Naturvårdsverket

Naturvårdsverket överväger nya åtgärder för att förbättra hanteringen av kasserade kylmöbler

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 11:13 CEST

Naturvårdsverket arbetar med flera åtgärder som ska leda till att hanteringen av kasserade kylmöbler förbättras. En nationell avfallsplan tas fram med syftet att på sikt bland annat begränsa utförseln av kasserade kylmöbler till anläggningar med lägre återvinningsnivåer. Köldmediekungörelsen revideras med avseendet att precisera kraven på återvinningen. Ansökningarna av tillstånd för utförsel av avfall som innehåller ozonnedbrytande ämnen ska granskas mer ingående med syftet att förhindra export till anläggningar som inte uppfyller kraven. Dessutom införs producentansvar för produkter innehållande köldmedier vilket ökar möjligheterna för en miljöriktig behandling då de uppstår som avfall.

Fler åtgärder för att förbättra hanteringen av kasserade kylmöbler behövs. Vi kan konstatera att de befintliga bestämmelserna som reglerar hanteringen av kasserade kylmöbler inte alltid resulterar i en så miljöriktig hantering som vi önskar. Naturvårdsverket har tidigare föreslagit både justeringar av befintliga bestämmelser och åtgärder för att öka kunskapen hos de som innehar denna typ av produkter. Nu övervägs ett antal nya åtgärder för att gå vidare i det arbetet.

1. Nya detaljerade krav på hanteringen av kylmöbler innehållande ozonnedbrytande ämnen (t.ex. CFC) och industriella växthusgaser (HFC, FC, SF6) ingår i revisionen av Köldmediekungörelsen. Det kommer att omfatta bl.a. konkreta återvinningsnivåer för omhändertagandet.

2. Vid granskningen av utförselansökningar kommer Naturvårdsverket begära detaljerade uppgifter som visar att exporten endast sker till godkända anläggningar. Dessutom pågår en revision av EG-förordningen om in- och utförsel av dessa produkter. Den bör leda till att möjligheterna att förhindra att avfall exporteras till anläggningar som inte uppfyller antagna standarder på nationell eller gemenskapsnivå.

3. Den nationella avfallsplanen som Naturvårdsverket arbetar med kommer att behandla hanteringen av avfall innehållande dessa ämnen. Syftet med planen är bl.a. att på sikt begränsa utförsel av kasserade kylmöbler till anläggningar med lägre återvinningsnivåer.

Nästa år kommer produkter som innehåller köldmedier att omfattas av producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter. Naturvårdsverket har gjort bedömningen att förändringen bör medföra att intresset för en miljöriktig hantering ökar då producenterna som har mycket goda kunskaper om produkternas konstruktion och miljöpåverkan blir ansvarig för insamlingen och återvinningen.

Hanteringen av de ozonnedbrytande ämnen som finns i kylmöbler och andra produkter regleras i EU-förordningar, miljöbalken och Köldmediekungörelsen. Bestämmelserna ställer krav på en utfasning av ämnena samt reglerar vilka åtgärder som skall vidtas för att återvinningen av ozonnedbrytande ämnen i de befintliga produkterna skall ske på ett så miljöriktigt sätt som möjligt. Naturvårdsverket anser att en miljöriktig hantering av avfall som innehåller ozonnedbrytande ämnen och industriella växthusgaser är en förutsättning för att miljömålet skyddande ozonskikt skall nås.

Läs mer på www.naturvardsverket.se samt i rapport 5253: Regeringsuppdrag Miljökvalitetsmålet skyddande ozonskikt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Margareta Appelberg, handläggare Enheten för produkter och avfall, 08-698 12 62, 070-631 99 21, Margareta.Appelberg@naturvardsverket.se

Martin Påhlman, handläggare Enheten för produkter och avfall, 08-698 14 29, 070-171 32 24, Martin.Pahlman@naturvardsverket.se

Maria Ujfalusi, handläggare Enheten för produkter och avfall, 08-698 11 40, maria.ujfalusi@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, pressansvarig, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 550.