NeoNet AB

NeoNets bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 08:49 CET

Fjärde kvartalet i sammandrag
·Rörelseintäkterna ökade med 45 % och uppgick till 114,2 Mkr (78,7 Mkr).
·Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto, EBITDA, ökade med 195 % och uppgick till 28,9 Mkr (9,8 Mkr).
·Resultat före skatt uppgick till 17,8 Mkr (0,5 Mkr).
·Resultat efter skatt uppgick till 11,9 Mkr (-1,5 Mkr).
·Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,22 kr (-0,03 kr).
·Det underliggande kassaflödet stärktes och uppgick till 22,4 Mkr (5,5 Mkr).

Året i sammandrag
·Rörelseintäkterna ökade med 54 % och uppgick till 397,1 Mkr (258,0 Mkr).
·Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto, EBITDA, ökade med 119 % och uppgick till 90,0 Mkr (41,0 Mkr).
·Resultat före skatt uppgick till 50,5 Mkr (6,2 Mkr).
·Resultat efter skatt uppgick till 34,4 Mkr. Förra årets motsvarande resultat uppgick till 4,2 Mkr exklusive engångseffekt till följd av uppskjuten skattefordran (26,8 Mkr inkl. skattefordran).
·Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,66 kr. Förra årets motsvarande resultat uppgick till 0,08 kr exklusive engångseffekt till följd av uppskjuten skattefordran (0,53 kr inkl. skattefordran).
·Det underliggande kassaflödet uppgick till 63,9 Mkr (23,1 Mkr).
·Förlagslånet om 50,6 Mkr återbetalades i december. Under året inflöt 65,3 Mkr i eget kapital vid nyteckning mot teckningsoptioner.

Väsentliga händelser
·Handelsbanken Capital Markets har tecknat NeoNet XG-avtal avseende en helhetslösning av tjänster för elektronisk direktmarknadshandel.
·Styrelsen avser att föreslå en utdelning med 0,40 kr per aktie.
·Nya långsiktiga finansiella mål innebär att NeoNet senast år 2010 ska ha fördubblat intäkterna till minst 800 Mkr och rapportera ett resultat före skatt på minst 200 Mkr.

NeoNet under 2006
2006 var ett mycket starkt år för NeoNet - intäkterna växte och resultatet utvecklades positivt. Direktmarknadshandeln uppvisar en fortsatt tillväxt. Dessutom fick våra licensbaserade system- och mjukvarutjänster, NeoNet XG, ett genombrott. Ett exempel är avtalet med Handelsbanken där NeoNet levererar en helhetslösning för elektronisk direktmarknadshandel. NeoNet XG bygger vidare på NeoNets styrkor, skapar nya affärsmöjligheter samt ett starkare och mer heltäckande erbjudande.

Kunderna har under året fortsatt att öka sin handel genom NeoNet. Ökningen är i linje med den långsiktiga trenden där allt större del av kundernas handel sker via direktmarknadshandel. Vi har lyckats attrahera fler nya aktiva kunder under året. Dessutom har en ökande andel av NeoNets kunder sett fördelen med att snabbt och säkert kunna handla på många börser genom en aktör - NeoNet. Volymutvecklingen har även förstärkts av gynnsamma marknadsförutsättningar med stor handel på de börser där NeoNet är verksam.

NeoNet har med en avancerad handelsplattform och gedigen branschexpertis en framträdande position inom elektronisk värdepappershandel. Baserat på medarbetarnas innovativa förmåga och målmedvetenhet har vi med en effektiv organisation uppnått stark tillväxt och hanterat de ökade volymerna samtidigt som vi vidareutvecklat vårt erbjudande.

Erbjudandet baseras på en kraftfull handelsplattform med snabb och effektiv handel på de viktigaste börserna. Kunderna kan handla på 20 ledande börser i Europa och Nordamerika och antalet tillgängliga börser utökas kontinuerligt. Närmast kommer handels-möjligheter läggas till på ledande asiatiska börser, på derivatbörsen Eurex och på Warszawabörsen.

Genom att kombinera vår styrka som direktmarknadsmäklare med våra nya system- och mjukvarutjänster har vi skapat ett unikt erbjudande där kunderna på ett effektivt sätt kan samla all sin nationella och internationella handel.

Användningen av direktmarknadshandel förväntas fortsätta att öka och tillväxtpotentialen är god. Samtidigt har arbetet med att öka effektiviteten fortsatt med hög prioritet. Effektiviseringsarbetet säkerställer vår förmåga att leverera till konkurrenskraftiga priser.

Sammantaget är förutsättningarna inför de kommande åren goda med ett starkt och omfattande erbjudande för elektronisk handel på en marknad i tillväxt. Det är mot bakgrund av detta och den mycket starka utvecklingen 2006 som styrelsen har valt att fastställa mer offensiva mål som innebär en fördubbling av intäkterna och en fyrdubbling av resultatet de närmaste fyra åren.

För mer information kontakta:
Simon Nathanson
VD för NeoNet
Tel. 08-454 15 51
simon.nathanson@neonet.biz

NeoNet är en oberoende och neutral aktiemäklare som erbjuder kunder mycket snabb direktmarknadshandel på världens ledande börser. Direktmarknadshandeln kan kombineras med handel som utförs av NeoNets mäklare på kundens uppdrag. Dessutom erbjuds system- och mjukvarutjänster för elektronisk värdepappershandel, NeoNet XG, som kan användas fristående eller kombineras med mäklartjänsterna. NeoNet är noterat på Stockholmsbörsen och har kunder i 20 länder. Kontor och säljrepresentation finns i Italien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. (www.neonet.biz)