Sveriges Kommuner och Landsting

Nej till nya regler för alkoholhantering

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 16:30 CEST

Sveriges Kommuner och Landsting vill inte att Statens folkhälsoinstitut ska kunna överklaga kommuners beslut i alkoholärenden.

Det är länsstyrelsen i Kronobergs län som har väckt förslaget att ändra överklagandereglerna så att även Statens folkhälsoinstitut kan överklaga kommunala beslut om att utfärda serveringstillstånd.
På så sätt kan man utveckla en likformig rättspraxis och värna de alkoholpolitiska målen, menar länsstyrelsen i Kronobergs län.

Men organisationen Sveriges Kommuner och Landsting anser att förslaget strider mot allmänna rättsprinciper och leder till att staten på ett icke önskvärt sätt lämnar sin övergripande roll och tar aktiv del i enskilda ärenden.

I dag är det endast den som är berörd som kan överklaga – och då endast om man fått avslag på sin ansökan om serveringstillstånd. Överklagandet görs till länsrätten. Länsstyrelsen har tillsynsskyldighet gentemot kommunerna i dessa ärenden. Det nya förslaget skulle innebära att även positiva beslut skulle kunna överklagas – av Statens folkhälsoinstitut.

Detta vänder sig Sveriges Kommuner och Landsting emot. Man menar bland annat att rättssäkerheten äventyras om ett positivt besked från beslutsmyndigheten kan överklagas av en annan myndighet – som inte ens är part i ärendet.

"Den statliga tillsynen över hur kommunerna hanterar sina åligganden bör genomföras genom just tillsyn och inte genom att vara klagande i enskilda ärenden", skriver Sveriges Kommuner och Landsting och framhåller också att Statens folkhälsoinstitut redan i dag, tillsammans med länsstyrelserna, utövar tillsyn över kommunerna.

"Kommunernas handläggning vid tillståndsgivning tillgodoser kraven på rättssäkerhet, opartiskhet och juridiska kunskaper och det finns därför ingen anledning att ändra hanteringen i tillståndsärenden", slår man fast i sitt yttrande.

För mer information : Ann Sofi Agnevik, avd. för juridik, tel 08-452 75 40