Baltic Quality AB

Nearshore det bästa alternativet

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 12:23 CEST

Nearshore med bridge management-kompetens är det bästa alternativet för svenska företag som väljer att outsourca delar av sin IT-verksamhet. Det fastslås i ett så kallat White Paper utfört av Grégoire Thomas, Katerina Bukhanova och Aigerim Musabaeva inom  CEMS masterprogram  vid Handelshögskolan i Stockholm.

 På den svenska IT-marknaden, som är den största i Norden och den tredje största i Europa, har outsourcing blivit ett vanligt alternativ. Varje år väljer allt fler svenska företag att outsourca på grund av brist på inhemsk IT-kompetens, höga interna IT-kostnader och behov av att fokusera på organisationernas egen kärnverksamhet. Mellan 2010 och 2011 ökade antalet outsourcande svenska företag med 8,9 procent.

 Blandade erfarenheter

Enligt den europeiska IT Outsourcing Intelligence Report 2011, som kartlagt 479 svenska företag under perioden februari - mars 2011, är erfarenheterna från de företag som valt att outsourca sina IT-resurser blandade. Cirka 40 procent anser att outsourcing visserligen sparar driftskostnader, men samtidigt ökar de administrativa kostnaderna. Omkring 35 procent av de som outsourcat bedömer att de haft kostnader, som är upp emot en fjärdedel högre än förväntat.

- Orsakerna har ofta varit ett dåligt val av tjänsteleverantör, som lett till skiftande problem, såsom bland annat dålig kommunikation, faktiska kostnader som överstiger avtalade kostnader, dålig projektledning, förseningar, dålig leveranskvalitet och resursbrist, förklarar Grégoire Thomas, som under våren 2012 tillsammans med två andra studenter genomförde forskningsstudien ”Outsourcing in Sweden, and how to choose your IT outsourcing service provider” inom  CEMS masterprogram  vid Handelshögskolan i Stockholm.

 Bakgrund till outsourcing

Deras empiriska forskning, som grundas på intervjuer med nyckelpersoner och beslutsfattare i svenska företag, bekräftar att företagen i Sverige främst väljer outsourcing vid en tidpunkt då de växer och behöver fokusera på företagets kärnkompetens.

- Viljan att koncentrera sig på kärnverksamheten och företagstillväxt och skapa mer flexibilitet i bemanning och kapacitet anges av dessa chefer som de främsta skälen till outsourcing, förklarar Grégoire Thomas.

 Nearshore det populäraste alternativet

ITO Intelligence Report 2011 visar att de flesta svenska företag föredrar och tenderar också att outsourca inom Sverige eller nearshore, det vill säga till företag och konsulter i ett närliggande land, för att dra nytta av närheten när det gäller främst kostnader, avstånd, tidsskillnader, kultur, språk, ekonomi, politik och historia.

Nearshore-lösningarna förväntas fortsätta växa på grund av hög kostnadseffektivitet och lägre risker jämfört med offshore. Närmare 53 procent av de undersökta svenska företagen 2011 valde inshore eller nearshore-lösningar.

Populärast inom nearshore är de baltiska länderna, eftersom dessa länder har hög IT-kompetens och är kulturellt och geografiskt lättillgängliga från Sverige. De erbjuder också betydligt lägre priser än inshore-lösningar.

- Risker förknippade med nearshore i Baltikum bedöms som mer begränsade, bland annat eftersom företagen i denna region verkar under EUs lagstiftning. Dessutom är de kulturella skillnaderna mellan Baltikum och Sverige mindre än mellan många andra länder, eftersom dessa länder har många års gemensamt förflutet och delar samma värderingar, säger Grégoire Thomas.

 Val av tjänsteleverantör

Enligt den aktuella rapporten är det dock viktigt att tjänsteleverantörerna arbetar fokuserat med så kallat bridge management för att överbrygga kulturskillnader och minska missförstånd. För sådana uppstår alltid, även mellan företag i Sverige.

- Efter att ha analyserat marknaden, insåg vi att nearshore-lösningar, som har tillgång till så kallade bridge managers - projektledande affärsanalytiker på båda sidor Östersjön - tillförde oerhört mycket mer värde till tjänsteleveransen i form av stärkta relationer, överbryggande av kulturskillnader och minimering av kulturklyftor och missförstånd, säger Grégoire Thomas.

Bridge managers uppgift är förutom affärsprojektledningen även att säkra kvalitet och tidsplanering och ta ansvar för en fortsatt effektiv leverans över tid. Detta inkluderar områden som marknadsföring, paketering av tjänster, tjänsteutveckling, kunskapsöverföring, ”on-boarding”, dokumention, uppföljning, identifikation och kvalificering av rätt kompetens.

- Tillgången till bridge manager möjliggör för svenska uppdragsgivare att få tillgång till tjänster till samma risknivå och kvalitet som från svenska inshore-leverantörer - men till ett lägre pris, slutar Grégoire Thomas.

 Bakgrundsfakta:

Goda erfarenheter hos Digital Route

Forskningsrapporten fördjupar sig även i en fallstudie, där det internationella IT-företaget Digital Route, som är en oberoende mjukvaruleverantör av marknadsledande mediations- och integrationslösningar till den globala tele-och datakommunikationsindustrin, har valt att etablera en långsiktig relation med nearshore-företaget Baltic Quality.

- De mervärden Digital Route får med nearshore-samarbete med Baltic Quality är kostnadseffektivitet, förenklad bemanning, snabbare tid till marknad, bättre kompetens än i Sverige, flexibilitet och lojalitet, säger Grégoire Thomas, som är en av författarna till forskningsrapporten.

 Erfarna konsulter hos Baltic Quality

Baltic Quality erbjuder med hjälp av närmare 200 IT-konsulter i Baltikum tjänster inom mjukvaruutveckling och implementering, förvaltning och test av IT-system. Samtliga uppdrag genomförs med svenskt affärsstöd och med svenska kvalitetskrav och normer. 

- Vi fungerar ofta och gärna som ett komplement till kundens egen IT-leverans och agerar då inte sällan som ledningens förlängda arm, tillförande högkvalitativa IT-resurser, tjänster och funktioner, säger Leif Eriksson, VD för Baltic Quality.

De ingenjörer, som Baltic Quality samarbetar med i Riga, Tallinn och Vilnius är välutbildade och mycket erfarna. Riga har exempelvis en bakgrund som ingenjörsstad under Sovjettiden. Här finns ett välrenommerat universitet och ett betydande antal ingenjörer, som bott och verkat i staden i generationer.

 Bridge management hjälper kunderna

På Baltic Quality arbetar även en handfull personer i Stockholm med marknad, försäljning och uppgiften som bridge manager för att minimera de mycket begränsade kulturella riskerna och säkra leveranserna.

- Vi har gjort det för att underlätta kontakterna mellan två organisationer i två olika regioner och få dem att smidigt fungera som en gemensam enhet med målet att nå resultat och nytta enligt plan och i förväg uppställda förväntningar, säger Leif Eriksson.

I Baltic Qualitys projektorganisation säkerställer en bridge manager från dag ett att personer med rätt kompetens, erfarenhet och attityd knyts till projektet, liksom att en bra och strukturerad process upprättas med kontinuerliga möten, löpande dokumentation och uppföljning.

- Vi sköter allt legalt, alla avtal och alla eskalationsprocesser. Det är viktigt att projekten är fullt transparanta och följer svensk lagstiftning. Vi är verksamma både hos kunden och hos våra konsulter och vi säkerställer att vi inte tappar något på vägen. Vi ser till att kunderna får ut den kvalitativa leverans, som de förväntat dig, säger Leif Eriksson.