Statistiska centralbyrån, SCB

Nedgång för tjänsteproduktionen

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 09:51 CEST

Tjänsteproduktionen minskade med 0,7 procent under april 2013 jämfört med samma månad i fjol. En bransch med minskad produktion är datakonsultverksamhet, som minskade med 7,0 procent. Mellan marxs och april minskade tjänsteproduktionen, i säsongrensade värden, med 1,2 procent. För tremånadersperioden februari-april minskade produktionen med 0,1 procent, säsongrensat, jämfört med november-januari.

Samtliga jämförelser är årsbaserade och bygger på fastprisjusterade och kalenderkorrigerade indexvärden, där inget annat nämns. Uppgifterna för april är preliminära.

Tjänsteproduktionen inom motorhandeln minskade med 5,8 procent. Även produktionen inom telekommunikationen gick svagt och minskade med 5,1 procent.

Datakonsultverksamheten bidrar med 0,4 procentenheter till nedgången av tjänsteproduktionsindex och produktionen inom motorhandeln bidrar med 0,2 procentenheter.

Utvecklingstakt i kalenderkorrigerad volym och löpande priser, årstakt, procent
Se här

Utvecklingstal för april månad 2013, årstakt i procent Bransch/Branschgrupp
Se här

Fasta priser, kalenderkorrigerat
Se här

Säsongrensat
Se här

Trend

Se här

Definitioner och förklaringar
När den första, andra och tredje månaden i ett kvartal presenteras är uppgifterna för dessa månader preliminära. Vid redovisningen av tjänsteproduktionsindex för den fjärde månaden blir uppgifterna för första, andra och tredje månaden slutgiltiga. Resultatet i den här undersökningen baseras på omsättningsstatistiken för tjänstesektorn.

Med tjänsteproduktion avses här SNI 45-63 och SNI 68-96. För mer detaljerad information angående branschsammansättningen, se länken: SNI 2007-sökning - SCB:s Företagsdatabas

Tjänsteproduktionsindex speglar utvecklingen för utvalda branscher och skiljer sig därmed mot BNP beräkningarna. BNP beräkningarna inkluderar den finansiella sektorn vilket är något tjänsteproduktionsindex ej beaktar.

Omräkning av värden i löpande priser till värden i fasta priser har gjorts med hjälp av konsumentprisindex, tjänsteprisindex, löneindex och producentprisindex. Vilket prisindex som används som deflator i respektive bransch beskrivs i dokumentationen av undersökningen som finns på produktsidan. Kalenderkorrigering görs med hjälp av en regressionsmodell som bygger på fördelningen av dagar inom respektive månad. Alla tidsserier har basår 2010. Fastprisjusterade och kalenderkorrigerade indexserier har säsongrensats och trendberäknats med hjälp av X12 Arima.

Viktigt meddelande - ny säsongrensning och kalenderkorrigeringsmodell samt referensårsbyte genomfördes vid publiceringen av januari 2013

Säsongsrensning och kalenderkorrigering
Tjänsteproduktionsindex är en av nyckelindikatorerna inom den ekonomiska korttidsstatistiken. Övergången till den nya säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmetoden innebär att Tjänsteproduktionsindex hanteras enligt principer som gäller för andra undersökningar på SCB. Den nya metoden följer praxis för säsongrensning på SCB som är uppbyggd enligt både SCB:s riktlinjer och rekommendationer från Eurostat.

För mer ingående information om vad den nya metoden innebär kontakta SCB på inrikeshandel@scb.se.

Referensårsbyte
Var femte år ska referensår bytas för indexserier enligt Eurostats krav. För Tjänsteproduktionsindex innebär detta inga förändringar i utvecklingstalen på grund av att en kedjeindexmetod används.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-07-05 09:30

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för näringslivets struktur 701 89 Örebro Fax 019-17 69 24

Förfrågningar
Pernilla Bengtsson Tfn 019-17 62 72 E-post fornamn.efternamn@scb.se