-655 91 06, 070-555 81 55