NCC AB

NCC:s årsstämma den 5 april

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 08:33 CEST

NCC:s årsstämma beslutade om ordinarie kontant utdelning om 5,50 SEK per aktie samt en extra utdelning om 10,00 SEK per aktie. Vidare bemyndigade årsstämman styrelsen att återköpa aktier. Till revisor valdes revisionsbolaget KPMG Bohlins AB.

Bygg- och fastighetssektorns utveckling beskrevs i stämmotalet av NCC:s
koncernchef Alf Göransson:
? Den nordiska byggmarknaden utvecklas väl, och vi med den. Vi tror på en
tillväxt på 3-4 procent i år.
Alf Göransson redogjorde också för hur NCC ska bidra till att förändra
byggbranschen:
? Byggsektorn måste i högre grad industrialiseras för att långsiktigt kunna
förbättra sin produktivitet och därmed bryta den negativa kostnadsutvecklingen.
Den 25 april inviger statsminister Göran Persson NCC:s banbrytande bostadsfabrik
i Hallstahammar. I anläggningen har NCC industrialiserat byggprocessen genom att
använda ledande produktionsteknik från tillverkningsindustrin.

I talet förklarades också bakgrunden till den högre utdelningen.
? NCC nådde samtliga finansiella mål 2005 och levererade en avkastning på eget
kapital efter skatt på 18 procent. Samtidigt minskade koncernens nettoskuld
ytterligare och med ett positivt kassaflöde var koncernen i det närmaste
skuldfri vid årsskiftet. Den förbättrade finansiella situationen möjliggör
därmed också den extra utdelningen till aktieägarna.

NCC:s årsstämma fastställde styrelsens förslag om en ordinarie kontant utdelning
om 5,50 SEK per aktie jämte en extra utdelning om 10,00 SEK per aktie.
Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till den 10 april. Utbetalning
från VPC beräknas därmed ske den 13 april.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, intill nästa årsstämma, få återköpa egna
aktier uppgående till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska
ske på Stockholmsbörsen till ett pris per aktie inom det vid var tid
registrerade kursintervallet. Återköpen syftar till att ge styrelsen möjlighet
att justera bolagets kapitalstruktur och att täcka bolagets åtagande i enlighet
med villkoren för bolagets optionsprogram för ledande befattningshavare. Bolaget
innehar i dag cirka 0,4 procent av utgivna aktier i bolaget. Med stöd av
bemyndigandet har bolaget möjlighet att återköpa ytterligare 9,6 procent.

Stämman beslutade att uppdragen för de ordinarie revisorerna och
revisorssuppleanterna, samtliga auktoriserade revisorer vid KPMG Bohlins AB, ska
upphöra i förtid. Istället utsågs det registrerade revisionsbolaget KPMG Bohlins
AB till revisor i bolaget för en återstående mandattiden fram till slutet av den
årsstämma som hålls under 2008. I anslutning till att KPMG Bohlins AB utsetts
till revisor kommer auktoriserade revisorn Per Bergman att utses till
huvudansvarig revisor.

Stämman omvalde, enligt valberedningens förslag, Antonia Ax:son Johnson, Tomas
Billing, Alf Göransson, Ulf Holmlund, Fredrik Lundberg, Anders Rydin och Marcus
Storch till styrelseledamöter med Tomas Billing som styrelsens ordförande.

Vid stämman omvaldes valberedningens ledamöter Viveca Ax:son Johnson, Johan
Björkman (ordförande), Ulf Lundahl och Mats Lagerqvist.

Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman valdes Fredrik
Lundberg till vice ordförande i styrelsen. Vidare beslutades, baserat på
bolagsstämmans bemyndigande, att återköpa högst 10 procent av samtliga aktier i
bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annica Gerentz, informationsdirektör, NCC AB, +46 8 585 522 04, +46 70 392 42 09

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade
år 2005 en omsättning på 50 Mdr SEK och 21 000 anställda.