Arbetsmiljöverket

Nedrasande tak kan innebära arbetsmiljörisk

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 08:48 CET

Efter olyckor med snötyngda tak som gett vika, uppmanar nu Arbetsmiljöverket  arbetsgivarna att se över taken till sina arbetsställen.

─ Det ingår i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar att undersöka arbetsförhållandena, bedöma och åtgärda riskerna så att ingen kommer till skada. Det förklarar avdelningschefen Håkan Olsson vid Arbetsmiljöverket.  Rikligt med snö och is uppe på taken kan utgöra en sådan risk.

De flesta anställda arbetar sannolikt i byggnader, vars tak klarar av stora snö- och ismängder. Men den senaste tidens händelser visar, att det finns skäl att ta med arbetslokalers säkerhet i de kontinuerliga riskbedömningar som enligt arbetsmiljölagen ska göras ute på arbetsplatserna.

Arbetsmiljölagen omfattar alla arbetstagare och elever i skolan från och med klass 0, så kallad förskoleklass. Arbetsgivaren eller i skolans fall rektor/kommun/styrelse är alltså skyldig att förebygga alla risker som kan leda till att någon skadas i verksamheten.

Men det är inte bara arbetsgivare som har ett skyddsansvar enligt arbetsmiljölagen. Det har även fastighetsägare. Upplåtelse av lokal med svag takkonstruktion kan leda till att Arbetsmiljöverket förbjuder upplåtelsen.

Redan innan en fastighet är uppförd och tas i bruk ska arbetsmiljösynpunkter beaktas för den framtida användningen. Under hela planerings- och byggskedet har bland andra byggherrar och projektörer ett sådant ansvar.

Vem eller vilka som kan ställas till svars straffrättsligt kan aldrig bestämmas på förhand. Det är en sak för domstolen att avgöra.

Så mycket är dock klart att arbetsgivare, fastighetsägare och andra skyddsansvariga som räknas upp i arbetsmiljölagen (3 kapitlet) kan komma att ställas till ansvar i de fall arbetsmiljölagen är tillämplig och det finns ett orsakssamband mellan underlåtenhet att vidta åtgärder och den skada som sker.

Kontaktpersoner vid Arbetsmiljöverket:

Håkan Olsson, avdelningschef Inspektion Syd, tel 070-591 19 80

Jonas Hamark, jurist, tel 031-743 72 72