Falkenbergs kommun

Nedlagda deponier har inventerats i Falkenberg

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2015 09:51 CEST

Länsstyrelsen, VIVAB och Falkenbergs kommun har under 2015 arbetat med ett projekt där Länsstyrelsen har inventerat nedlagda deponier medan kommunen har stått för kostnaderna. Inventeringen innefattar dels en riskbedömning av deponierna och även en prioriteringsgrund för eventuella åtgärdsbehov.

Deponering har under lång tid varit den huvudsakliga avfallshanteringen i Sverige.Allt eftersom miljöproblematiken kring nedlagda deponier uppmärksammats har behovet av riskbedömning med avseende på människors hälsa och miljö ökat. Enligt Naturvårdverket har kommunerna ett ansvar för att riskbedöma nedlagda deponier och även se till att det ska finnas planerade och vidtagna åtgärder för att förebygga olägenheter vid dessa platser

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen arbetar med att minska samhällets negativa påverkan på människor och miljö samt att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling i kommunen. Förvaltningen är också en tillsynsmyndiget inom områden som regleras av Miljöbalken.

- Som tillsynsmyndighet ska Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen göra en tillsynsplanering på hur vi går vidare med rapportens resultat. Det innebär att VIVAB som verksamhetsutövare har ett ansvar att utföra de åtgärder som föreslås medan vi som myndighet ska se till att arbetet blir utfört på rätt sätt säger Anders Ramberg, Miljö- och hälsoskyddschef.

Totalt inventerades 27 deponier enligt den så kallade MIFO-metoden (Metodik för inventering av förorenade områden).Av dessa hamnade en deponi i riskklass 1, 14 deponier i riskklass 2 och 12 deponier i riskklass 3. De deponier som har fått en hög riskklass är de där det behövs ytterligare utredning och som eventuellt även behöver åtgärdas.

I riskklass 1 hamnade Vinbergs AFA. Deponin innehåller avfall från 1950-1970-talet och består av latrin, hushålls-, trädgårds-, byggnads- och industriavfall. Deponin var ett gränsfall mellan riskklass 1 och 2 men bedömdes till den högsta klassen på grund av dess avfall samt att deponin ligger inom skyddsområdet för Österängs grundvattentäkt.

Lövstavikens AFA utgör den största och förmodligen den allvarligaste deponin ur miljö- och hälsorisksynpunkt. Denna deponi är dock inte med i inventeringen eftersom kommunen under senare år har haft regelbundna kontroller och planer på avslutningsåtgärder. Av denna anledning bedömdes det inte finnas behov av att ta med deponin i aktuell inventering.

En avslutad deponi är en pågående miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken och kan därför ge negativ påverkan på människors hälsa och miljö genom exempelvis spridning av föroreningar i mark och vatten. Efter inventeringen ska kommunen därför ge en prioriteringsgrund för fortsatta undersökningar och åtgärder.

- Nästa steg är en riskvärdering av de olika deponierna utifrån vårt uppdrag som tillsynsmyndiget. Det innebär att vi prioriterar de deponier som klassats högst men också de som till exempel ligger nära bostäder eller vattenområden. Det är viktigt att Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och verksamhetsutövarna VIVAB har samsyn i det kommande arbetet så att arbetet sker i rätt ordning, säger Anders Ramberg.

För mer information se Länsstyrelsens rapport ”Inventering av nedlagda deponier i Falkenberg”.

Falkenberg är en västkustkommun i Halland med närmare 42 000 invånare. 2012 utsågs Falkenberg till årets tillväxtkommun. Falkenberg är också ett välbesökt besöksmål med ett stort utbud av upplevelser, bra boende och naturskön miljö med öppna landskap, skog, sjöar och hav. Shoppingen i Ullared lockar över fem miljoner besökare till kommunen varje år.

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".