Sveriges Kommuner och Landsting

Negativa myter om skolan behöver punkteras

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 14:54 CET

Nio av tio lärare trivs med sina elever och åtta av tio känner arbetsro. Det visar Skolverkets stora enkät Attityder om skolan från 2010.

Uppgiften punkterar en av de myter om skolan som Metta Fjelk­ner från Lärarnas Riksförbund för fram i Trelleborgs Allehanda.

Myten om lärarnas generellt odrägliga arbetsvillkor behöver stickas hål på, inte minst om vi för framtiden ska lyckas attrahera de bäst lämpade eleverna till lärarutbildningen.

Men precis som för andra yrkesgrupper finns också hos lärare upplevelser av stress och för mycket administration. Detta tas på allvar och löses bäst i dia­log med medarbetarna och de lokala fackliga organisationerna.

Det blir dock märkligt när LR bland annat anger rättning av centrala prov som ett exempel på administration. Bedömning av elevernas kunskaper är en central del av lärarens profession. Däremot håller vi med om att det finns statlig detaljstyrning som har resulterat i administrativa pålagor.

En annan myt som LR för fram är betydelsen av klasstorlek för undervisningens resultat. Men forskningen visar att det är lärarens pedagogiska skicklighet snarare än klassernas storlek som är avgörande för att eleverna lyckas i skolan. Och grupperna är mindre än vad många tror. Enligt landets rektorer är den genomsnittliga klasstorleken färre än 24 elever i grundskolan, alltså klart under de 30 som LR ger bilden av.

I första hand behöver lärare samarbeta mer och lära av varandra för att utveckla undervisningen. Nya karriärvägar och forskarmöjligheter för att utveckla lärarnas skicklighet är också viktigt. Både arbetsgivare och fack har ansvar för att skolan utvecklas i denna riktning. Att generellt minska elevgrupperna är inte ett recept för att få bättre resultat.

En tredje myt från LR är att kommunerna ska stå för resurserna när staten beslutar om skolreformer. Men sanningen är att det är staten som ska ersätta kommunerna för merkostnader som statliga reformer för med sig. Undantagen är alltför vanliga.

En fjärde myt som LR odlar är att skolan skulle bli så mycket bättre bara staten tog över ansvaret. Det finns dock inget som talar för att staten varken skulle ha mer resurser eller styra skolan skickligare. Spåren från gamla Skolöverstyrelsen och dess Länsskolnämnder avskräcker.

Skolans framgångar skapas i första hand i skolan av dess ledning samt rektorer och lärare som tror på sin förmåga att förändra. Vi må ha skilda uppfattningar i en del frågor, men framförallt finns många goda idéer och mycket positivt att bygga gemensamt på. Vi samverkar gärna med LR och andra för att tillsammans skapa världens bästa skola.

Maria Stockhaus
ordförande i utbildningsberedningen